Przetargi.pl
Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w roku 2022 w oparciu o bilety miesięczne

Gmina Lubsza ogłasza przetarg

 • Adres: 49-313 Lubsza, Brzeska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 411 86 30 , fax. 774 118 630
 • Data zamieszczenia: 2022-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubsza
  Brzeska 16
  49-313 Lubsza, woj. opolskie
  tel. 77 411 86 30, fax. 774 118 630
  REGON: ---00000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w roku 2022 w oparciu o bilety miesięczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w roku 2022 usług przewozowych dzieci do szkół i przedszkoli na obszarze gminy Lubsza, na podstawie zakupionych u Wykonawcy biletów imiennych miesięcznych w ilości ok. 359 szt. Przewozy szkolne odbywać się będą w ramach przewozów regularnych realizowanych przez komunikację publiczną zbiorową, na określonych przez Zamawiającego i utworzonych przez Wykonawcę trasach z pierwszeństwem przejazdu z biletami miesięcznymi. Usługa świadczona będzie codziennie w dni nauki szkolnej zgodnie z organizacją roku szkolnego regulowana przez MEN, z wyłączeniem okresu letnich wakacji w lipcu i sierpniu. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieciom do szkół i z powrotem w celu udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz odpracowywania zajęć w wolne soboty. Ceny biletów muszą uwzględniać uprawnienia do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach