Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, ul. Słoneczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 083 357 32 31 , fax. 833 572 642
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Słoneczna 1
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  tel. 083 357 32 31, fax. 833 572 642
  REGON: 30458500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozlosice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do kuchni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach, w asortymencie i ilości wyszczególnionej w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. Nazwy własne artykułów żywnościowych podane w opisie przedmiotu zamówienia są tylko przykładowe i mają na celu określenie oczekiwanego standardu zamawianych artykułów. Dopuszcza się artykuły równoważne. Za równoważne będą uznane artykuły posiadające, co najmniej te same walory i właściwości, co artykuły podane przykładowo. Zamawiający będzie wymagał dołączenia do każdej dostawy handlowego dokumentu identyfikacyjnego przy dostawie produktów pochodzenia zwierzęcego, ryb. W pakiecie nr 1 pozycji nr 1 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był głęboko zamrożony (od – 18 °C do – 26 °C) . Zamawiający wymaga aby pojemniki oraz opakowania posiadały atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Pojemniki transportowe powinny być gładkie, czyste, bezwonne, łatwe do mycia i odkażania, zapewniające zachowanie właściwej jakości w czasie transportu. Transport do siedziby zamawiającego powinien być realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych w tym mrożonek w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej jakości. Dostawy artykułów żywnościowych muszą być realizowane zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej, dotyczy głównie; - stanu higienicznego samochodu - higieny osobistej kierowcy - daty przydatności do spożycia - temperatury przewozu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada decyzję o dopuszczeniu do produkcji na kraj w zakresie uboju, rozbioru, przetwórstwa trzody chlewnej i/lub bydła i/lub drobiu wydaną przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny – producent a przypadku hurtowni – zaświadczenia, że jest pod nadzorem właściwego inspektora sanitarnego lub weterynaryjnego. (dotyczy pakietów nr 4, 5)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: • Oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca posiada zaświadczenie o wpisie do Rejestru Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej • Oświadczenie Wykonawcy, że do realizacji zamówienia będą dopuszczeni tylko pracownicy posiadający aktualne zaświadczenia lekarskie o posiadaniu badań przeprowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18.12.2002r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych • Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca posiada wdrożony system kontroli jakości HACCP • Oświadczenie Wykonawcy, że Wykonawca posiada zaświadczenie ze Stacji Weterynaryjnej o nadzorze sanitarno-weterynaryjnym nad fermą drobiu oraz zaświadczenie na samochód dotyczące spełniania wymagań sanitarno-weterynaryjnych do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego - dotyczy pakietu nr 6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach