Przetargi.pl
Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice

Gmina Kozienice ogłasza przetarg

 • Adres: 26-900 Kozienice, ul. Parkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 117 100, , fax. 486 142 048
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kozienice
  ul. Parkowa 5
  26-900 Kozienice, woj. mazowieckie
  tel. 486 117 100, , fax. 486 142 048
  REGON: 52374900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozienice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przyłączenie do sieci instalacji oświetlenia ulicznego w ramach jej rozbudowy na terenie Gminy Kozienice” obejmujące: 1. doświetlenie skrzyżowania i przejść na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Solidarności, 2. budowę oświetlenia ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Żeromskiego, 3. budowę oświetlenia parkowego przy bloku Kopernika 5 w m. Kozienice, 4. budowę oświetlenia parkowego przy bloku Skłodowskiej 4 w m. Kozienice, 5. budowę oświetlenia parkowego przy bloku Skłodowskiej 2 w m. Kozienice, 6. Uwaga: w ramach drugiego zadania należy dodatkowo wycenić jako oddzielną pozycję / według własnych pomiarów i założeń/ doświetlenie przejść dla pieszych / po dwóch stronach przejścia/ wzdłuż ul. Żeromskiego w zakresie: a) Przejście poprzeczne przez ul. Żeromskiego na wysokości bloku Skłodowskiej 6, b) Przejście poprzeczne przez ul. Żeromskiego na wysokości bloku Skłodowskiej 8, c) Przejście poprzeczne przez ul. Konarskiego, d) Przejście poprzeczne przez ul. Żeromskiego 1 na wysokości budynku socjalnego, e) Przejście poprzeczne przez ul. Paderewskiego, f) Przejście poprzeczne przez ul. Żeromskiego na wysokości bloku nr 10, g) Przejście poprzeczne przez ul. Kołłątaja Oświetlenie LED – dedykowane dla przejść. Lokalizacja przejść na planie zaznaczona kolorem zielonym – zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu. Propozycja Zamawiającego: - nowy słup stalowy + oprawa LED – szt. 7, -oprawa LED na istniejącym słupie drogowym – szt. 3, - oprawa LED na projektowanym słupie parkowym /projekt doświetlenia chodnika ul. Żeromskiego/ - szt. 4 UWAGA: Zamawiający wymaga zastosowania tego samego typu opraw dla całości zamierzenia realizowanego na podstawie poszczególnych projektów w zależności od przeznaczenia, tj. oprawa drogowa, doświetlenie przejść, oświetlenie parkowe – ciągów pieszo rowerowych. Zakres wspólnych robót do wykonania obejmuje w szczególności: 1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze, w tym wycinka lub pielęgnacja kolizyjnych drzew i krzewów, /usunięcie, wywóz /, 2. Oznakowanie robót zgodnie z czasową organizacją ruchu, 3. Roboty rozbiórkowe i demontażowe, 4. Roboty ziemne, przewierty, 5. Montaż instalacji, urządzeń, słupów, 6. Montaż osprzętu, 7. Pomiary i badania, 8. Roboty porządkowe i odtworzeniowe w zakresie prowadzonych robót /odtworzenie terenów zielonych po wykopach, zjazdów utwardzonych , Zadanie wykonywane będzie w oparciu o przyjęte rozwiązania techniczne i rozwiązania lokalizacyjne w zakresie rzeczowym do wykonania wynikającym z n/w dokumentów: 1) Projekt budowlany, wykonawczy budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia oświetlenia drogowego w m. Kozienice ul. Żeromskiego/Solidarności gm. Kozienice- doświetlenie przejść dla pieszych 2) Projekt budowlany, wykonawczy budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego niskiego napięcia oświetlenia chodnika w m. Kozienice ul. Żeromskiego 3) Projekt organizacji ruchu /z zaznaczonymi przejściami/ - doświetlenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Żeromskiego, 4) Projekt budowlano - wykonawczy budowy oświetlenia parkowego przy bloku Kopernika 5 w m. Kozienice, 5) Projekt budowlano – wykonawczy budowy oświetlenia parkowego przy bloku Skłodowskiej 4 w m. Kozienice, 6) Projekt budowlano – wykonawczy budowy oświetlenia parkowego przy bloku Skłodowskiej 2 w m. Kozienice 7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 8) Przedmiarów robót /materiał pomocniczy/. Roboty zostaną wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z uwzględnieniem wymagań określonych w umowie, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz z zachowaniem warunków określonych w SIWZ. II. Inne prace towarzyszące i wymagania zamawiającego przy realizacji zadania: 1) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. Pojazdy używane do wykonania zamówienia powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny zgodnie z ustawą z dn. 20 czerwca 1997r.„Prawo o ruchu drogowym”. 2) Do wykonania robót Wykonawca użyje urządzeń i sprzętu odpowiedniego do rodzaju prowadzonych robót. Za dobór, używanie, zabezpieczenie i stan techniczny urządzeń i sprzętu odpowiada w całości Wykonawca. 3) Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zlokalizuje istniejące uzbrojenie terenu i dokona sprawdzenia położenia i głębokości posadowienia przewodów infrastruktury technicznej. Prace ziemne w pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracowników wyznaczonych przez właścicieli sieci. Zabezpieczenie przez Wykonawcę na jego koszt infrastruktury technicznej winno być wykonane zgodnie z zaleceniami dysponentów sieci wynikającymi z warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji projektowej. Aktualizacja uzgodnień i warunków należy do Wykonawcy. W przypadku uszkodzeń sieci lub urządzeń koszty naprawy lub ich wymiany ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki ekonomiczne, cywilne i związane z bezpieczeństwem w przypadku uszkodzenia sieci i przyłączy infrastruktury technicznej. 4) Zamawiający (w jego imieniu inspektor nadzoru) i Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokonają wizji lokalnej w terenie i uzgodnią zakres i sposób prowadzenia robót. 5) Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i badań w zakresie wykonywanych robót, 6) Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, bieżąca obsługa i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu. Wykonawca po zakończeniu robót przekaże Zamawiającemu 5 szt. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót (tj. długości, ilości słupów itp.), przy czym Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej, 7) Wycinka gałęzi drzew i karp w zakresie i na koszt wykonawcy /w przypadku konieczności/, 8) Wywóz na bieżąco i utylizacja wszelkich materiałów pochodzących z rozbiórki, uporządkowanie terenu po robotach budowlanych w zakresie i na koszt Wykonawcy. 9) Odtworzenie ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie prowadzenia robót, 10) Wykonanie nieodpłatnych przeglądów i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych lub zastosowania wadliwych materiałów. 11) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego i usunięcia ewentualnych kolizji oraz uzyskania wszelkich innych zgód, decyzji, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania robót oraz ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania finansowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 11.1. SIWZ. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający zgodnie z pkt. 9.4.2 SIWZ żąda dokumentu stanowiącego załącznik nr 4 Części I SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli dotyczy pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii) Jeżeli dotyczy pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa (składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii).11.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9, 10 i 11 SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, ż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach