Przetargi.pl
Przygotowanie poligraficzne oraz druk czasopism wydawanych przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2010

ABRYS Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 60-124 Poznań, ul. Daleka 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-61 655 81 00 , fax. 0-61 655 8101
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ABRYS Sp. z o. o.
  ul. Daleka 33 33
  60-124 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 0-61 655 81 00, fax. 0-61 655 8101
  REGON: 00135180700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.abrys.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie poligraficzne oraz druk czasopism wydawanych przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie poligraficzne oraz druk czasopism wydawanych przez ABRYS Sp. z o.o. w roku 2010
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 780000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki: 1.są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, 2.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3.wykonali w ciągu ostatnich 3 lat, przynajmniej 5 takich samych lub podobnych prac dotyczących przygotowania poligraficznego oraz druku gazet, tygodników lub miesięczników. Wśród wymienionych prac przynajmniej 3 muszą dotyczyć gazet lub czasopism w nakładzie co najmniej 5.000 sztuk miesięcznie, 3.do oferty dołączą wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 4 niniejszej instrukcji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty: 1.Wypełniony formularz oferty (wg załączonego druku), 2.Aktualny odpis/wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3.Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (w przypadku złożenia oferty wspólnej, np. spółka cywilna, konsorcjum), 4.Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4 i 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5.Aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego. Za aktualne uważa się zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert, 6.Rachunek zysków i strat, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania rachunku zysków i strat informację określającą obroty i zysk za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 7.Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy (załącznik Nr 1 do formularza oferty), 8.Wykaz wykonanych w ostatnich 3 latach prac o tematyce dotyczącej przedmiotu niniejszego zamówienia (załącznik Nr 2 do formularza oferty), 9.Skład zespołu z podaniem ich kwalifikacji zawodowych (załącznik nr 3 do formularza oferty), 10.Opis posiadanych urządzeń elektronicznych (wraz z oprogramowaniem) oraz parku maszynowego (załącznik nr 4 do formularza oferty), 11.Proponowane rozwiązania logistyczne związane z przygotowaniem i dostarczeniem wyrobu do zamawiającego: - określenie czasu potrzebnego na przygotowanie do druku (preferowane będą rozwiązania zakładające maksymalne skrócenie czasu przygotowania, optymalizację przekazywania materiałów oraz równoczesną realizację maksymalnej ilości materiału) - określenie czasu wykonania montażu - impozycji oraz sposobu przekazywania wydruku-ozalidu (preferowane będą rozwiązania zakładające maksymalne skrócenie czasu przygotowania, optymalizację przekazywania materiałów oraz równoczesną realizacje maksymalnej ilości montaży). Wydawca zastrzega sobie możliwość wymiany do 20 % stron w procederze akceptacji wydruku-ozalidu. - określenie czasu druku i oprawy, konfekcjonowania gotowych gazet (preferowane będą rozwiązania zakładające maksymalne skrócenie czasu realizacji, optymalizację procesów oraz możliwość równoczesnej realizacji maksymalnej ilości tytułów). - określenie czasu i sposobu, wkładkowania wrzutek, foliowania, paczkowania, dostarczenie we wskazane miejsce (przy wskazanie ewentualnej ceny za powyższe usługi), preferowane będą rozwiązania zakładające maksymalne skrócenie czasu realizacji i optymalizację procesów oraz równoczesną realizację maksymalnej ilości tytułów). Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem (odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne, są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: rozwiązania logistyczne
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.abrys.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach