Przetargi.pl
Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2018r.

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62020 Swarzędz, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1
  62020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swarzedz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Swarzędz do placówek specjalnych w 2018r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie dotyczy przewozu uczniów niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Swarzędz do szkół specjalnych i z oddziałami specjalnymi/integracyjnymi w Swarzędzu, Paczkowie, Poznaniu, Ziminie i Owińskach, ośrodków specjalistycznych w Poznaniu i przedszkoli z oddziałami specjalnymi i/lub integracyjnymi w Swarzędzu i Poznaniu w okresie od stycznia do 22 grudnia 2018 roku. Zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego szacunkiem dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przewóz na trasie dom ucznia – szkoła i następnie na trasie szkoła-dom ucznia) wyniesie około 53 – 60 osób. Dni dowozu będzie nie więcej niż 188 kcie realizacji usługa może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy. Uczniowie będą dowożeni do szkoły i odwożeni do domu według obowiązującego planu lekcji. Wykonawca określi, na każdy dzień tygodnia, trasę przewozu uczniów wg aktualnego planu lekcji. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą posiadać aktualne badania techniczne. W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego (zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przygotowanym przez MEN) jako wolne od zajęć, przewozy nie będą odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych dodatkowych trasach oferent zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy. Zamawiający przewiduje, że przez cały okres świadczenia usług przewozowych łączna długość trasy wyniesie około (przybliżone zapotrzebowanie) 250 000 km. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, bądź zwiększenia zakresu usług, przyjmując do rozliczeń ceny jednostkowe za każdy przejechany 1 km. W przypadku awarii samochodu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić samochód zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego. Opiekunów zatrudni Wykonawca. Opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsce przy dzieciach, którymi się opiekują. Jeżeli dzieci nie ma w pojeździe opiekun może siedzieć obok kierowcy. Jeden opiekun przypada na maksymalnie ośmiu uczniów. Opiekunami mogą być tylko osoby posiadające przeszkolenie z zakresu BHP, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy przy przewozie osób niepełnosprawnych. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć kierowców i opiekunów w identyfikatory (imię, nazwisko, stanowisko) oraz zawiadomić pisemnie Zamawiającego o każdorazowej zmianie osoby na stanowisku opiekuna lub kierowcy, z tym zastrzeżeniem, ze nowa osoba musi posiadać kwalifikacje nie niższe niż osoba zastępowana. Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu dziecka do szkoły zaprowadzić dziecko do świetlicy i oddać w ręce nauczyciela. Przy odwożeniu ze szkoły do domu – odebrać dziecko od nauczyciela świetlicy. Przekazywanie dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu jest na bieżąco uzgadniane pomiędzy Wykonawcą a rodzicem/opiekunem prawnym. Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży, z uwzględnieniem następujących założeń: - dziecko powinno być dowiezione do szkoły specjalnej, ośrodka szkolno - wychowawczego, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych o czasie i zabieranie dziecka po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania. Ze względu na upośledzenie umysłowe, często ze sprzężeniami, uczniowie nie powinni przebywać zbyt długo w przewożącym ich pojeździe (np. w sytuacji kompletowania grupy do przewozu). Czas przebywania dzieci w samochodzie podczas dowozu do szkoły bądź ze szkoły do domu nie może przekraczać 1 godziny. Dziecko nie może zostać przywiezione do szkoły wcześniej niż na 45 -60 minut przed rozpoczęciem zajęć ani odebrane ze szkoły później niż na 45-60 minut po zakończeniu zajęć.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13.000,00 pln
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – (Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 ze zm.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: a) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze w Rozdziale nr 3 SIWZ, b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, c) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 1 SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (ustawy Prawo zamówień publicznych). Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji i innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach