Przetargi.pl
Przewóz dzieci do placówek oświatowych w gminie Subkowy

GMINA SUBKOWY ogłasza przetarg

 • Adres: 83-120 Subkowy, ul. Józefa Wybickiego 19 A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585368501 , fax. 585368501
 • Data zamieszczenia: 2022-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SUBKOWY
  ul. Józefa Wybickiego 19 A
  83-120 Subkowy, woj. pomorskie
  tel. 585368501, fax. 585368501
  REGON: 191675356
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci do placówek oświatowych w gminie Subkowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Przewóz dzieci do szkół1) Przewozem zostaną objęte dzieci uczęszczające do:a) Szkoły Podstawowej w Subkowach – szacunkowa ilość dzieci = 197,b) Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy – szacunkowa ilość dzieci = 88 + 14 = 102.Część II Przewóz dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym do szkół i przedszkoli1) Przewozem zostanie objętych:a) szacunkowo 26 dzieci do placówek prowadzących oddział przedszkolny, w tym do :- budynku szkoły przy ul. Józefa Wybickiego 19b w Subkowach - szacunkowa ilość dzieci = 18;- budynku przedszkola przy ul. gen. Wł. Sikorskiego w Subkowach - szacunkowa ilość dzieci = 8.b) szacunkowo 6 dzieci do szkoły podstawowej w Subkowach:- do budynku szkoły przy ul. Józefa Wybickiego 19b – szacunkowa ilość dzieci = 5;- do budynku szkoły przy ul. Zamkowej 2 – szacunkowa ilość dzieci = 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach