Przetargi.pl
Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 655 408 600, , fax. 655 401 340
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
  Rynek 1
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 655 408 600, , fax. 655 401 340
  REGON: 52678800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminawschowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych oraz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu polegająca na dowożeniu dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Wschowa, w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r., z wyłączeniem okresu ustawowo wolnego od zajęć lekcyjnych, w komunikacji otwartej (transport regularny)- w oparciu o imienne bilety miesięczne oraz w komunikacji zamkniętej- transport regularny specjalny (dot. dzieci niepełnosprawnych). Przedmiot zamówienia obejmuje również odwożenie uczniów po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania. 2. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części. 2.1. Część 1 zamówienia: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) uczniów do szkół na terenie Gminy Wschowa na podstawie imiennych biletów miesięcznych. 2.2. Cześć 2 zamówienia: Przewożenie (dowożenie i odwożenie) dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wschowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie w roku szkolnym 2020/2021. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1 zamówienia – w kwocie 6 000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Część 2 zamówienia – w kwocie 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla części 1 zamówienia: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019. poz.2140 z późn. zm.). Dla części 2 zamówienia: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę ważnej licencji/zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019. poz. 2140 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dotyczy części 1 i części 2 zamówienia: 1. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 5a do SIWZ dla Części 1 zamówienia, załącznika nr 5b do SIWZ dla Części 2 zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zakres umocowania winien zawierać rodzaj czynności, do których uprawniony jest mocodawca. Pełnomocnictwo powinno uwzględniać czynności, do realizacji których może być upoważniony pełnomocnik, w szczególności: a) podpisanie oferty przetargowej, b) podpisywania załączników do oferty, c) potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, które są załączone do oferty. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy). 4. Wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według załącznika nr 6a do SIWZ dla Części 1 zamówienia, według załącznika nr 6b do SIWZ dla Części 2 zamówienia. 5. W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie według załącznika nr 7a do SIWZ dla Części 1 zamówienia, według załącznika nr 7b do SIWZ dla Części 2 zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach