Przetargi.pl
Przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. E-COOL

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłasza przetarg

 • Adres: 45-018 Opole, Plac Wolności
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774461400, , fax. 774459612
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
  Plac Wolności 6
  45-018 Opole, woj. opolskie
  tel. 774461400, , fax. 774459612
  REGON: 16156883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://aglomeracja-opolska.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. E-COOL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dy-namizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” – nazwa skróco-na: „E-COOL” o nr. PGI05114, w ramach środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG EUROPE, na podstawie Opisu przed-miotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oryginał), zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach