Przetargi.pl
Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I

Gmina Piątnica ogłasza przetarg

 • Adres: 18-421 Piątnica Poduchowna, Stawiskowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 162 476, , fax. 86 218 24 56
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piątnica
  Stawiskowska 53
  18-421 Piątnica Poduchowna, woj. podlaskie
  tel. 862 162 476, , fax. 86 218 24 56
  REGON: 54229600017000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminapiatnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia są prace budowlane obejmujące budynek położony w miejscowości Nowy Cydzyn 79 oraz jego otoczenie (teren działki nr 366/2). Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje: Część I - Wymiana dachu, montaż instalacji odgromowej i fotowoltaicznej 1) Wymiana pokrycia dachowego: a) Rozbiórka połaci dachowej z blachy trapezowej (blacha pozostaje dla Zamawiającego), b) Rozbiórka deskowania – około 20% powierzchni dachu z uwagi na liczne ubytki, c) Przemurowanie istniejących kominów i ich udrożnienie, d) Wykonanie nowego deskowania, opapowania, ołacenie dachu oraz wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki o gr. blachy 0,55 mm, e) Wykonanie nowych obróbek blacharskich, gąsiorów, płotków śniegowych, rynien o średnicy 125 mm i rur spustowych o średnicy 100 mm, f) Wykonanie nowej podbitki z perforowanego pcv (szer. okapu 60 cm), g) Wykonanie ocieplenia stropu nad parterem z wełny skalnej twardej o wsp. Lambda 0,033 W/mK, na folii budowlanej. 2) Montaż instalacji odgromowej. 3) Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, oraz inne prace towarzyszące wymagane do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Część II – Wykonanie ciągów pieszych i jezdnych, schodów, montaż stojaka na rowery 1) Wykonanie ciągów pieszych, 2|) Ciągi jezdne i parkingi, 3) Wykonanie schodów wejściowych na gruncie (w tym stojak na 8 sztuk rowerów), oraz inne prace towarzyszące wymagane do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Zakres robót został określony w projektach, PFU, rysunkach i przedmiarach robót. Zamawiający oświadcza, że przedmiar robót nie jest dokumentem podstawowym do ustalenia ceny ofertowej. 2. Zawarte w załącznikach określających szczegółowy zakres prac i przedmiot zamówienia do niniejszej SIWZ nazwy materiałów/urządzeń, producentów, czy znaków towarowych podano jako przykładowe, określające standard techniczny i jakościowy oraz mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Materiały/urządzenia do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres zgodny ze złożoną ofertą lecz nie krótszy niż 3 lata (36 miesięcy) od dnia odebrania przez Zamawiającego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wyżej wymieniony warunek nie dotyczy całej instalacji fotowoltaicznej. Zamawiający wymaga minimum 60 miesięcy gwarancji na zainstalowane moduły fotowoltaiczne i inwerter (falownik). 4. W przypadku zaproponowania krótszych okresów gwarancji oferta, jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego zostanie odrzucona. 5. Zamawiający wymaga, zgodnie z art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, aby podczas wykonywania przedmiotu zamówienia uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych oraz dostępność dla nich bezpiecznego dojazdu i wejść oraz dla osób fizycznych korzystających z budynku. 6. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców osób na podstawie umowy o pracę do wykonywania czynności objętych przedmiotowym zamówieniem (czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie - pracownicy fizyczni wykonujący zamówienie), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (na zasadach określonych w art. 22a ust 1-6 ustawy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach