Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla mieszkańców gminy Swarzędz z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego w 2023 roku”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Poznańska 25
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616512650 , fax. 616512654
 • Data zamieszczenia: 2023-01-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu
  Poznańska 25
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. 616512650, fax. 616512654
  REGON: 631000187
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsswarzedz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla mieszkańców gminy Swarzędz z wykorzystaniem własnego zaplecza kuchennego w 2023 roku”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przygotowanie i dostawa do miejsca zamieszkania gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie, kompot lub sok), pięć razy w tygodniu, bez sobót, niedziel i świąt będących dniami wolnymi od pracy, dla osób dorosłych, którym takie świadczenia przyznane zostały w ramach działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić produkty niezbędne do przygotowania posiłków.3. Posiłki nie mogą być przygotowywane z produktów gotowych i półproduktów oraz potraw w proszku (wyjątek to kisiele i budynie). Nie zezwala się na stosowanie w procesie żywienia następujących produktów tj. konserwy, produkty z glutaminianem sodu, mięso odkostnione mechanicznie.4. Wyklucza się podawanie następujących dań: wątróbka, kaszanka, parówki.5. Do przygotowania posiłków należy używać wyłącznie produktów wysokiej jakości, zawsze świeżych, posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi. Posiłki muszą spełniać normy żywieniowe zgodne z polskimi normami żywieniowymi.6. Owoce i warzywa użyte do przygotowania posiłku muszą być świeże lub mrożone.7. Zupy muszą być gotowane na wywarze warzywnym lub mięsno – warzywnym. Zupy krem muszą być gęste.8. W przypadku dań mięsnych należy serwować całe sztuki mięsa. Mięso przerobione (mielone) może pojawiać się nie częściej niż 2 razy w miesiącu, zgodnie z zatwierdzonym jadłospisem. 9. Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe: konkretne danie nie może powtarzać się częściej niż raz w tym samym miesięcznym jadłospisie, potrawy powinny być lekkostrawne, w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone, do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców (gotowane warzywa, mizeria, buraki, fasolka szparagowa, kalafior, brokuł, mix sałat z ogórkiem, pomidorem i sosem sałatkowym, szpinak, rukola, roszponka, urozmaicone surówki), w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz, umiarkowane stosowanie cukru i soli. Ważna jest estetyka potraw i posiłków.W miesięcznym jadłospisie winno być uwzględnionych 8 dni zawierających dania mięsne, 4 dni zawierające dania rybne (ryba pieczona z przyprawami, ryba w panierce bez nadzienia, płaty śledziowe w śmietanie). W pozostałe dni – pierogi, kluski, naleśniki, racuchy, krokiety, placki ziemniaczane, makaron z warzywami, jajko sadzone, fasolka po bretońsku, bigos, zapiekanki warzywne, makaronowe. Do zestawu obiadowego z mięsem lub z rybą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatki w postaci surówki lub warzyw gotowanych;Objętość/waga posiłków powinna spełniać następujące minimalne standardy:1) Zupa – 250 ml/os.2) Drugie danie, w tym: a) ziemniaki 150g/os. lub kasza lub ryż lub makaron – 100 g/os. b) porcja mięsa (schab, szynka wieprzowa, polędwica)– 150 g/os. lub porcje kurczaka (udko, 3 skrzydełka) – 150 g/os. lub ryba – 100 g/os.c) surówka lub jarzyny gotowane – 100 g/os. d) drugie danie – naleśniki z dodatkami, krokiety, racuchy – 300 g/os. e) drugie danie – pierogi (z serem, mięsem, owocami itd.) – 300 g/os. f) drugie danie – fasolka po bretońsku, bigos – 300 g/os.;3) sok lub kompot – 200 ml/os. 4) Zamawiający zaleca stosowanie surówek – warzyw gotowanych lub parzonych.Zamawiający zaleca stosowanie do surówek warzyw miękkich i drobno pokrojonych; 5) Zamawiający wymaga stosowania sosów dodatkowo w ilości 40 ml przy potrawach ziemniaczanych, kaszy, ryżu; Sosy winny być różnorodne (jasny, ciemny, pomidorowy, grzybowy itd.);10. W planowaniu jadłospisu Wykonawca uwzględni pory roku, tak aby posiłki wysokoenergetyczne i tłuste nie były podawane w czasie upałów.11. Wykonawca wraz z ofertą złoży miesięczny jadłospis uwzględniający wszystkie powyższe wymagania.12. Jadłospis przygotowany przez Wykonawcę i złożony w ofercie będzie obowiązywał przez 1 miesiąc trwania umowy. Kolejne jadłospisy będą przygotowywane przez Wykonawcę w sposób w jaki został przygotowany jadłospis w ofercie, co oznacza, że Wykonawca musi zapewnić w kolejnych jadłospisach taką samą lub większą ilość w zakresie częstotliwości występowania w miesięcznym jadłospisie warzyw i owoców sezonowych, produktów dostarczających białka zwierzęce, urozmaicenie posiłków. Jednak kolejny jadłospis powinien różnić się od pierwszego pod względem konkretnych potraw.13. Pomieszczenia kuchenne, w których Wykonawca będzie przygotowywał posiłki winny spełniać wszelkie wymogi w tym wymogi Sanepidu, konieczne do prowadzenia zbiorowego żywienia.14. Maksymalna liczba dostarczanych posiłków w trakcie całego okresu realizacji zamówienia wynosi 2580 obiadów. 15. Liczba posiłków w poszczególnych dniach wykonywania przedmiotu niniejszej umowy ustalana będzie każdorazowo przez Zmawiającego, który będzie informował Wykonawcę telefonicznie o ilości posiłków na dany czasookres (okres, na który przyznane zostało świadczenie). Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdej zmianie w ilości posiłków.16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby obiadów w zależności od zapotrzebowania.17. Wykonawca będzie dostarczał obiady do miejsc zamieszkania osób dorosłych, którym przyznane zostało świadczenie w formie obiadu w godzinach od 11:00 do 15:00.18. Dania ciepłe dostarczane będą w specjalnych jednorazowych pojemnikach izolacyjnych, zaś zimne w szczelnych opakowaniach gastronomicznych.19. Sposób transportu musi zapewniać zapobieganie deformowaniu, sklejaniu, odkształcaniu, wylewaniu się i niszczeniu się produktów.20. Posiłki powinny być estetycznie zapakowane.21. Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu propozycję jadłospisu na następny miesiąc najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego.22. W trakcie wykonywania usługi Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego sprawdzania jakości i ilości dostarczonych posiłków, jak również jakości pracy personelu Wykonawcy, wykonującego przedmiot umowy.23. Podana w ofercie cena za dostarczenie 1 obiadu dwudaniowego (zupa i drugie danie, kompot lub sok) musi zawierać wszystkie koszty związane z jego przygotowaniem oraz dostarczeniem do Zamawiającego.24. Przez cały okres trwania umowy obowiązuje stała stawka brutto za 1 obiad z sokiem lub kompotem (zgodnie ze złożoną ofertą).25. Zamawiający przez cały okres wykonywania zamówienia zleci Wykonawcy wykonanie minimum: przygotowanie i dostawa gorących posiłków (obiad dwudaniowy z kompotem lub sokiem) w ilości 390 posiłków.26. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia: przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z:1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2132) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy,2) rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L Nr 139 poz.1)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55322000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający następująco formułuje warunki udziału w postępowaniu w zakresie:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:a) Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.b) Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca uprawnienia Wykonawcy do prowadzenia żywienia zbiorowego i realizację usługi w systemie cateringowym oraz protokół kontroli sanitarnej z arkuszem oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego potwierdzający, że obiekt został oceniony jako zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2132);3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – minimalna kwota 50.000 zł.4) zdolności technicznej lub zawodowej;Wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej trzy usługi przygotowania i dostawy gorących posiłków wraz z podaniem ich wartości (minimalna wartość 50.000 zł każda), przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są:a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów;c) w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;5) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu na potrzeby realizacji zamówienia – dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym złącznik nr 6 do SWZ,6) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 5 do SWZZamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:a) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu kucharz posiadającą aktualne orzeczenie lekarskie wydane do celów sanitarno-epidemiologicznych.Ocena spełnienia warunku na podstawie przedłożonych oświadczeń (załączniki nr 2 i 3 do SWZ) metodą graniczną spełnia – nie spełnia oraz wykazu osób (załącznik nr 5 do SWZ) metodą graniczną spełnia – nie spełnia.b) odpowiednim potencjałem technicznym:- co najmniej 1 (jednym) samochodem przystosowanym i dopuszczonym przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną do przewozu żywności.- lokalem gastronomicznym (zakładem), który spełnia wymagania higieniczno – sanitarne dla zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu posiłki tj. musi posiadać decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o jego wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.Ocena spełnienia warunku na podstawie przedłożonego dokumentu metodą graniczną spełnia – nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-13

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach