Przetargi.pl
Dostawę wyrobów medycznych do podstawowych zabiegów inwazyjnych i intensywnej terapii dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku ogłasza przetarg

 • Adres: 66-530 Drezdenko, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 620 505 , fax. 957 620 218
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Drezdenku
  ul. Piłsudskiego 8
  66-530 Drezdenko, woj. lubuskie
  tel. 957 620 505, fax. 957 620 218
  REGON: 80396330000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-drezdenko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawę wyrobów medycznych do podstawowych zabiegów inwazyjnych i intensywnej terapii dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem w zakresie m.in.: zestawy do nakłucia opłucnej i otrzewnej, elektrody do stymulacji serca, systemy do odsysania, czujniki do monitorowania parametrów, maski, rurki intubacyjne i tracheostomijne, zestawy do drenażu, dreny do respiratorów, obwody oddechowe, nebulizatory, igły do znieczuleń, zestawy do kaniulacji, filtry oddechowe, cewniki, łączna wartość zamówienie poniżej 131 tys. euro
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2019 r., poz.369, 1571 i 1667 ze zm.), składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 2.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody (wraz z ofertą) na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach