Przetargi.pl
Przewóz zwłok

Prokuratura Okręgowa w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Okopowa 2A
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5288181 , fax. 081 534 97 06
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Lublinie
  ul. Okopowa 2A 2A
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5288181, fax. 081 534 97 06
  REGON: 00000035900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz zwłok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok i szczątków ludzkich na obszarze oraz poza obszarem działania Prokuratury Okręgowej w Lublinie, oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych. 2. Ilekroć w SIWZ jest mowa o zwłokach, należy przez to rozumieć także szczątki ludzkie. 3. W zakres usług wynikających z przedmiotu zamówienia wchodzi: 1) przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok oraz przyjazd na miejsce wskazane, 2) włożenie zwłok do worka, 3) włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy, 4) przewiezienie zwłok na miejsce wskazane przez wydającego zlecenie, 5) zdjęcie zwłok, 6) zapewnienie niezbędnych materiałów (worek). 4. Szczegółowy zasięg terytorialny obszarów działania poszczególnych Prokuratur, w odniesieniu do kolejnych części zamówienia, określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.03.2010 r. w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2010 r., Nr 49, poz. 297 z póź. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983700007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.prokuratura.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach