Przetargi.pl
Przygotowanie Koncepcji i świadczenie kompleksowej usługi e-marketingowej związanej z promocją Województwa Łódzkiego w Internecie

Województwo Łódzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6633385, 6633384 , fax. 042 6633391
 • Data zamieszczenia: 2016-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie
  al. Piłsudskiego 8 8
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6633385, 6633384, fax. 042 6633391
  REGON: 47207171500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie Koncepcji i świadczenie kompleksowej usługi e-marketingowej związanej z promocją Województwa Łódzkiego w Internecie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie Koncepcji i świadczenie kompleksowej usługi e-marketingowej związanej z promocją Województwa Łódzkiego w Internecie w tym: 1.Obsługa strony Województwa Łódzkiego w serwisie społecznościowym Facebook polegająca na przygotowaniu narzędzi i materiałów w postaci treści (tekst, grafika, video) o charakterze promocyjnym, reklam, oraz ich publikacja na stronie Zamawiającego, komunikacja z użytkownikami, organizacja konkursów, a także monitorowanie i badanie skuteczności prowadzonych działań. 2.Prowadzenie profilu Województwa Łódzkiego w serwisie Instagram. Dobór zdjęć oraz video, komunikacja z użytkownikami, organizacja konkursów, a także monitorowanie i badanie skuteczności podjętych działań. 3.Promocja Województwa Łódzkiego z wykorzystaniem narzędzia reklamowego Google Adwords (lub równoważnego). 4.Podjęcie działań związanych ze współpracą z Blogerami i Influencerami . 5. Wyposażenie Zamawiającego w narzędzia do monitoringu Internetu oraz prowadzenia kampanii e-mail marketingowych. 6.Promocja serwisu promujelodzkie.pl pod kątem pozyskania użytkowników oraz zwiększenia ich aktywności. 7. Zakup na potrzeby Zamawiającego minimum 2000 kredytów wymiennych na pliki graficzne (zdjęcia, ilustracje, grafiki wektorowe, video) oraz przekazanie Zamawiającemu dostępu do konta w internetowym banku zdjęć, 8.Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do materiałów, w tym materiałów multimedialnych. 9.Przekazanie Zamawiającemu udzielonej przez internetowy bank zdjęć licencji niewyłącznej, bezterminowej i ogólnoświatowej do materiałów pobranych w ramach zakupionych kredytów. 10.Realizacja założonego poziomu wskaźników, stanowiąca część oferty Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793414000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych); Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). Szczegółowe informacje na temat wadium zostały zawarte w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakość
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lodzkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach