Przetargi.pl
Przetarg ograniczony z dopuszczeniem składania ofert częściowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania „Wykonanie zbiornika ppoż. o pojemności około 150-200 m³ wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie.

12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 849 003 , fax. 261 849 266
 • Data zamieszczenia: 2021-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
  Al. Jerozolimskie 97
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 849 003, fax. 261 849 266
  REGON: 12125985000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.12tol.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg ograniczony z dopuszczeniem składania ofert częściowych na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania „Wykonanie zbiornika ppoż. o pojemności około 150-200 m³ wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania „Wykonanie zbiornika ppoż. o pojemności około 150-200 m³ wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie. Zamówienie składa się z dwóch oddzielnych części (zadań częściowych) podlegających oddzielnemu odbiorowi: a) Zadanie częściowe Nr 1: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Wykonanie zbiornika wody ppoż. o pojemności około 150-200 m³ wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” w branży sanitarnej na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie; b) Zadanie częściowe Nr 2: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Wykonanie zbiornika wody ppoż. o pojemności około 150-200 m³ wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym” w branży elektrycznej na terenie kompleksu wojskowego w Legionowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach