Przetargi.pl
Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy

Gmina Ciechanowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 18-230 Ciechanowiec, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 862 771 145 , fax. 862 771 066
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ciechanowiec
  ul. Mickiewicza 1
  18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie
  tel. 862 771 145, fax. 862 771 066
  REGON: 45067015000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciechanowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym w zakresie dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zamówienia przewiduje dostawę i montaż schodowej platformy dla wózków, wymianę osprzętu sanitarnego i elektrycznego, stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworów drzwiowych, rozbiórkę ścianek działowych wydzielających kabiny sanitariatów oraz budowę zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni montaż urządzeń, stosownie do wymagań producenta czy dostawcy urządzeń wmontowanych w ramach robót budowlanych. 2. Przedmiot zamówienia określony został przy pomocy dokumentacji projektowej i przedmiaru robót. 3. Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń fabrycznie nowych, w gatunku I, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. 4. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące, przez co należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza zastosowanie i przyjęcie do oferty produktów, materiałów i technologii równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych i technologicznych spełniających wymagania założone w dokumentacji projektowej. 5. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 6. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843/, Zamawiający dopuści za zgodą autora dokumentacji, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 7. Klasyfikacja ważności dokumentów. Dokumenty stanowiące o niniejszym zamówieniu należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i równoważne. Wymagania określone w choćby jednym z dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Jeżeli zostaną znalezione dwuznaczności lub rozbieżności między tymi dokumentami, to Zamawiający udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Wykonawcy niezbędne polecenia. Wykonawca nie może wykorzystywać tych dwuznaczności i rozbieżności na niekorzyść Zamawiającego. 8. Wszystkie działania Wykonawcy robót związane z realizacją i rozliczeniem zadania „Przystosowanie budynku w Radziszewie Starym do potrzeb niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy” powinny być zgodne z warunkami umowy i SIWZ, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami prawa. 9. Zakres niniejszego zamówienia jest przedmiotem złożonego przez Gminę Ciechanowiec wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w ww. zakresie. Zamawiający dokona potwierdzenia spełniania ww. warunku na podstawie załączonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy, 2) Kosztorys ofertowy – Zał. Nr 1 do oferty, 3) Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 2 do oferty; 4) Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania – Zał. Nr 3 do oferty; 5) Zobowiązania podmiotu trzeciego w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – Zał. Nr 4 do oferty; 6) Pełnomocnictwo (notarialnie poświadczoną kopię lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika). Ponadto Wykonawca, w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach