Przetargi.pl
Przygotowanie do ekspozycji na Wystawie Stałej MHP wielkogabarytowych eksponatów wraz z ich transportem

Muzeum Historii Polski w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222 119 002 , fax. 22 - , 2119033
 • Data zamieszczenia: 2020-05-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Polski w Warszawie
  ul. Mokotowska 33
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222 119 002, fax. 22 - , 2119033
  REGON: 14053076100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://muzhp.pl/pl/p/54/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie do ekspozycji na Wystawie Stałej MHP wielkogabarytowych eksponatów wraz z ich transportem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie do ekspozycji na Wystawie Stałej MHP następujących wielkogabarytowych eksponatów: pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, cztery figury żołnierzy z pomnika Braterstwa Broni; 2. Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego obejmuje także: 1) przygotowanie do prac montażowych pomnika Feliksa Dzierżyńskiego oraz czterech figur z pomnika Braterstwa Broni; 2) przygotowanie do transportu i transport Obiektów: pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, cztery figury żołnierzy z pomnika Braterstwa Broni, transporter opancerzony SKOT, pień tysiącletniego czarnego dębu, lokomobila parowa, z magazynu Zamawiającego położonego w Piasecznie przy ul. Okulickiego 7/9 na teren i po terenie Placu Budowy położonym w Warszawie przy ul. Dymińskiej 13 (wjazd od ul. Wybrzeże Gdańskie); 3) nadzór nad procesem rozładunku i montażu Obiektów: pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, cztery figury żołnierzy z pomnika Braterstwa Broni, transporter opancerzony SKOT, pień tysiącletniego czarnego dębu, lokomobila parowa; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł brutto (pięć tysięcy złotych 00/100). Warunki wniesienia wadium zostały opisane w rozdz. VIII SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie art. 13 lub 14 RODO; 2.Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.6, podpunkt a) SIWZ (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach