Przetargi.pl
Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu w ilości około 16.434 zestawów obiadowych w stosunku rocznym – na 2022 rok.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Rydygiera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 648 26 72 , fax. 56 650 84 18
 • Data zamieszczenia: 2022-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Toruniu
  Rydygiera 30/32
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 648 26 72, fax. 56 650 84 18
  REGON: 87027398000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczenie obiadów dwudaniowych dla Pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu w ilości około 16.434 zestawów obiadowych w stosunku rocznym – na 2022 rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa – przygotowanie i dostarczanie obiadów dwudaniowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w ilości około 16.434 zestawów obiadowych na 2022 rok tj. około 66 posiłków dziennie za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz w dniach 13.04.2022r.(śniadanie Wielkanocne) i 20.12.2022r.(Wigilia DDPS) 2. Odbiorca zastrzega możliwość zmiany ilości obiadów w stosunku rocznym, w okresie objętym przedmiotem zamówienia, ze względu na frekwencję osób korzystających z tej formy pomocy . Z racji zmniejszenia liczby przygotowanych posiłków Wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Nabywcy i Odbiorcy. 3. Zestaw obiadowy składający się co najmniej z 2 dań, w tym : - z zupy o pojemności nie mniejszej niż 450 ml i drugiego dania. Podstawą drugiego dania powinny być potrawy z produktów białkowych np. z mięsa, ryb, podrobów, jaj, sera, lub tzw. potrawa półmięsna złożona z mięsa i warzyw lub produktów mącznych, albo bezmięsna uzupełniona produktami białkowymi (serem, jajami ). Ziemniaki powinny stanowić oddzielną potrawę i nie mogą zastępować potraw z warzyw. Posiłki powinny być urozmaicone o temperaturze w granicach 67 – 75 stopni Celsjusza. Dania nie mogą powtarzać się w okresie dekady. 4. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej oraz przestrzegał norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności. 5. Wykonawca przygotowywał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość obiadów, temperaturę w chwili dowozu oraz jego walory smakowe i estetyczne. 7. Jadłospis na okres 10 dni roboczych z określeniem gramatury układany będzie przez Wykonawcę i dostarczany Odbiorcy. 8. Odbiorca ma prawo w uzasadnionych przypadkach dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę. 9. Wykonawca będzie dostarczał obiady własnym transportem na własny koszt do pomieszczeń wskazanych przez Odbiorcę znajdujących się w siedzibie DDPS tj. ul. Rydygiera 30/32 i ul. Gagarina 152 w Toruniu. 10.Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Instytutu Żywienia zgodnie z obowiązującymi normami w zakładach żywienia zbiorowego w tym pobieranie i przechowywanie próbek żywnościowych. 11.Posiłki będą dostarczane transportem Wykonawcy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 – 12:30. do DDPS przy ul. Rydygiera 30/32 i ul. Gagarina 152. 12.W wyjątkowych sytuacjach związanych ze zmianą organizacji dnia pracy DDPS-u dostawa obiadu może odbyć się o innej godzinie , o czym wcześniej Odbiorca poinformuje Wykonawcę. 13.W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki o nie gorszej jakości na swój koszt z innych źródeł. 14. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Odbiorcą odbywać się będą na podstawie ilości faktycznie dostarczonych obiadów i ich ceny jednostkowej, 15. Ilość zamawianych obiadów Odbiorca będzie zgłaszał Wykonawcy najpóźniej do godz. 12:00 poprzedniego dnia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach