Przetargi.pl
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 939 379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 939 379, fax. 32 287 22 69
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piekary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Piekar Śląskich do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. na niżej podanych trasach: I Trasa: Piekary Śląskie – Siemianowice Śląskie - Katowice - Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 60 km Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach 40-126 ul. Grażyńskiego 17 – 5 osób Szkoła Podstawowa nr 37 Katowice ul. Lompy 17 – 1 osoba Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Siemianowicach Śląskich 41-100, ul. Myśliwiecka 6 – 1 osoba II Trasa: Piekary Śląskie – Katowice – Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 80 km Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach – Giszowcu 40-487 ul. Gościnna 8 – 1 osoba Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach Ligocie ul. Zielonogórska 1 – 1 osoba 2) Warianty trasy niepełnej wynikające z nieobecności dzieci a) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Katowicach – Giszowcu 40-487 ul. Gościnna 8 – 36 km b) Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi w Katowicach Ligocie ul. Zielonogórska 1 –50 km III Trasa: Piekary Śląskie – Chorzów – Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 43 km Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Chorzowie 41-500, ul. Czysta 7 – 2 osoby IV Trasa: Piekary Śląskie – Czeladź - Dąbrowa Górnicza– Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 70 km Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi 41-250 ul. Szpitalna 85 – 1 osoba Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59 - 3 osoby 2) Warianty trasy niepełnej wynikające z nieobecności dzieci Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej ul. Swobodna 59 - 60 km Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi 41-250 ul. Szpitalna 85 – 31 km V Trasa: Piekary Śląskie – Bytom – Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 46 km Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 w Bytomiu 41-902 ul. Arki Bożka 21 – 7 osób VI Trasa: Piekary Śląskie – Radzionków – Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 26 km Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich 41-943 ul. Armii Krajowej 2 – 8 osób Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie 41-922 ul. Nałkowskiej 2 – 1 osoba VII Trasa: Piekary Śląskie – Piekary Śląskie 1) Pełna trasa – 40 km Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich 41-943 ul. Armii Krajowej 2 – 8 osób Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Piekarach Śląskich 41-943, ul. Waculika 10 – 1 osoba Miejskie Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Piekarach Śląskich 41-943, ul. Alojzjanów 5 – 1 osoba Łączna liczba uczniów objętych dowozem – 42 osoby (liczba uczniów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w okresie obowiązywania umowy). Maksymalna dzienna ilość kilometrów: 365 (suma tras: I.1) + II.1) + III.1) + IV.1) + V.1+ VI.1) + VII.1)) czyli: 60+80+43+70+46+26+40) Maksymalna ilość dni dowozu uczniów: 243. Liczba kilometrów dla poszczególnych tras obejmuje drogę dzieci z domu do szkoły i ze szkoły do domu. Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie za trasy zrealizowane, jednak w przypadku zamknięcia szkół i placówek oświatowych spowodowanych wystąpieniem epidemii, klęski żywiołowej lun katastrofy budowlanej wykonawca otrzymuje 30% wynagrodzenia miesięcznego obliczanego jako suma dziennych wynagrodzeń za trasy dowozu określone w umowie. Przedmiotem zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opiekuna podczas przejazdu w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług przewozowych – ze względu na przewóz dzieci niepełnosprawnych – wyjątkowo starannie i bezpiecznie, łącznie z opieką nad dziećmi w czasie całego przejazdu oraz wsiadania i wysiadania dzieci z pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki wszystkim dzieciom w czasie świadczenia usługi poprzez zatrudnienie opiekuna czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci podczas przewozu, wsiadania i wysiadania z pojazdu, przechodzenia przez jezdnię do pojazdu i z pojazdu. Funkcji opiekuna nie może pełnić kierowca pojazdu. Funkcję opiekuna może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia mająca zdolności do czynności prawnych, niekarana za przestępstwa popełnione umyślnie, przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadająca aktualne zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione na tle seksualnym. W czasie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez dyrektorów placówek oświatowych jako wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przewozy nie będą się odbywały (nie dotyczy przedszkoli). Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w atestowane pasy bezpieczeństwa, dodatkowo min. 2 samochody w odpowiednie urządzenia do wprowadzania wózka inwalidzkiego. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością samochodów - min. 7 samochodów, w każdym samochodzie 1 osoba do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi. W przypadku, gdy dziecko transportowane będzie w fotelu samochodowym, wymaga się, aby wózek inwalidzki był złożony i przymocowany w taki sposób, aby niemożliwe było jego samoistne przemieszczanie się. Musi istnieć możliwość zamocowania do siedzenia dziecięcego fotelika samochodowego. Wszystkie oferowane samochody muszą posiadać ważne badania techniczne. W przypadku awarii wyznaczonego samochodu Wykonawca podstawi samochód spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Dzieci niepełnosprawne Wykonawca odbiera z domu i po zakończonych zajęciach dowozi do domu. Z przewozów objętych zamówieniem mogą korzystać tylko dzieci wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. kierowców oraz opiekunów na trasach dowozu dzieci. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w/w osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w/w osób: • Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. kierowców oraz opiekunów na trasach dowozu dzieci. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w/w osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę w/w osób: 1. Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, zawierające w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie licencji na wykonywanie krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób (nadanej w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach