Przetargi.pl
Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – część II

Gmina Sulechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, Plac Ratuszowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulechów
  Plac Ratuszowy 6
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 683 851 120, , fax. 683 854 686
  REGON: 52676500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – część II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia pn. Przygotowanie i wydanie posiłków dla uczestników projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – część II, polegającego na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków dwudaniowych uczestnikom projektu „Lepsze jutro” (do 6. osób dziennie - dalej "uczestnicy"), w lokalu Wykonawcy na terenie miasta Sulechowa, w dni robocze (od po-niedziałku do piątku) w godzinach od 14.00 do 15.00, w maksymalnej ilości do 504 posiłki, w okresie: 1) od 1 czerwca do 30 czerwca 2019 r. (19 dni robocze) – 114 posiłki, 2) od 1 lipca do 31 lipca 2019 r. (23 dni robocze) – 138 posiłków, 3) od 1sierpnia do 31 sierpnia 2019 r. (21 dni robocze) – 126 posiłków, 4) od 1 września do 30 września 2019 r. (21 dni robocze) – 126 posiłków, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej. 2. Określone powyżej ilości posiłków są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości posiłków w zależności od terminu rozpoczęcia realizacji umowy, liczby osób uprawnionych do otrzymywania posiłków oraz osób obecnych w danym dniu na zajęciach. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem ilości przewidzianych posiłków. Wykonawca przyjmuje powyższe do wiadomości i zrzeka się wszelkich roszczeń w tym względzie. 3. Wykonawca zobowiązuje się do: 1) przygotowania, przechowywania i wydawania uczestnikom posiłków w lokalu gastrono-micznym określonym w § 3 ust. 1 projekcie umowy, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1541 - tekst jednolity ze zmia-nami), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności, Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) oraz innych obowiązujących przepisów w zakresie żywienia; 2) przestrzegania realizacji zaleceń Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż, sys-temu HACCP; itp.; 3) przygotowywania, przechowywania i wydawania posiłków z zachowaniem wymogów sa-nitarno-epidemiologicznych w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Personel Wykonawcy musi posiadać odpowied-nie zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie do pracy przy żywieniu zbiorowym oraz ważne książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. 4. Lokal gastronomiczny w Sulechowie, w którym będą przygotowywane (i wydawane) posiłki, oraz w którym będzie konsumpcja posiłków przez uczestników, musi spełniać wszystkie wymagania stawiane w tym zakresie zakładom zbiorowego żywienia przez właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną i na tę okoliczność Wykonawca przedłoży aktualną decyzję powiatowego inspektora sanitarnego zatwierdzającą zakład do prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem zamówienia. 5. Wykonawca oświadcza, że lokal gastronomiczny, o którym mowa w § 3, ust. 1 projektu umowy obejmuje cały okres realizacji umowy,. 6. Wykonawca oświadcza, że lokal gastronomiczny, w którym będą wydawane obiady spełnia wymagania określone w postępowaniu, tj. 1) jest wyposażony we wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia i sprzęt, a w szczególności w niezbędną zastawę stołową, stoły, krzesła, miejsce do powieszenia wierzchniej odzieży, toaletę, 2) posiada zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie obiadów w odpowiednio wysokiej temperaturze przez cały czas ich wydawania, 3) powierzchnia lokalu, wyposażenie w stoły i krzesła, umożliwia swobodną konsumpcję posiłków równocześnie co najmniej 6 osobom. 7. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać w czystości salę konsumpcyjną i jej zaplecze przez cały czas wydawania posiłków. 8. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania i wydawania posiłków według następujących zasad: 1) wydawanie ciepłych posiłków - przez ciepły posiłek Zamawiający rozumie każdy posiłek, które-go temperatura jest nie niższa niż 63oC, 2) posiłki muszą odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, 3) posiłki powinny być przygotowane w dniu ich wydania, zgodnie z zasadami racjonalnego ży-wienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów, z uwzględnieniem świeżych warzyw se-zonowych, posiadających aktualne terminy ważności, 4) posiłek powinien być wydawany w formie dwudaniowej tzn. zupy – 400 g oraz drugiego dania mięsnego lub jarskiego – 300 g (do wyboru przez uczestnika). 9. Każdego dnia obowiązywania umowy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego kontaktował się będzie z Wykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem celem wskazania czy uczestnicy korzystać będą w danym dniu z posiłków, sprecyzowania liczby uczestników, którzy danego dnia korzystać będą z posiłków oraz dokonania wyboru stosownie do pkt 4) powyżej. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do informacji wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniem poprzedzającym. 10. Posiłki wydawane będą uczestnikom za okazaniem bonów dostarczonym im przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zatrzymać bony, o których mowa powyżej, i załączyć ich komplet do rozliczenia z Zamawiającym. Bony stanowią wyłączny dowód wydania uczestnikom posiłków. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i/lub częściowych. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7. 13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 14. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia, przez Zamawiającego, na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy , przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówie-nia. 3. Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty: 3.1. Formularz oferty na załączniku nr 1. 3.2. Dane Wykonawcy na załączniku nr 1a. 3.3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają oni pełno-mocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo re-prezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publiczne-go, pełnomocnictwo to musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców, 2) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiąza-ny jest złożyć do oferty oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy w Wyko-nawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, o którym mowa w pkt IV, ppkt 1.1. 4. Dysponowanie zasobami innych podmiotów: 4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub eko-nomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zama-wiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiąza-nie należy dołączyć do oferty). 4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub do-świadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów jeśli podmio-ty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wyma-gane. 4.3. Zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powo-łuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich pod-staw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, wa-runków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadcze-niu, o którym mowa w pkt IV ppkt 1.1.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach