Przetargi.pl
Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą Batalionów Zośka oraz opcjonalnie od ul. Batalionów Zośka do ul. Skautów Opolskich oraz od ul. Skautów Opolskich do skrzyżowania z ul. Sosnkowskiego wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego

Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-594 Opole, Firmowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2019-04-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Firmowa 1
  45-594 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, , fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą Batalionów Zośka oraz opcjonalnie od ul. Batalionów Zośka do ul. Skautów Opolskich oraz od ul. Skautów Opolskich do skrzyżowania z ul. Sosnkowskiego wraz z budową sieci oświetlenia ulicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W zakres zadania będzie wchodziło opracowanie projektu przebudowy ul. Szarych Szeregów, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych. Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na ulicy Szarych Szeregów w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego opracowany przez Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów, a także zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zadanie podzielono na dwa etapy składające się na całość zadania inwestycyjnego: ETAP I obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Szarych Szeregów w Opolu zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym - tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót, zwanej dalej w treści „dokumentacją projektową”, Wartość wynagrodzenia za wykonanie etapu I określona w ofercie nie może być wyższa niż 3% całkowitej ceny oferty pod rygorem odrzucenia oferty z uwagi na jej niezgodność z treścią SIWZ. ETAP II obejmuje: wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy ul. Szarych Szeregów w Opolu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz pełnienie nadzoru autorskiego Przedmiotowy etap został podzielony na 3 zakresy: 1. Zakres I - wykonania robót budowlano-montażowych w ramach przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą Batalionów Zośka na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zakres gwarantowany. 2. Zakres II - budowę sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Szarych Szeregów – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową sporządzoną przez Pracownię Projektów Elektrycznych inż. Andrzej Zwoźniak, dostarczoną przez Zamawiającego wraz z demontażem istniejącej sieci oświetleniowej– zakres gwarantowany. 3. Zakres III - wykonania robót budowlano-montażowych w ramach przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ul. Batalionów Zośka do skrzyżowania z ul. Skautów Opolskich oraz od ul. Skautów Opolskich do skrzyżowania z ul. Sosnkowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zakres opcjonalny. Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego i wykonawczego: a. przebudowy warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodników i miejsc postojowych, b. opracowania projektu tymczasowej (na czas realizacji robót) oraz docelowej organizacji ruchu, c. opracowania projektu dla terenów zieleni (trawniki, nasadzenia), d. uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii m.in. z właścicielami urządzeń obcych, instytucjami samorządowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczącymi: uzyskania decyzji na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania decyzji ZUD, uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonania inwestycji, realizacji robót oraz dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego. e. wykonania pełnej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia warunków geotechnicznych dla projektu przebudowy, f. wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, g. w niezbędnych przypadkach – związanych z kolizją konstrukcji jezdni bądź chodników, miejsc postojowych - przebudowę kolidujących sieci obcych (m.in. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne) h. wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu. Dokumentacja projektowa obejmuje : 1) sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej – 4 egz., 2) sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej – 4 egz., 3) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz., 4) przygotowanie przedmiarów robót – po 2 egz.; 5) wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz., 6) wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – 4 egz., 7) wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celów projektowych oraz wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej – 2 egz. 8) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż – 2 egz. ( jeżeli będzie taka konieczność), 9) pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę, 10) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu – 2 egz. 11) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania w programie NORMA. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym: - uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej z właściwymi organami administracji architektoniczno - budowlanej, gestorami sieci i urządzeń, Zamawiającym, - zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu z organem zarządzającym ruchem, - przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy. Etap II – wykonanie robót budowlano – montażowych w ramach przebudowy ul. Szarych Szeregów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową w podziale na zakresy: Zakres I - wykonania robót budowlano-montażowych w ramach przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sosnkowskiego do skrzyżowania z ulicą Batalionów Zośka na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zakres gwarantowany. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie prowadził Nadzór autorski poprzez wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) w poniższym zakresie : - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, - ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, - udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, - wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, - bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren - budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie celem rozstrzygnięcia wszelkich , pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. Zakres II - budowę sieci oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Szarych Szeregów – zgodnie z załączoną dokumentacją projektową przez Zamawiającego wraz z demontażem istniejącej sieci oświetleniowej – zakres gwarantowany. Roboty budowlano - montażowe należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową przez Zamawiającego sporządzoną przez Pracownię Projektów Elektrycznych inż. Andrzej Zwoźniak wraz z demontażem istniejącej sieci oświetleniowej, Prace będą obejmowały m.in.: roboty ziemne, ułożenie sieci kablowej, montaż fundamentów, słupów i opraw, demontaż istniejącej sieci oświetleniowej oraz inne niezbędne do wykonania zamówienia. Zakres III - wykonania robót budowlano-montażowych w ramach przebudowy ulicy Szarych Szeregów w Opolu na odcinku od skrzyżowania z ul. Batalionów Zośka do skrzyżowania z ul. Skautów Opolskich oraz od ul. Skautów Opolskich do skrzyżowania z ul. Sosnkowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zakres opcjonalny. Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę w ramach etapu I i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Prace będą obejmowały m.in. : roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie konstrukcji jezdni, roboty brukarskie, elementy brd (w tym oznakowanie poziome i pionowe), roboty wykończeniowe, zieleń, usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami obcymi oraz inne niezbędne do wykonania zamówienia. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie prowadził Nadzór autorski poprzez wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) w poniższym zakresie : - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, - uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, - ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, - udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, - wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, - bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren - budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie celem rozstrzygnięcia wszelkich , pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. Zakres III został oznaczony w tym zamówieniu jako zakres opcjonalny, zrealizowany będzie dopiero po wyborze przez Zamawiającego i po wyrażeniu takiej woli przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że zajęcie ww. stanowiska (woli) zależeć będzie od wielkości środków finansowych jakimi Zamawiający będzie dysponował po przetargu lub w czasie trwania umowy i nastąpi w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w zakresie określonym przez zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Cena ofertowa, jaką Wykonawca poda w ofercie, będzie ceną całkowitą, stanowiącą sumę cen za zakres gwarantowany i zakres opcjonalny. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, podana przed otwarciem ofert, porównywana będzie tylko z cenami dla zakresu gwarantowanego zamówienia. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie cena całkowita, cena dotycząca zakresu gwarantowanego i cena zakresu opcjonalnego. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w oparciu o całkowitą cenę oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany w Dziale Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów a także zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacja oświetlenia ulicy Szarych Szeregów sporządzona przez Pracownię Projektów Elektrycznych inż. Andrzej Zwoźniak. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto: 1) wykonywanie na bieżąco badań: geotechnicznych gruntu przeznaczonego pod nasypy drogowe jak również posadowienia obiektów inżynierskich oraz prowadzenie na bieżąco szczegółowego dziennika badań zagęszczenia oraz przekazywanie na bieżąco wyników badań Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiającemu, 2) uwzględnienie w kosztach ogólnych ewentualny koszt tymczasowych dróg dojazdowych oraz naprawę dróg publicznych, 3) zapewnienie odpowiednich nadzorów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy m.in. ornitologicznego oraz archeologicznego; koszty te należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania; 4) wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych do zabudowy, jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, z zakupem i transportem na własny koszt. 5) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim pozwoleń, decyzji administracyjnych łącznie z pozwoleniem na użytkowanie. 6) uporządkowanie terenu budowy/inwestycji, tj. usunięcie dzikich wysypisk, 7) wypełnienie obowiązków nałożonych w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach administracyjnych. 8) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia poszczególnych etapów robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez właściwy organ zarządzający ruchem - Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej oraz przekazania 1 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej (nośnik CD) Zamawiającemu. Uwagi dodatkowe: 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 2. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 4. Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin drzew pod kątem występowania gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.) przed wykonaniem wycinki należy uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu ochrony środowiska, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na realizację czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. Wymagania co do zawartości podania na wykonanie powyższych prac reguluje art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca powyższe prace wykona na własny koszt. W przypadku konieczności wykonania wycinki drzew i krzewów Wykonawca do oszacowania wartości wyciętego drewna zapewni uprawnioną osobę – brakarza. Drewno z wycinki zostanie własnością Wykonawcy a Zamawiający obciąży Wykonawcę fakturą w wysokości wartości wyciętego drewna ustalonej na podstawie szacunku brakarskiego. 5. Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 7. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 8. W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne. 9. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 10. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 11. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 12. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 13. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 14. Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego będzie przechowywany na Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym. 15. Wykonawca zapewni, że projekt będą wykonywały oraz robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik do SIWZ. 16. Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi dla niniejszego zadania wynosi nie mniej niż 36 miesięcy. Gwarancja i rękojmia, w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót wynosi nie mniej niż 36 miesięcy. 17. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.). 18. Powyższe zasady opisane w pkt. 17) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu osób prywatnych. 19. Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy oraz dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. 20. Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w programie funkcjonalno-użytkowym służącym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 pkt 2). W niektórych przypadkach zamawiający wprowadził obowiązek dodatkowego opisania danego szczegółu oferty równoważnej z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez zamawiającego w tym postępowaniu. Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.). Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych, na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej o parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w programie funkcjonalno-użytkowym, Ponadto muszą być: 1) kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, 2) spełniać te same funkcje, 3) spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, 4) posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 21. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r, poz. 917, t.j. ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: Branża - drogi: Roboty przygotowawcze: - prace geodezyjne - rozbiórki elementów dróg i ulic m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni drogowej, rozbiórki krawężników i obrzeży Roboty ziemne: - wykonywanie wykopów i nasypów Odwodnienie korpusu drogowego - roboty związane z odwodnieniem drogi m.in. wpusty deszczowe, Podbudowy: - mechaniczne wykonywanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - wykonywanie podbudowy Nawierzchnie: - wykonywanie nawierzchni m.in. asfaltowych oraz z betonowej kostki brukowej, Roboty wykończeniowe: - humusowanie, wykonanie trawników i nasadzeń Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: - wykonywanie oznakowania m.in. poziomego i pionowego Roboty branżowe : - budowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z demontażem istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. - w razie konieczności należy wykonać inne roboty o charakterze branżowym w celu usunięcia kolizji z sieciami obcymi m.in. energetycznymi, gazowymi, wodociągowymi. Inne: - czynności w zakresie utrzymania czystości/sprzątania terenu budowy - wykonywanie badań laboratoryjnych - obsługa wytwórni masy bitumicznej - naprawa, obsługa, konserwacja sprzętu i maszyn budowalnych - kierowanie samochodami transportowymi - obsługa zaplecza budowy. - W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo właściwe zapisy umowy. 22. Wymóg związany z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 317 z późn. zm.). Wykonawca winien uwzględnić podczas realizacji przedmiotu zamówienia wymogi określone w art. 68 oraz art. 76 ww. ustawy. 23. Wykonawca przez cały okres trwania umowy winien dysponować osobami: (1) Kierownik Budowy (kierownik robót branży drogowej)– posiadającym: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.); (2) Projektant branży drogowej – posiadającym: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach