Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAKOŃCZONY AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ na sprzedaż oraz sukcesywne dostarczanie papieru komputerowego, papieru kserograficznego oraz kopert dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa 19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 022 5493737
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 022 5493737
  REGON: 01085840700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAKOŃCZONY AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ na sprzedaż oraz sukcesywne dostarczanie papieru komputerowego, papieru kserograficznego oraz kopert dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz sukcesywne dostarczanie papieru komputerowego, papieru kserograficznego oraz kopert dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy : 1.1.1.Papier komputerowy 240 (1+0) - 2 kartony, 1.1.2.Papier komputerowy 240 (1+1) - 2 kartony, 1.1.3.Papier komputerowy 240 (1+2) - 2 kartony, 1.1.4.Papier komputerowy 240 (1+1) oryginał-kopia - 30 kartonów, 1.1.5.Papier komputerowy 360 (1+0) - 2 kartony, 1.1.6.Papier komputerowy 360 (1+1) - 2 kartony, 1.1.7.Papier komputerowy 360 (1+2) - 2 kartony, 1.1.8.Koperty utajnione 240x6 - 7 kartonów po 1200 sztuk w opakowaniu, 1.1.9.Koperty białe C6 (samoklejące) w pakietach po 1000 szt. 75 pakietów 1.1.10.Koperty DL prawe okno w pakietach po 1000 szt. 70 pakietów 1.1.11.Koperty brązowe B4 (samoklejące) w pakietach po 250 szt. 30 pakietów 1.1.12.Koperty brązowe B5(samoklejące) w pakietach po 500 szt. 15 pakietów 1.1.13.Koperty brązowe B6 (samoklejące) w pakietach po 500 szt. 15 pakietów 1.1.14.Koperty Brązowe B4 RBD (samoklejące) w pakietach po 250 szt. 10 pakietów 1.1.15.Papier kserograficzny A4 ( biały ) - 5500 ryz ( po 500 arkuszy w ryzie) 1.1.16.Papier kserograficzny A3 (biały ) - 200 ryz ( po 500 arkuszy w ryzie) 1.2. Papier komputerowy, o którym mowa w pkt 3.1.1. - 3.1.7. musi być wyprodukowany z bezpyłowego i bezdrzewnego papieru offsetowego (zalecana gramatura 60 lub 70 g-m2), składanka wielowarstwowa powinna posiadać gwarancje min. 5 lat na zdolność kopiowania i gwarancje min. 25 lat na trwałość kopii; gramatura papieru samokopiującego: pierwsza warstwa CB 56 g-m2 - pośrednie warstwy CFB 53-54 g-m2 - ostatnia warstwa CF 57 g-m2, pakowanie: składanka 1 warstwowa (1+0) - 2000 składek 12 w kartonie: składanka 2 warstwowa (1+1) - 900 składek 12 w kartonie; składanka 3 warstwowa (1+2) - 600 składek 12 w kartonie; kolory poszczególnych warstw pierwsza warstwa - biała, pośrednia warstwa - żółta; ostatnia warstwa - różowa. 1.3. Koperty utajnione, o których mowa w pkt 3.1.8. - druk utajniony składa się ze strony jawnej - oryginału oraz sklejonej z dwóch kartek koperty, której otworzenie jest możliwe tylko poprzez rozerwanie lub obcięcie brzegu. Szerokość kopert (mierzona wraz z perforacją) 240 mm, wysokość 6. 1.4. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczania papieru komputerowego z kolorowymi kopiami przy czym papier z jedną kopią będzie zawierał różową kopię, a papier z dwoma kopiami będzie zawierał jedną kopię w kolorze różowym, a drugą- w żółtym (kolejność dowolna). 1.5. Papier kserograficzny, o którym mowa w pkt. 3.1.15. - 3.1.16. niniejszej specyfikacji, musi odpowiadać następującym parametrom i wymogom: 1.5.1. gramatura 80 g-m2 ? 2,0g-m2, 1.5.2. grubość minimum 108 ?m ? 3?m, 1.5.3. białość w skali CIE minimum 161 ? 2, 1.5.4. wilgotność nie większa niż 5,0%, 1.5.5. papier dostarczany musi być biały, wybielony bezchlorowo, bezpyłowy, niemarszczący się podczas kserowania i wydruku na drukarce laserowej klasy B. 1.5.6. dostarczany papier musi spełniać wymogi stawiane przez producentów kserokopiarek MITA, RANK XEROX, CANON, PANASONIC oraz wymogi stawiane przez producentów drukarek komputerowych HEWLETT PACKARD, XEROX, MINOLTA, LEXMARK co do parametrów technicznych zalecanego przez producentów papieru. 1.5.7. Oferowany papier ksero (zarówno A-3, jak i A-4) musi pochodzić od tego samego producenta danego papieru. Zaproponowany rodzaj papieru nie może być zmieniony w trakcie realizacji umowy. 1.5.8. Dla oferowanego papieru kserograficznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oferty specyfikację papieru od producenta. 1.6. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonego papieru komputerowego, papieru kserograficznego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a także zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy. 1.7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczony papier kserograficzny nadmiernie pyli, elektryzuje się, chłonie wilgoć, wygina się, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy. 1.8. Wykonawca zobowiązany jest - najpóźniej do dnia 31.01.2014 r. do godz. 1000 - do dostarczenia do siedziby Zamawiającego (pokój nr 34), niżej wymienionych próbek papieru kserograficznego : LP. PRZEDMIOT JEDNOSTKA ILOŚĆ 1. Papier kserograficzny A-4 KARTKA 20 2. Papier kserograficzny A-3 KARTKA 20 Oferta Wykonawcy, który nie złoży wyżej wymienionych próbek zostanie odrzucona. 1.9. Próbki zaoferowanego papieru ksero muszą być opisane i opakowane w oryginalne opakowania fabryczne. 1.10. Dostarczone próbki, o których mowa w pkt. 3.8. niniejszej specyfikacji nie zostaną zwrócone, ponieważ Zamawiający będzie je testował w kserokopiarkach i drukarkach. 1.11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na dostarczony papier komputerowy, papier kserograficzny oraz kopert 12 miesięcznej gwarancji o treści zwyczajowo przyjętej i stosowanej w obrocie papierem. 1.12. Papier komputerowy, papier kserograficzny oraz koperty, o których mowa w pkt. 3.1.1. - 3.1.16. niniejszej specyfikacji, będzie sukcesywnie dostarczany do siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, przy ul. Irysowej 19 i ul. Tuchlińskiej 1 w Warszawie oraz do siedzib 6 Domów Obsługi Mieszkańców wg załączonego wykazu. 1.13. Wykaz siedzib ZGN i DOM zawiera Rozdział IV niniejszej specyfikacji. 1.14. Papier komputerowy, papier kserograficzny oraz koperty, muszą być wniesione przez Wykonawcę do magazynów znajdujących się pod wskazanymi przez Zamawiającego adresami, o których mowa w pkt. 3.4. niniejszej specyfikacji, w ciągu dwóch dni kalendarzowych od otrzymania telefonicznej informacji o konieczności dostawy określonej ilości i asortymentu papieru komputerowego, papieru kserograficznego jak również kopert oraz po potwierdzeniu zapotrzebowania faxem. 1.15. Zamawiający będzie określał każdorazowo w zapotrzebowaniu ilości i typy zamawianego papieru komputerowego, papieru kserograficznego oraz kopert. 1.16. Koszty załadunku, transportu oraz rozładunku i wniesienia do magazynów Zamawiającego wszystkich dostaw obciążać będą dostawcę. 1.17. W okresie obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zapotrzebowania na poszczególne typy papieru komputerowego, papieru kserograficznego oraz kopert w ramach ceny realizacji zamówienia. 1.18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakupu pewnej części papieru komputerowego, papieru kserograficznego oraz kopert, o których w pkt. 3.1.1. - 3.1.16. specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w formularzu cenowym będącym załącznikiem nr 1 do oferty, jednakże nie więcej niż do 20% wartości zamówienia. 1.19. Podstawą obliczenia wartości poszczególnych dostaw będą ceny jednostkowe papieru komputerowego, papieru kserograficznego oraz kopert, wymagane przez Zamawiającego do sukcesywnego dostarczania, wskazane przez dostawcę w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do oferty). 1.20. Ceny przedstawione przez Wykonawcę w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do oferty) będą cenami obowiązującymi przez cały czas trwania umowy i nie będą podlegały żadnym zmianom lub waloryzacji. 1.21. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż którakolwiek z dostarczonych partii papieru komputerowego, papieru kserograficznego oraz kopert posiada wady, dostawca zobowiązany będzie do dokonania na własny koszt jej wymiany na produkty niewadliwe w ciągu dwóch dni od telefonicznego, potwierdzonego faxem zgłoszenia Wykonawcy istnienia wady. 1.22. W przypadku uszkodzenia urządzenia, którego przyczyną będzie użycie dostarczonego papieru komputerowego, papieru kserograficznego, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów naprawy urządzenia, a także zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy. 1.23. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III do niniejszej specyfikacji. 1.23.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy o ile warunkiem wprowadzenia takich zmian będą między innymi okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności w następujących przypadkach: a) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych; b) ograniczenia środków budżetowych na realizację Przedmiotu niniejszej umowy; c) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego; d) zmiany osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu niniejszej umowy; e) zmiany wymaganej sprawozdawczości i rozliczeń kosztów wykonania Przedmiotu niniejszej umowy; f) zmiany adresów dostarczania papieru komputerowego oraz kopert. 1.23.2. zmiany Podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, koniecznym będzie dla prawidłowego wykonania umowy posłużenie się przez Wykonawcę nowymi Podwykonawcami, którzy będą realizowali część lub cały zakres powierzony uprzednio innym Podwykonawcom. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 1.23.3. Zmiana umowy wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1.24. Czynności, o których mowa w pkt. 3 niniejszej specyfikacji mają być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976301
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnmokotow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach