Przetargi.pl
Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym w roku szkolnym 2009 -2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 343 32 84 , fax. 0-83 343 14 25
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Prosta 31 31
  21-500 Biała Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 0-83 343 32 84, fax. 0-83 343 14 25
  REGON: 00230050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialapodlaska.netbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczanie posiłków do Szkoły Podstawowej w Ortelu Książęcym w roku szkolnym 2009 -2010
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie gorących posiłków wyszczególnionych w § 1 projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) w dni nauki szkolnej z ich dostarczeniem i podaniem w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej Ortel Książęcy: 20 posiłków dziennie , przygotowanych w miejscu wykonywania działalności Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158942106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia nie są wymagane.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie Art. 24 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych oraz spełnianie wymogów Art. 22 ust.1 przedmiotowego Prawa; 2) przedłożenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 3) przedłożenie aktualnych książek kontroli sanepid przewidzianych do zatrudninienia pracowników Wykonawcy oraz aktualnych protokołów kontroli sanepid środków transportu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie , że reprezentowana firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych oraz spełnia wymogi art. 22 ust. 1 przedmiotowego prawa; 2) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 3) Aktualne książki kontroli sanepid przewidzianych do zatrudnienia pracowników wykonawcy oraz aktualny protokół kontroli sanepid środków transportu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialapodlaska.netbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach