Przetargi.pl
Przystań rowerowo-rekreacyjna przy zbiorniku wodnym Biszcza-Żary

Urząd Gminy w Biszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 23-425 Biszcza, Biszcza
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 856 022 , fax. 846 856 301
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Biszczy
  Biszcza 79
  23-425 Biszcza, woj. lubelskie
  tel. 846 856 022, fax. 846 856 301
  REGON: 99974200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przystań rowerowo-rekreacyjna przy zbiorniku wodnym Biszcza-Żary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia Przystani rowerowo – rekreacyjnej przy zbiorniku wodnym Biszcza - Żary, która jest realizowana w ramach projektu „Przystań rowerowo – rekreacyjna przy zbiorniku wodnym Biszcza - Żary”. 2.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na trzy części, jak poniżej: 2.2.1. część I zamówienia – Dostawa i montaż rowerów, stojaków na rowery wraz z budową budynku/magazynu do przechowywania rowerów, obejmująca między innymi: 1) dostawę i montaż 40 szt. rowerów turystycznych, w tym:  20 szt. rowerów damskich,  20 szt. rowerów męskich, 2) dostawę i montaż 8 szt. pięcio-stanowiskowych stojaków rowerowych, 3) budowę drewnianego budynku/magazynu do przechowywania rowerów o wymiarach 4,00 x 6,00 m. 4) inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ. 2.2.2. część II zamówienia – Dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz tablic informacyjnych, obejmująca między innymi: 1) profilowanie terenu pod siłownię zewnętrzną, 2) dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej typu: - motyl – 1 szt., - modlitewnik lub wyciąg górny – 1 szt., - wiosła – 2 szt., - biegacz – 1 szt., - wahadło – 1 szt., - wyciskanie-siedząc – 1 szt., - narciarz biegowy – 1 szt., - rowerek – 1 szt., - prasa nożna – 1 szt., - jeździec – 1 szt., - narty biegowe – 1 szt., - sternik lub kołta Tai Chi– 1 szt., 3) dostawa i montaż tablic informacyjnych – 10 szt, 4) inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ. 2.2.3. część III zamówienia – Dostawa i montaż monitoringu z podglądem na żywo, obejmująca między innymi: 1) dostawę i montaż urządzeń monitorujących tj.:  4 szt. kamer IP, w tym 1 szt. z funkcją liczenia osób  1 szt. rejestrator,  4 szt. zasilaczy buforowych  5 szt. ACCESS POINT,  1 szt. U. P. S.,  1 szt. dysk HDD,  1 szt. SWITCH,  1 szt. monitor. 2) montaż kompletnego okablowania, 3) uruchomienie technologiczne instalacji, 4) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanego monitoringu, 5) inne elementy ujęte w załączniku nr 1c do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2c do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34430000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 6.1.1. dla Części I: 1 700,00 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych). 6.1.2. dla Części II: 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych). 6.1.3. dla Części III: 300,00 PLN (słownie: trzysta złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 6.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Biszczy nr konta bankowego: 97 9649 0002 2001 0000 0101 0003 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: SZZ.271.11.2019 - Część nr ………” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy). Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 6.8. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną