Przetargi.pl
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku (dwudaniowy obiad) klientom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Wyzwolenia 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4611868, 4613774, -75, -76 , fax. 013 4611868
 • Data zamieszczenia: 2015-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Wyzwolenia 7 7
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 013 4611868, 4613774, -75, -76, fax. 013 4611868
  REGON: 37000484700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mgopsud.naszops.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku (dwudaniowy obiad) klientom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: przygotowaniu i wydawaniu gorącego posiłku (dwudaniowy obiad) klientom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych przez 6 dni w tygodniu - od poniedziałku do soboty. Przewidywana liczba posiłków w okresie realizacji zamówienia: 8.322 porcji, liczba posiłków została oszacowana na podstawie okresu XII.2014 - V.2015 r. i nie jest wiążąca dla Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, rzeczywista ilość posiłków wynikać będzie z liczby wniosków złożonych przez klientów tut. Ośrodka. - W przetargu uczestniczyć mogą wykonawcy u których nie jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych; - Wykonawca powinien dysponować lokalem przystosowanym do przygotowania i wydawania posiłków, wyposażonym w odpowiednie zaplecze kuchenne, salę konsumpcyjną), osoby korzystające z posiłków powinny mieć zapewniony dostęp do toalety oraz umywalki z dostępem do ciepłej wody i środków myjących; lokal ten powinien znajdować się na terenie Ustrzyk Dolnych w niewielkiej odległości od centrum miasta rozumianego jako ulica Rynek - maksymalnie 1 kilometr od centrum, lokal powinien spełniać odpowiednie warunki sanitarno - epidemiologiczne wynikające z przepisów prawa; - Wykonawca zapewni gorący posiłek dwudaniowy, tj. zupa - 450 ml; ziemniaki, makaron, ryż, kasze - 200 g;Porcje mięsa - 100 g;Porcje ryby - 100 g;Danie bezmięsne - 250 g (np. naleśniki);Danie półmięsne 250 g (np. bigos, fasolka po bretońsku, placek po węgiersku);Kompot 200 ml lub owoc;Surówka - 100 g. - Posiłek musi być bezwzględnie świeży i przygotowany w dniu wydawania. Obiad powinien być urozmaicony (te same potrawy nie będą powtarzać się częściej niż co 10 dni), porcje obiadu powinny być równe dla wszystkich uprawnionych. Wartość kaloryczna posiłku powinna być zgodna z normami ustalonymi przez Instytut Żywienia i Żywności i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych - Zamawiający zobowiązany jest do świadczenia usługi w okresie od 1 lipca 2015 r. - 31 grudnia 2015 r. w dniach od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., Nr 4, poz. 28 z późn. zm.) oraz możliwością odstąpienia od jej świadczenia w celu wykonania remontów, prac naprawczych i konserwacyjnych jak również z innych uzasadnionych przyczyn, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, nie później niż na 30 dni od planowanej przerwy. - Usługa ma być świadczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.) oraz w sposób uwzględniający zasady zdrowego stylu żywienia. - Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości świadczenia usługi przez Wykonawcę; - Posiłki wydawane będą na podstawie karnetów okazywanych przez osoby uprawnione. Karnety wydawane będą przez Zamawiającego na podstawie decyzji administracyjnych. Wzór karnetu zostanie uzgodniony podczas podpisania umowy; - Rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało na podstawie rachunków miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę na podstawie faktycznej ilości wydanych obiadów w danym miesiącu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mgopsud.naszops.pl/bip/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach