Przetargi.pl
Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w hali IV Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032/2345216
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
  ul. Karola Miarki 12
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032/2345216
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut działający w Sieci Badawczej Łukasiewicz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w hali IV Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Hala IV objęta pracami budowlanymi pełni funkcję jednego z laboratorium Ł-IMŻ. W części przyziemia hali znajdują się pomieszczenia: mikroskopów, serwisowe, sanitarne oraz komunikacji. W części antresoli znajdują się pomieszczenia: preparatyki próbek, ciemnia oraz komunikacji. Przebudowa istniejącej instalacji wentylacji i klimatyzacji na hali IV ma na celu poprawę komfortu cieplnego tj. zabezpieczenie mikroskopów przed awaryjnym wyłączaniem oraz poprawę warunków pracy osób pracujących w laboratorium. Zakres prac obejmuje: wykonanie dodatkowej klimatyzacji dla pomieszczeń mikroskopów w przyziemiu oraz przebudowę układu wentylacji i wykonanie klimatyzacji w funkcji grzania i chłodzenia dla rejonu antresoli wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Zakres prac został szczegółowo określony w dokumentacji załączonej do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach