Przetargi.pl
Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard na potrzeby projektu pn. Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne oraz przygotowanie i wykonanie kampanii promocyjnej PO KL

Województwo Łódzkie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6633385, 6633384 , fax. 042 6633391
 • Data zamieszczenia: 2013-05-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Łódzkie
  al. Piłsudskiego 8 8
  90-051 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6633385, 6633384, fax. 042 6633391
  REGON: 47207171500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodzkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard na potrzeby projektu pn. Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne oraz przygotowanie i wykonanie kampanii promocyjnej PO KL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia podzielony został na dwie Części, tj.: ZADANIE Nr 1: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej na nośnikach typu billboard na potrzeby projektu pn. Promocja marki regionalnej Łódzkie intelektualne. ZADANIE Nr 2: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wykonanie kampanii informacyjno-promocyjnej PO Kapitał Ludzki, w związku z realizacją zadań informacyjnych i promocyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Łódzkim, w tym wykonanie czynności polegających na adaptacji projektów graficznych, zakupieniu nośników i nadzorze nad realizacją kampanii Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w formie kampanii w Internecie na serwerach regionalnych i lokalnych w województwie łódzkim, pojazdach MPK, billboardach o pow. 12 m2 oraz citylightach. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące Zadania Nr 1 zostały zawarte w Załączniku Nr 1A do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1) oraz w Załączniku Nr 8A do SIWZ (Projekt Umowy dla Zadania Nr 1). 3. Opis Przedmiotu Zamówienia oraz szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące Zadania Nr 2 zostały zawarte w Załączniku Nr 1B do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 2), a także w Załączniku Nr 8B (Projekt Umowy dla Zadania Nr 2) oraz w Załączniku Nr 1 do ww. umowy (Opis kampanii promocyjnej PO KL w 2013 roku).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793414000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium jedynie w ZADANIU Nr 2 w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: Pięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lodzkie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach