Przetargi.pl
DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W RACIBORZU W 2019 ROKU

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 47400 Racibórz, ul. Kozielska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 415 44 59 , fax. 32 415 44 59
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
  ul. Kozielska 19
  47400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 32 415 44 59, fax. 32 415 44 59
  REGON: 83620100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.smsraciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DO OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W RACIBORZU W 2019 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) paliwa gazowego ziemnego wysokometanowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu w 2019 roku. 2. Szacowana ilość paliwa gazowego, która może być zakupiona w okresie obowiązywania umowy wynosi łącznie: 1919.085,00 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09120000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 2. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu ziemnego wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – w przypadku Wykonawcy będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej, 3. oświadczenie o zawartej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucji właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy wydane przez Operatora Systemu Dystrybucji – w przypadku Wykonawcy nie będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach