Przetargi.pl
Budowa i rozbudowa oświetlenia w Gminie Lubartów

Gmina Lubartów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 553 586 , fax. 818 545 901
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubartów
  ul. Lubelska 18A
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 818 553 586, fax. 818 545 901
  REGON: 54342700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uglubartow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i rozbudowa oświetlenia w Gminie Lubartów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Opis przedmiotu zamówienia 3.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: ,, Budowa i rozbudowa oświetlenia w Gminie Lubartów”. 3.2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: 3.2.1. Część 1 zamówienia ,,Rozbudowa oświetlenia w m. Wincentów, Lisów, Wola Lisowska”: Zadanie nr 1: Rozbudowa podwieszonego oświetlenia dróg gminnych (działki nr ewid. 97, 125) w m. Lisów i drogi gminnej (dz. nr ewid. 384) w m. Wincentów, gmina Lubartów. Długość odcinka drogi do oświetlenia to około 515 m. Zamówienie obejmuje ustawienie 11 szt. słupów oświetleniowych zewnętrznych z oprawami oświetleniowymi LED spełniającymi normy oświetlenia drogi klasy ME5. Oświetlenie zasilane będzie ze stacji transformatorowej Lisów 5 ze słupa istniejącego nr 6. Zasilanie opraw oświetleniowych należy wykonać kablem YAKY4x35mm2. Wyklucza się możliwość wykonania robót ziemnych naruszających konstrukcję jezdni lub chodnika. Zadanie nr 2: Rozbudowa podwieszonego oświetlenia drogi gminnej nr 103369L (dz. nr ewid. 316) m. Wincentów, gmina Lubartów. Długość odcinka drogi do oświetlenia to około 685 m. Zamówienie obejmuje ustawienie 10 szt. słupów oświetleniowych zewnętrznych z oprawami oświetleniowymi LED spełniającymi normy oświetlenia drogi klasy ME5. Oświetlenie zasilane będzie ze stacji transformatorowej Wincentów 2 ze słupa istniejącego nr 13. Zasilanie opraw oświetleniowych należy wykonać kablem YAKY4x50mm2. Wyklucza się możliwość wykonania robót ziemnych naruszających konstrukcję jezdni lub chodnika. W realizacji zadania nr 2 należy wykorzystać materiały, będące w posiadaniu Zamawiającego, zakupione w 2018 r. w ilości: 1) Słup stalowy ocynkowany sześciokątny S-70P/6-3 L=7m – 10 szt. 2) Wysięgnik jednoramienny do słupa S-70P – 2 szt. 3) Fundament betonowy F150/200 – 10 szt. 4) Element montażowy do F150/200 – 10 szt. 5) Tabliczka bezp. IZK-4-02 – 10 szt. 6) Wyłącznik nadmiar-prąd. S301 B6A – 5 szt. 7) Bednarka 25x4 – 563 kg. 8) Biały przewód YDY 3x2,5 – 85 mb. Zadanie nr 3: Rozbudowa podwieszonego oświetlenia drogi gminnej nr 103380L (dz. nr ewid. 424) m. Wola Lisowska, gmina Lubartów. Długość odcinka drogi do oświetlenia to około 343 m. Zamówienie obejmuje ustawienie 6 szt. słupów oświetleniowych zewnętrznych z oprawami oświetleniowymi LED spełniającymi normy oświetlenia drogi klasy ME5. Oświetlenie zasilane będzie ze stacji transformatorowej Wola Lisowska 1 ze słupa istniejącego nr 7. Zasilanie opraw oświetleniowych należy wykonać kablem YAKY4x35mm2. Wyklucza się możliwość wykonania robót ziemnych naruszających konstrukcję jezdni lub chodnika. W realizacji zadania nr 3 należy wykorzystać materiały, będące w posiadaniu Zamawiającego, zakupione w 2018 r. w ilości: 1) Słup stalowy ocynkowany sześciokątny S-70P/6-3 L=7m – 6 szt. 2) Fundament betonowy F150/200 – 6 szt. 3) Element montażowy do F150/200 – 6 szt. 4) Tabliczka bezp. IZK-4-02 – 6 szt. 5) Wyłącznik nadmiar-prąd. S301 B6A – 6 szt. 6) Bednarka 25x4 – 280 kg. 7) Biały przewód YDY 3x2,5 – 60 mb. 8) Kabel YAKY 4x35 – 366 mb. 9) Folia Kablowa niebieska 200x0,08mm 100 mb – 4 szt. 10) Rura przyłączeniowa sztywna odporna na UV z kielichem RPS-UV-M (RHDPE) 50/3,5 – 3 mb. 11) Palczatki termokurczliwe czteropalczaste AK4 6-35 kolor czarny – 12 szt. 12) Rura osłonowa gładka fi 110 niebieska gr. 5,5 (6m) RHDPEp-M SRS 110 SRS-X – 18 mb. 13) Rura osłonowa karbowana fi 75 niebieska (25m) DVR75/25 – 25 mb. 14) Opaska kablowa Tabal – 45 szt. 15) Tabliczka czerwona informacyjna – 12 szt. 16) Masa uszczelniająca KITOPLAST 1 kg – 10 szt. 17) Rura dzielona 58/50 PS niebieska 5m – 2 mb. 18) Rura osłonowa karbowana fi 75 niebieska (6m) DVK75 – 24 mb. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: - Geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kablowej, stanowisk latarni oświetleniowych oraz kolizji po trasie, - Budowa wewnętrznej linii kablowej zasilającej, - Montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych, - Montaż słupów oświetleniowych i wysięgników, - Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na wysięgnikach, - Uziomy i ochrona przeciwporażeniowa, - Podłączenie zasilania oświetlenia do sieci ZE Lublin –Teren, - Wykonanie testów i pomiarów linii, - Wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji słupów, kabli oświetleniowych, - Przeprowadzenie prób oraz konserwacja linii i urządzeń w okresie gwarancji, - Uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia, - Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Oprawy oświetlenia drogowego Oprawy oświetlenia ulicznego muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: − Moc lampy: 50 W - 70 W. − Temperatura barwowa światła: 3700K - 4000K. − Początkowy współczynnik oddawania barw Ra: min. 70. − Strumień świetlny: min. 6500lm max. 7200lm. − Początkowa sprawność oprawy LED: min. 90 lm/W. − Optyka: średni rozsył światłości. − Napięcie wejściowe: 220 V - 240 V. − Częstotliwość wejściowa: 50 Hz – 60 Hz. − Sprawność świetlna oprawy: ≥ 90%. − Trwałość oprawy: min. 50000 godzin L80B10. − Oprawa powinna być wyposażona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytów, reduktorów czy nasadek) pozwalający na montaż na wysięgniku, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie co najmniej od 0° do -10° przy montażu na wysięgniku, uchwyt powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak oprawa. − Materiał obudowy: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety RAL. − Materiał klosza/soczewki: płaskie hartowane szkło. − Stopień odporności klosza/soczewki na uderzenia mechaniczne: minimum IK08. − Szczelność całej oprawy: nie mniejsza niż IP66 (zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, opadami atmosferycznymi i penetracją insektów). − Oprawa powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed przepięciami (poza zasilaczem) o wartości 10kV. − Oprawa powinna być wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy w porze nocnej. − Oprawa powinna być wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. − Oprawa powinna być wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu. – Elementy mocujące oprawę na słupie/wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. − Oprawa powinna być wykonana w II klasie ochrony IEC. − Oprawa powinna być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów i procesów produkcji - certyfikat ENEC lub równoważny. − Oprawa powinna być wyposażona w jednostkę zasilającą posiadającą w standardzie zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe i termiczne. − Cała oprawa (panel LED, zasilacz, obudowa) powinna posiadać wieloletnią, nie mniejszą niż 3 lata, gwarancję producenta możliwą do realizacji w Polsce, wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. − Zakres temperatury pracy niezakłóconej: min. od -20° C do +35° C. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji karty katalogowe opraw oraz wymaganych do nich deklaracji i certyfikatów. Słupy oświetlenia drogowego Słupy oświetleniowe muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: − Słup oświetleniowy zewnętrzny wykonany ze stali gatunku min. S235, ocynkowany ogniowo. − Słup o wysokości 7,0 mb i grubości ścianki min. 4mm. − Słup stożkowy w przekroju o profilu sześciokąta lub ośmiokąta. − Słupy powinny być przystosowane do zamontowania na ich szczytach wysięgników, na których mocuje się oprawy LED. − Wysięgnik słupowy rurowy ocynkowany ogniowo do montażu na szczycie słupa, pojedynczy o wysięgu 1,5m, kąt 15°. − Wysięgniki słupowe powinny stanowić komplet z dobranymi słupami oświetleniowymi, najlepiej tego samego producenta. − Słupy powinny być wyposażone w zamykane wnęki, które zapewniają dostęp i zabezpieczają wyposażenie elektryczne słupa, które stanowi tabliczka bezpiecznikowa. − Słup powinien być oznakowany znakiem CE. − Gwarancja producenta: minimum 3 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. − Słup montowany na fundamencie prefabrykowanym, dedykowanym do wybranych słupów oświetleniowych, mocowany min. 4 śrubami osłoniętymi kapturkami. − Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna słupa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Dopuszcza się malowanie proszkowe. − Zabezpieczenie podstawy słupa bezbarwnym elastomerem na wysokość 600 mm przed niekorzystnym działaniem związków soli oraz amoniaku, a także aby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wg norm EN-40 (europejskie wymagania dotyczące aluminiowych słupów oświetleniowych w kwestii zabezpieczenia antykorozyjnego). Powierzchnia elastomeru powinna być przykryta farbą odporną na działanie promieni UV, farba dopasowana w kolorze słupa, zabezpieczenie ma być wykonane przez producenta słupów i poświadczone deklaracją. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji karty katalogowe słupów oraz wymaganych do nich deklaracji i certyfikatów. 3.2.2. Część 2 zamówienia ,,Budowa i rozbudowa oświetlenia w m. Nowodwór-Piaski ” : Zadanie nr 1: Budowa wydzielonego oświetlenia drogowego odcinka drogi gminnej wewnętrznej (działka nr 127) w m. Nowodwór-Piaski, gmina Lubartów. Długość odcinka drogi do oświetlenia to około 112 m. Zamówienie obejmuje ustawienie 5 szt. słupów oświetleniowych zewnętrznych z oprawami oświetleniowymi LED spełniającymi normy oświetlenia drogi klasy ME5. Oświetlenie zasilane będzie z istniejącego złącza nr 1042/1/3 Nowodwór 13. Zasilanie opraw oświetleniowych należy wykonać kablem YAKY4x35mm2. Wyklucza się możliwość wykonania robót ziemnych naruszających konstrukcję jezdni lub chodnika. Zadanie nr 2: Rozbudowa podwieszonego oświetlenia drogi gminnej nr 103353L (dz. nr ewid. 252) m. Nowodwór-Piaski, gmina Lubartów. Długość odcinka drogi do oświetlenia to około 155 m. Zamówienie obejmuje ustawienie 5 szt. słupów oświetleniowych zewnętrznych z oprawami oświetleniowymi LED spełniającymi normy oświetlenia drogi klasy ME5. Oświetlenie zasilane będzie ze stacji transformatorowej Nowodwór 3 ze słupa istniejącego nr 34. Zasilanie opraw oświetleniowych należy wykonać kablem YAKY4x35mm2. Wyklucza się możliwość wykonania robót ziemnych naruszających konstrukcję jezdni lub chodnika. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac: - Geodezyjne wytyczenie w terenie trasy kablowej, stanowisk latarni oświetleniowych oraz kolizji po trasie, - Budowa wewnętrznej linii kablowej zasilającej, - Montaż fundamentów dla słupów oświetleniowych, - Montaż słupów oświetleniowych i wysięgników, - Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na wysięgnikach, - Uziomy i ochrona przeciwporażeniowa, - Podłączenie zasilania oświetlenia do sieci ZE Lublin –Teren, - Wykonanie testów i pomiarów linii, - Wykonanie inwentaryzacji: lokalizacji słupów, kabli oświetleniowych, - Przeprowadzenie prób oraz konserwacja linii i urządzeń w okresie gwarancji, - Uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy budowie oświetlenia, - Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Oprawy oświetlenia drogowego Oprawy oświetlenia ulicznego muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: − Moc lampy: 24 W - 45 W. − Temperatura barwowa światła: 3700K - 4500K. − Początkowy współczynnik oddawania barw Ra: min. 70. − Strumień świetlny: min. 3800lm max. 4200lm. − Początkowa sprawność oprawy LED: min. 90 lm/W. − Optyka: średni rozsył światłości. − Napięcie wejściowe: 220 V - 240 V. − Częstotliwość wejściowa: 50 Hz – 60 Hz. − Sprawność świetlna oprawy: ≥ 90%. − Trwałość oprawy: min. 50000 godzin L80B10. − Oprawa powinna być wyposażona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych uchwytów, reduktorów czy nasadek) pozwalający na montaż na wysięgniku, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie co najmniej od 0° do -10° przy montażu na wysięgniku, uchwyt powinien posiadać dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku. Uchwyt powinien być wykonany z tego samego materiału co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak oprawa. − Materiał obudowy: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z ogólnodostępnej palety RAL. − Materiał klosza/soczewki: płaskie hartowane szkło. − Stopień odporności klosza/soczewki na uderzenia mechaniczne: minimum IK08. − Szczelność całej oprawy: nie mniejsza niż IP66 (zabezpieczenie przed przenikaniem kurzu, opadami atmosferycznymi i penetracją insektów). − Oprawa powinna posiadać dodatkowe zabezpieczenie przed przepięciami (poza zasilaczem) o wartości 10kV. − Oprawa powinna być wyposażona w autonomiczny układ redukcji mocy w porze nocnej. − Oprawa powinna być wyposażona w system regulacji ciśnienia wewnątrz oprawy, zapobiegający zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej. − Oprawa powinna być wyposażona w system optymalnego odprowadzenia ciepła (termiczne rozdzielenie pomiędzy układem zasilającym, a układem optycznym), oraz czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegający jego przypadkowemu przegrzaniu. – Elementy mocujące oprawę na słupie/wysięgniku (śruby, podkładki) powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. − Oprawa powinna być wykonana w II klasie ochrony IEC. − Oprawa powinna być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego, potwierdzający spełnienie deklarowanych parametrów i procesów produkcji - certyfikat ENEC lub równoważny. − Oprawa powinna być wyposażona w jednostkę zasilającą posiadającą w standardzie zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe i termiczne. − Cała oprawa (panel LED, zasilacz, obudowa) powinna posiadać wieloletnią, nie mniejszą niż 3 lata, gwarancję producenta możliwą do realizacji w Polsce, wystawioną przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. − Zakres temperatury pracy niezakłóconej: min. od -20° C do +35° C. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji karty katalogowe opraw oraz wymaganych do nich deklaracji i certyfikatów. Słupy oświetlenia drogowego Słupy oświetleniowe muszą spełniać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej: − Słup oświetleniowy zewnętrzny wykonany ze stali gatunku min. S235, ocynkowany ogniowo. − Słup o wysokości 7,0 mb i grubości ścianki min. 4mm. − Słup stożkowy w przekroju o profilu sześciokąta lub ośmiokąta. − Słupy powinny być przystosowane do zamontowania na ich szczytach wysięgników, na których mocuje się oprawy LED. − Wysięgnik słupowy rurowy ocynkowany ogniowo do montażu na szczycie słupa, pojedynczy o wysięgu 1,0m, kąt 10°. − Wysięgniki słupowe powinny stanowić komplet z dobranymi słupami oświetleniowymi, najlepiej tego samego producenta. − Słupy powinny być wyposażone w zamykane wnęki, które zapewniają dostęp i zabezpieczają wyposażenie elektryczne słupa, które stanowi tabliczka bezpiecznikowa. − Słup powinien być oznakowany znakiem CE. − Gwarancja producenta: minimum 3 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. − Słup montowany na fundamencie prefabrykowanym, dedykowanym do wybranych słupów oświetleniowych, mocowany min. 4 śrubami osłoniętymi kapturkami. − Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna słupa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Dopuszcza się malowanie proszkowe. − Zabezpieczenie podstawy słupa bezbarwnym elastomerem na wysokość 600 mm przed niekorzystnym działaniem związków soli oraz amoniaku, a także aby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wg norm EN-40 (europejskie wymagania dotyczące aluminiowych słupów oświetleniowych w kwestii zabezpieczenia antykorozyjnego). Powierzchnia elastomeru powinna być przykryta farbą odporną na działanie promieni UV, farba dopasowana w kolorze słupa, zabezpieczenie ma być wykonane przez producenta słupów i poświadczone deklaracją. Wykonawca przed podpisaniem umowy musi przedstawić Zamawiającemu do akceptacji karty katalogowe słupów oraz wymaganych do nich deklaracji i certyfikatów. 3.3. Na szczegółowy zakres wykonywanych robot będących przedmiotem zamówienia niniejszego zamówienia składają się: 3.3.1. Dokumentacja projektowa w zakresie części 1 zamówienia – Załącznik Nr 10a do SIWZ, ,,Rozbudowa oświetlenia w m. Wincentów, Lisów, Wola Lisowska”, w skład której wchodzą: - projekty budowlano-wykonawcze, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branży elektrycznej (STWiORB), - przedmiary robót ( umieszczone wyłącznie pomocniczo dla ułatwienia wyceny oferty), dostępne na stronie internetowej zamawiającego https://uglubartow.bip.lubelskie.pl 3.3.2. Dokumentacja projektowa w zakresie części 2 zamówienia – Załącznik Nr 10b do SIWZ ,,Budowa i rozbudowa oświetlenia w m. Nowodwór-Piaski ”, w skład której wchodzą: - projekty budowlano-wykonawcze, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branży elektrycznej (STWiORB), - przedmiary robót ( umieszczone wyłącznie pomocniczo dla ułatwienia wyceny oferty), dostępne na stronie internetowej zamawiającego https://uglubartow.bip.lubelskie.pl Uwagi dotyczące każdej z części zamówienia! Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowe, nie będzie można ich uznać za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWiORB. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z obiektami położonymi na terenie realizacji inwestycji i w ich okolicy. Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o roboty budowlane kosztorys wskazujący sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp) – dla każdej części zamówienia oddzielnie. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z warunkami wykonywania robót, ich charakterem i dokonał pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Umową tak długo, jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inspektorowi Nadzoru do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami personel wskazany w wykazie osób oraz w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do: - utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów podczas budowy i transportujących materiały. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. - zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z §19, §20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych jeśli dotyczy) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 3.4. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej, towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 3.5. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (bez uwag). 3.6. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę posiadania ubezpieczenia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w § 11 Projektu umowy - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3.7. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 14 Projektu umowy. 3.8. Klauzula zatrudnienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operowanie sprzętem i prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia, określonym w rozdz. III. SIWZ (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są § 13 i § 14 Projektu umowy stanowiącym -Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: IX. Wymagania dotyczące wadium. 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.1. w zakresie części 1 zamówienia w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy złotych 00/100), 1.2. w zakresie części 2 zamówienia w wysokości: 1.500,00 PLN (słownie zł: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto na konto Zamawiającego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. 95 1240 2409 1111 0010 2025 9043 z dopiskiem: „Wadium – Znak sprawy: ZP.271.9.2019 - Część nr ………” (należy wskazać nr części, na którą składana jest oferta Wykonawcy). Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do której powinny być złożone oferty. 4. Dokument w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Jako beneficjenta w dokumencie gwarancji lub poręczenia należy wskazać: Gminę Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 lit. b-e, do oferty należy dołączyć dokument w formie oryginału lub wnieść poza ofertą do upływu terminu składania ofert. 6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7 lit. a, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (ust. 8, 11). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ - PROSIMY NIE SKŁADAĆ TYCH DOKUMENTÓW WRAZ Z OFERTĄ! 4. Oprócz oświadczeń , o których mowa w sekcji III pkt. III.3) ogłoszenia stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: a) ofertę przetargową (z ceną brutto, netto i z wyszczególnionym podatkiem VAT) (wzór – załącznik nr 1 do SIWZ). b) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. c) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. d) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w pkt. XI.SIWZ. 6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień publicznych) winno być złożone w formie oryginału. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 1. Oświadczenia, o których mowa w sekcji III.pkt.III.3) ogłoszenia składane są w oryginale. Zobowiązanie lub dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne podmioty o którym mowa w sekcji III.pkt. III.7) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Oświadczenia i dokumenty wskazane w sekcji III pkt. III.4) i III.5) ogłoszenia składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem” należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 5. Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w sekcji III pkt. III.4) i III.5) ogłoszenia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których w sekcji III pkt. III.4) i III.5) ogłoszenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 11. Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 12. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy według zasad, o których mowa w pkt 7, 10 i 11 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych należy poświadczyć za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 13. Pełnomocnictwo, o którym mowa w sekcji III. pkt. III.1.3). pkt. 6 ogłoszenia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w sekcji III pkt. III.4) i III.5) ogłoszenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach