Przetargi.pl
Przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych wraz z dostawą, wniesieniem i rozładunkiem pod wskazany adres

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 40007 Katowice, ul. Bankowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 592 048 , fax. 323 592 048
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych
  ul. Bankowa 12
  40007 Katowice, woj. śląskie
  tel. 323 592 048, fax. 323 592 048
 • Adres strony internetowej zamawiającego: us.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych wraz z dostawą, wniesieniem i rozładunkiem pod wskazany adres
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie graficzne i druk materiałów promocyjnych, zwanych dalej także „materiałami”. 2) Zakres zamówienia, oprócz wskazanego w pkt 1) obejmuje również: dostarczenie, rozładunek i wniesienie do pomieszczeń Zamawiającego. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem przewidywanych ilości i zakresu poszczególnych zadań oraz sposobu ich realizacji zawarto w załączniku nr 2, który jest integralną część SIWZ. UWAGA: Wskazane przez Zamawiającego ilości materiałów (nakłady) są ilościami określonymi dla jednego projektu graficznego (jeśli dotyczy). Zamawiający określił maksymalną ilość różnych projektów graficznych w czasie trwania umowy dla poszczególnych pozycji opisu przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wszystkich podanych ilości a tym samym pełnej kwoty umowy. W powyższych przypadkach Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. Kwota umowy – wartość umowy – to ilość środków, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia i zostanie ona podana do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert. 4)) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 7) Termin realizacji zamówienia: Przedmiot umowy realizowany będzie przez 12 miesięcy od zawarcia umowy albo do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (wartość umowy) w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej. Dopuszczalny maksymalny czas realizacji poszczególnego zlecenia (od momentu złożenia przez Zamawiającego zlecenia u Wykonawcy aż do dostarczenia zrealizowanego zamówienia do siedziby Zamawiającego) - 120h. Zlecenia będą składane Wykonawcy w sposób przewidziany we wzorze umowy ( załącznik 3 do SIWZ) w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W sytuacji, kiedy Zamawiający zażąda wykonania próbnego wydruku materiału, termin realizacji ulega ulega wydłużeniu o kolejne 48 godzin. Termin realizacji danego zlecenia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowanie terminu krótszego niż wymagany maksymalny termin, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XI SIWZ. 8) Adres dostawy: Z uwagi na fakt, iż zlecenia dotyczyć będą wydziałów i jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w miastach woj. śląskiego (w szczególności Katowice, Sosnowiec, Chorzów i Cieszyn), miejsce dostawy będzie wskazane każdorazowo przez Zamawiającego w zleceniu. Każde zlecenie będzie zrealizowane jednorazowo (Zamawiający nie dopuszcza częściowej realizacji danego zlecenia) w nakładzie określonym dla każdej pozycji opisu przedmiotu zamówienia dla jednego projektu graficznego (jeśli dotyczy). 9) Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu danego zlecenia; 10) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 11) Zamawiający przewiduje następujące społeczne warunki realizacji zamówienia (klauzule społeczne): W ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdz. IX, Zamawiający przewidział możliwość przyznania dodatkowych punktów Wykonawcy, w przypadku zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 12) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający nie wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach