Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku.

Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-385 Otmuchów, ul. Żeromskiego 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4314014 , fax. 077 4315016
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie
  ul. Żeromskiego 1 1
  48-385 Otmuchów, woj. opolskie
  tel. 077 4314014, fax. 077 4315016
  REGON: 53159588700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów w 2013 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup opału wraz z dostawą: węgiel orzech - grubość ziarna powyżej 40 mm - wartość opałowa min 29 000 KJ/kg - zawartość popiołu max do 6% - zawartość siarki max do 0,5 % koks gruby opałowy bez zawartości amoniaku - grubość ziarna powyżej 40 mm - wartość opałowa min 29 000 KJ/kg - zawartość popiołu max do 7% - zawartość siarki max do 0,4 % miał opałowy typ 32.1 - wartość opałowa min. 27 000 KJ/kg - zawartość popiołu max do 6% - zawartość siarki max do 0,6 % 2. Ilość opału dla poszczególnych placówek a. węgiel orzech ogółem 165 ton : Zespół: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie - 30 ton Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie - 40 ton Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznie - 5 ton Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maciejowicach - 25 ton Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wójcicach - 25 ton Szkoła Podstawowa w Otmuchowie - 20 ton Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej - 20 ton b.koks gruby ogółem 25 ton Zespół: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie - 20 ton Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie - 5 ton c. miał opałowy ogółem 140 ton : Szkoła Podstawowa w Otmuchowie - 115 ton Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznie - 25 ton 3.Opał należy dostarczać sukcesywnie do poszczególnych placówek oświatowych transportem o ładowności max do 5 ton jednorazowo wg zgłoszenia zamawiającego w terminie nie później niż w ciągu jednego dnia od dnia zgłoszenia .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 092000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy wykonawca winien jest wnieść wadium o wartości - 1.000,00 zł złotych) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o otworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami/ 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie BS Otmuchów 03 8872 0003 0000 7461 2000 0050 4.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5.Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 6.Wykonawca zobowiązany jest podać nr rachunku bankowego na które ma nastąpić zwrot wadium. 7.Zwrot wadium zgodnie z art. 46 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchów.probip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach