Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 60 TYS.LITRÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

Powiat aleksandrowski-Zespół Szkół Nr 2 im mjr H. Dobrzańskiego "HUBALA" ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, Sikorskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 282 2050 , fax. 54 282 2027
 • Data zamieszczenia: 2022-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat aleksandrowski-Zespół Szkół Nr 2 im mjr H. Dobrzańskiego "HUBALA"
  Sikorskiego 2
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 282 2050, fax. 54 282 2027
  REGON: 00023435300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsnr2aleksandrow.rbip.mojregion.info

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 60 TYS.LITRÓW DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia : „ Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. 2. Zakres przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 09135100-5 - olej opałowy o parametrach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Olej opałowy musi być zgodny z normą PN-C-96024:2011 oraz z wymaganiami wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.08.2010 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 157, poz. 1054). 4. Zapotrzebowanie na olej opałowy w 2021 r. wynosi 60 000 litrów. Podana wielkość jest ilością szacunkową i w zależności od potrzeb Zamawiającego może ulec obniżeniu lub podwyższeniu. 5. Wykonawca nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zakupu mniejszej ilości oleju. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania. 7. Wykonawca zagwarantuje niezmienność oferowanych cen przez okres 90 dni od dnia realizacji zamówienia tj od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. 8. Wykonawca zagwarantuje niezmienny w czasie trwania umowy upust cenowy brutto od daty obowiązywania umowy. 9. Wykonawca zagwarantuje przy każdej dostawie dokument potwierdzający spełnienie warunków fizykochemicznych oleju opałowego. 10. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności przedstawiciela Wykonawcy próbki rozjemczej oleju opałowego i skierowania jej na badania do akredytowanego, wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. Próbka będzie pobierana w ilości nie większej niż 2 litry do pojemnika dostarczonego przez Wykonawcę. Pojemnik z próbką oleju zostanie zabezpieczony plombami. Zostanie sporządzony protokół pobrania próbki w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wyniki badań są wiążące dla stron i nie podlegają reklamacji. W razie stwierdzenia przez laboratorium, że olej opałowy nie spełnia wymaganych norm jakościowych Wykonawca musi odebrać wadliwy olej i dostarczyć spełniający parametry jakościowe w terminie 24 godzin od dnia otrzymania wyników z laboratorium. Wykonawca pokryje także wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający związane z nabyciem, zwrotem oraz wszelkimi następstwami użycia wadliwego oleju opałowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach