Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Ranachów B

Urząd Gminy Ciepielów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-310 Ciepielów, ul. Czachowskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 37 88 080 , fax. 048 37 88 080
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Ciepielów
  ul. Czachowskiego 1 1
  27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie
  tel. 048 37 88 080, fax. 048 37 88 080
  REGON: 00053744400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Ranachów B
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Ranachów B, która obejmuje: a) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym dł. 1350 mb b) Podbudowy: - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca (1350m x 3,7m ) - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 15 cm szer. 3,6 m (1350x3,6x0,15) - Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (8,0m x 2,0m x 2,0) szt.2 c) Odwodnienie korpusu drogowego - przepusty: - Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych ? 60 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem długość 8 m szt. 2 - Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 4 d) Nawierzchnie: - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawczo-wiążącej AC 16W gr. 4 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (1350x3,6) - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 AC 5 S szer. 3,50 m (1350 m x 3,50 m) e) Roboty wykończeniowe i towarzyszące: - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x1350)x2) x śr. 15 cm. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał. nr 5), załączony do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331277
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego: Urząd Gminy w Ciepielowie 39 91290001 0039 0331 2695 0003 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy . b) poręczenie lub gwarancja bankowa, c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.) Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach