Przetargi.pl
przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o. o.

Szpital Solec Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-382 Warszawa, ul. Solec
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 250 62 48 , fax. 22 250 61 99
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Solec Sp. z o.o.
  ul. Solec 93
  00-382 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 250 62 48, fax. 22 250 61 99
  REGON: 14262895500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmsolec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawy jednorazowej odzieży, bielizny medycznej oraz obłożeń chirurgicznych do Szpitala Solec Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 „Formularz asortymentowo-cenowy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach