Przetargi.pl
Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”

Miasto Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6464700, 6464777 , fax. 556 464 703
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kwidzyn
  ul. Warszawska 19
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 6464700, 6464777, fax. 556 464 703
  REGON: 52354800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne >> O wartości przekraczającej 30 000 euro >> Nazwa zamówienia. 3. W przypadku wskazania w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową i zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca, który zdecyduje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy, systemy, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów.” Wymagane jest aby przedmiot zamówienia był zgodny z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zał.11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020). W ramach realizacji zamówienia przeprowadzona zostanie kampania promocyjno-edukacyjna promująca rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów. Kampania promocyjno-edukacyjna oparta będzie na realizacji następujących przedsięwzięć i wykonaniu materiałów promocyjnych dedykowanych wszystkim mieszkańcom Kwidzyna: 1. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów kwidzyńskich szkół na stworzenie graficznego logo akcji; Należy przewidzieć zakup min. 10 nagród dla uczestników konkursu. Konkurs musi mieć charakter edukacyjny, a zaproponowane logo akcji należy poddać profesjonalnej obróbce graficznej. 2. Przygotowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych (torby ekologiczne, magnesy, koszulki – wszystko z nazwą i logo akcji): a) Torby płócienne / bawełniane: • Torba płaska o wymiarach 38x41cm, tkanina naturalna, kolor naturalny , gramatura 145g/m2, sitodruk – 1 stronny full kolor, rączki krótkie – 800 szt. • Torba płaska o wymiarach 38x41cm, tkanina naturalna, kolor naturalny , gramatura 145g/m2, sitodruk – 1 stronny full kolor, rączki długie – 800 szt. b) koszulki typu T-shirt: • Koszulka dla dorosłych damska, wymiar S, M, L, XL, kolor biały, gramatura 190g/m2, krótki rękaw, sitodruk – przód full kolor – 400 szt. • Koszulka dla dorosłych męska, wymiar S, M, L, XL, kolor biały, gramatura 190g/m2, krótki rękaw, sitodruk – przód full kolor – 400 szt. • Koszulka dziecięca , 5-6 lat,7-8 lat,9-11 lat, 12-14 lat, kolor biały, gramatura 190g/m2, krótki rękaw, sitodruk – przód full kolor – 400 szt. c) nalepki magnetyczne: • Magnes na lodówkę, wymiar 7x6 cm, full kolor - tematyka biodpady - 1500 sztuk • Magnes na lodówkę, wymiar 7x6 cm, full kolor - tematyka segregacja różnych frakcji odpadów – 1500 sztuk 3. Przygotowanie scenariuszy dla przykładowych zajęć w szkołach oraz przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli i cyklu pokazowych zajęć w szkołach. a) Zbiór scenariuszy zajęć powinien zawierać co najmniej 5 scenariuszy dotyczących przeprowadzenia lekcji 45 min, poruszających różne aspekty gospodarki odpadami, w tym zbiórki bioodpadów oraz specyfiki regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. b) Załącznikiem do poszczególnych scenariuszy powinny być karty pracy dla uczniów w formacie A4, opracowane w sposób umożliwiający powielenie dla każdego ucznia na ksero monochromatycznym. Nakład scenariuszy wraz z kompletem załączników: 100 egzemplarzy + wersja elektroniczna do edycji w internecie. c) Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli: 2 trenerów prowadzących równolegle szkolenia będących znawcami zagadnień zbiórki i segregacji odpadów, posiadających doświadczenie w szkoleniu nauczycieli. Rekrutacja uczestników leży po stronie Wykonawcy. Czas trwania zajęć: 6 h. Wynajęcie sali leży po stronie Wykonawcy. Należy przewidzieć drobny poczęstunek w formie przerwy kawowej: owoce, woda, kawa, herbata, drobne słodycze. Przeprowadzenie 100 45 minutowych zajęć pokazowych w szkołach i przedszkolach na terenie Kwidzyna. 4. Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno – edukacyjnych w postaci: a) Broszurki informacyjno-edukacyjnej, format: 21 x 15 cm (poziomo), objętość 12 stron + okładka, rodzaj oprawy- zeszytowa, Okładka - druk: 4x4 (CMYK), papier 230g karton Alaska, bez uszlachetnienia, Wkład - druk: 4x4 (CMYK), papier 150g Speed-E, nakład 2000 egz. Broszura powinna zawierać: • informacje o przyczynach konieczności segregacji odpadów, • informacje o uwarunkowaniach prawnych gospodarki odpadami komunalnymi, • ciekawostki dotyczące szeroko rozumianej gospodarki odpadami w ujęciu lokalnym i globalnym, • opis systemu Gospodarki odpadami w Regionie i Województwie, • elementy aktywizujące, np. kolorowanki, rebusy, b) Materiałów prasowych - zawierające informacje dotyczące funkcjonującego na terenie miasta systemu selektywnej zbiórki bioodpadów. Publikowane wiadomości powinny przybierać formę ogłoszeń, wkładek informacyjnych, ulotek, artykułów. Autorami publikacji powinni być specjaliści w dziedzinie gospodarki odpadami, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, władze samorządowe: • 4 artykuły (w formule ogłoszenia lub artykułu sponsorowanego) w prasie lokalnej na całą stronę gazetową • 4 artykuły w prasie lokalnej w formacie połowy strony gazetowej • 1 wkładka informacyjna w prasie lokalnej • ulotki składane format A5,objętość 6 stron, 130g, dwustronne, nakład 14 600 egz. Materiały informacyjne zawierać powinny podstawowe informacje dotyczące zasad selektywnej zbiórki bioodpadów. Rozdysponowane muszą zostać przez Wykonawcę wśród mieszkańców, w przychodniach, bankach, sklepach i innych placówkach użyteczności publicznej, tak by trafiły do jak najszerszego grona ludzi. c) Materiałów internetowych – zasilanie w treści zakładki istniejącej na stronie internetowej miasta, dotyczącej edukacji z zakresu gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiórki bioodpadów. Informacje powinny zawierać opisy i galerię zdjęć ze zorganizowanych akcji, przekazywać treści na temat przewidywanych konkursów i wyniki ich realizacji, szkolenia itd. Materiały przekazywane powinny być do Urzędu Miejskiego celem akceptacji i wprowadzenia na stronę www. 5. Przygotowanie filmu edukacyjnego - poświęconego problematyce selektywnej zbiórki bioodpadów, docelowo wyświetlanego na zajęciach przyrodniczych w szkołach podstawowych. Film poprzedzał będzie wyjazdy plenerowe – wycieczki zorganizowane przy współudziale służb komunalnych i samorządu na teren RIPOK. Wycieczki mają na celu prześledzenie cyklu życia odpadów, procesów ich unieszkodliwiania, składowania, praktyczne zapoznanie się z instalacjami do odzysku odpadów . Materiał filmowy o czasie nieprzekraczającym 15 minut. Film w rozdzielczości 1920x1080 piks. w formacie 16:9, w dwóch wersjach: jednej odpowiedniej dla emisji telewizyjnej o próbkowaniu międzyliniowym (interlace), drugiej odpowiedniej dla emisji internetowej (progresiiv). Zdjęcia o należytej staranności, z zachowaniem walorów estetycznych. Materiał oparty na voice over ( przygotowanej w uzgodnieniu z Zamawiającym narracji czytanej przez lektora) i ewentualnie wypowiedziach bezpośrednich osób występujących. Cena musi zawierać przeniesienie praw autorskich. Format końcowy dostarczonych plików MPEG i MP4. 6. Przygotowanie spotu reklamowego – krótki (max. 2 min) film instruktażowy ukazujący zasady selekcji bioodpadów. Wykonanie spotu musi być zgodne w wymogami technicznymi portalu społecznościowego facebook i youtoube. 7. Ogłoszenie i przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – konkursy realizowane na etapie, szkolnym i międzyszkolnym. Nagrodami za udział i zwycięstwo dla uczniów mogą być sadzonki roślin, drzewek, torby wielokrotnego użytku z logo akcji edukacji ekologicznej, dyplomy itp. Nagroda za udział w konkursie: zorganizowane edukacyjne wyjazdy autokarowe dla grup szkolnych uczestniczących w konkursie. Termin należy uzgodnić z ZUO w Gilwie Małej. W programie wyjazdu powinny znaleźć się m.in. następujące elementy: a) wizyta w ZUO b) zajęcia plenerowe połączone z grami i zabawami edukacyjnymi, c) ognisko 8. Organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Kwidzyna. Konkurs należy przeprowadzić na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę regulaminu uczestnictwa w konkursie. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji bioodpadów oraz korzyści płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego i mieszkańców. Celem konkursu będzie również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska, integracja dzieci działających na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci biorących udział w konkursie. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej (plakatu) pn. „Dobre rady na bioodpady”. Uczniowie będą mieli za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat), przedstawiającą pozytywne aspekty zbiórki bioodpadów. Praca będzie miała charakter edukacyjny, pomoże zrozumieć uczniom, że bioodpady nie kończą swojego ”życia” w koszu na śmieci. Konkurs skierowany będzie do uczniów kwidzyńskich szkół podstawowych i przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych a) wśród uczniów klas I-III, b) wśród uczniów klas IV-VIII. Wyłonieni zwycięzcy wezmą udział w drugim etapie konkursu, na poziomie międzyszkolnym. Nagrodami za udział i zwycięstwo będą sadzonki drzewek i roślin, torby ekologiczne wielorazowego użytku z logo akcji oraz dyplomy. 9. Organizacja i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów ze szczególnym naciskiem na bioodpady dla uczniów szkół średnich z terenu miasta Kwidzyna. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę regulaminu uczestnictwa w konkursie. Celem konkursu będzie propagowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, rozwijanie wrażliwości ekologicznej, promocja działań proekologicznych, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem oraz podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację młodzieży w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie przez uczestników prezentacji multimedialnej lub krótkiego filmu wraz z hasłem przewodnim zachęcającym do selektywnej zbiórki bioodpadów oraz dbaniem o środowisko. Prezentacja lub film powinny trwać nie dłużej niż 10 minut. Nagrodami za udział i zwycięstwo będą sadzonki drzewek i roślin, torby ekologiczne wielorazowego użytku z logo akcji oraz dyplomy. Poza tym dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc należy przewidzieć zakup nagród rzeczowych w postaci drobnego sprzętu elektronicznego, np. dobrej jakości dyski zewnętrzne (min. 1TB), power banki (min.5 000 mAh), itp. Do zadań realizatora kampanii promocyjno-edukacyjnej należeć będzie opracowanie Szczegółowej Strategii Kampanii i załączenie jej do złożonej oferty przetargowej, a z przeprowadzonej kampanii sporządzenie raportu wraz z dokumentacją fotograficzną. Wszelkie planowane działania należy przeprowadzić z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę pracowników biurowych oraz administracyjno- finansowych obsługujących realizację umowy. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników merytorycznych na podstawie umowy- zlecenie. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) na etapie składania ofert - Wykonawca złoży oświadczenie na Formularzu Oferty, b) na etapie realizacji umowy – zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, tj. Zamawiający może żądać listy osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze stosowną informacją z ZUS potwierdzającą odpowiednią ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, za które odprowadzane są składki ubezpieczeniowe. 2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W przypadku potwierdzenia przez PIP nie przestrzegania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* Kp, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, niezależnie od kar nałożonych przez PIP, w wysokości 10 000,00 zł. za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79342200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca wraz z oferta powinien złożyć koncepcji kampanii edukacyjno- promocyjnej, która musi zawierać harmonogram prac oraz kosztorys.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach