Przetargi.pl
Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w roku 2021 w oparciu o bilety miesięczne

Gmina Lubsza ogłasza przetarg

 • Adres: 49-313 Lubsza, Brzeska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 411 86 30 , fax. 774 118 630
 • Data zamieszczenia: 2021-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubsza
  Brzeska 16
  49-313 Lubsza, woj. opolskie
  tel. 77 411 86 30, fax. 774 118 630
  REGON: ---00000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewozy dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Lubsza w roku 2021 w oparciu o bilety miesięczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół i przedszkoli na obszarze gminy Lubsza, na podstawie zakupionych u Wykonawcy przez Zamawiającego biletów imiennych miesięcznych w ilości ok. 352 szt. (w tym dla 341 dzieci i 11 opiekunów). Przewozy szkolne odbywać się będą w ramach przewozów regularnych, realizowanych przez komunikację publiczną zbiorową, na określonych przez Zamawiającego i utworzonych przez Wykonawcę trasach, z pierwszeństwem przejazdu osób z biletami miesięcznymi. Usługa świadczona będzie w roku 2021, w okresie od 02 stycznia do 31 grudnia, codziennie w dni nauki szkolnej, zgodnie z organizacją roku szkolnego regulowaną przez Ministra Edukacji Narodowej, z wyłączeniem okresu letnich wakacji w lipcu i sierpniu. Wykaz docelowych placówek oświatowych oraz ilość dojeżdżających dzieci z poszczególnych wsi przedstawiono w załączniku nr 1a. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieciom do szkół i z powrotem w celu udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz odpracowywania zajęć w wolne soboty. Ceny biletów muszą uwzględniać uprawnienia do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów, w tym ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 295). Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie ryczałtu. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla dzieci uprawnionych do przejazdu wg wykazu sporządzonego przez Zamawiającego. Zamawiający, po uzgodnieniu z dyrektorami placówek oświatowych, najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca w roku szkolnym przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów (imienne listy z podziałem na poszczególne placówki oświatowe). Miesięczne bilety zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającemu w terminie do 28 dnia każdego miesiąca w roku szkolnym ( w miesiącu lutym do 26 dnia na miesiąc marzec). Wykonawca powinien skalkulować potrzeby pojazdów w oparciu o podane ilości dzieci dojeżdżających z poszczególnych miejscowości i godziny rozpoczęcia/ zakończenia zajęć oraz tak zaplanować trasy przejazdów, aby dzieci dotarły do placówek nie wcześniej niż 30 minut oraz nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca musi zagwarantować pierwszeństwo przejazdu dzieciom z biletami imiennymi miesięcznymi oraz zapewnić w czasie jazdy miejsca siedzące dla wszystkich dzieci. Pojazdy używane do przewozów muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (D.U. z 2018r., poz. 855 ze zm.), muszą być sprawne technicznie, przystosowane do przewozu dzieci i odpowiednio oznakowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110). Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia przez cały czas świadczenia usługi, zgodnie z zawartą umową wg wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4. Opiekę nad dziećmi w autobusie podczas przewozów pełnić będą opiekunowie wskazani przez Zamawiającego i przez Wykonawcę zgodnie z pkt. IV w załączniku nr 1a. Opiekę sprawować będą osoby pełnoletnie, dające rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci, służące pomocą dzieciom w czasie jazdy i podczas wsiadania/wysiadania oraz w drodze do budynku szkoły. Przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, po uzgodnieniu z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu rozkład jazdy zawierający nazwę i długość każdej trasy (w km), przebieg trasy z kolejnością przystanków oraz godzinami odjazdu/przyjazdu na każdym przystanku. Trasy powinny przebiegać możliwie najkrótszą drogą. W okresie wolnym od zajęć lekcyjnych (ferie) oraz wprowadzenia pracy zdalnej uczniów w związku z epidemią COVID-19, Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania przewozów według potrzeb, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorami placówek oświatowych. Wykonawca musi zapewnić :- płynność jazdy - w przypadku wystąpienia awarii pojazdu uruchomienie zastępczego pojazdu winno nastąpić w ciągu 30 minut, dbałość o czystość oraz o właściwy stan techniczny pojazdów, bezpieczeństwo podróży i odpowiedni komfort jazdy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, wynikających ze zmian planu organizacyjnego roku szkolnego poszczególnych placówek, w tym zmiany godzin tras, kolejności przystanków oraz zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy zakresu opisanego przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie powiadomiony przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo aneksowania zawartej umowy w związku z ewentualnymi zmianami w ustawie Prawo oświatowe. Aneks dotyczył będzie rzeczywistych potrzeb świadczenia usługi przewozów dzieci szkolnych i przedszkolnych na poszczególnych trasach i do wyznaczonych placówek oświatowych na terenie gminy Lubsza, zgodnie z wymogami ustawy Prawo oświatowe. W przypadku wprowadzenia nauki zdalnej dla uczniów w stanie zagrożenia epidemią COVID-19, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego – zgodnie z ustaleniami z przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcą. Wykonawca będzie miał obowiązek dostosować się do zaistniałych zmian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach