Przetargi.pl
Przywrócenie szczelności ekranu zapory czołowej Zbiornika Sosnówka

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, Jaśkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757824602 , fax. 757824506
 • Data zamieszczenia: 2019-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim
  Jaśkiewicza 24
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 757824602, fax. 757824506
  REGON: 368302575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przywrócenie szczelności ekranu zapory czołowej Zbiornika Sosnówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty konstrukcyjno-remontowe p.n. Przywrócenie szczelności ekranu zapory czołowej Zbiornika Sosnówka Część nr 1: Wykonanie punktowo drenażu skarpowego na skarpie odpowietrzanej zapory Zbiornika Wodnego Sosnówka w km 0+745-0+945 Część nr 2: Wymiana zniszczonych wypełnień osłonowych dylatacji oraz uzupełnienie ubytków betonu w płytach ekranu żelbetonowego na skarpie zapory Zbiornika Wodnego Sosnówka w m. Marczyce, gm. Podgórzyn Skrócony opis: Dla części nr 1: organizacji placu budowy, zgromadzenia i zmagazynowania odpowiedniej ilości materiałów, wykop ręczny lub przy pomocy mini koparek pod drenaż na skarpie zapory, którego koszt powinien być ujęty w wykonaniu konstrukcji drenażu jako robota towarzysząca, wywóz i utylizacja materiału ziemnego z wykopu pod drenaż montaż rur drenarskich PVC, wykonanie odprowadzenia wód drenażowych ze studzienki zbiorczo-kontrolnej do rowu opaskowego rurociągiem PVC, wykonanie wylotu drenarskiego z prefabrykatów humusowanie plus obsiew skarp i terenu przyległego mieszanką traw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ. Dla części nr 2: przygotowanie placu budowy tj. zaplecze socjalne, ochrona i zabezpieczenie pracowników przy pracy na powierzchniach pochyłych, wykonanie zabezpieczenia przed dostaniem się urobku do wody zbiornika, usunięcie uszkodzonych i zniszczonych wypełnień osłonowych dylatacji, oczyszczenie ścianek bocznych szczelin dylatacji, wypełnienie szczelin dylatacyjnych sznurem smołowanym, wypełnienie szczelin dylatacyjnych masą, ręczne przenoszenie usuniętych wypełnień osłon dylatacyjnych po betonowych elementach płyt zapory, załadunek i transport na wysypisko + opłata śmietniskowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: dla części 1: 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100) dla części 2: 4 300,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach