Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – Etap I

Gmina Rząśnia ogłasza przetarg

 • Adres: 98-332 Rząśnia, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 317 122 , fax. 446 317 129
 • Data zamieszczenia: 2020-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rząśnia
  ul. Kościuszki 16
  98-332 Rząśnia, woj. łódzkie
  tel. 446 317 122, fax. 446 317 129
  REGON: 59064793100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnia.pl, www.rzasnia.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – Etap I. 2. Zakres zamówienia obejmuje następujący zakres robót podlegający nadzorowaniu: a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała w zakresie: - Kanalizacja grawitacyjna o długości około 6640,0mb, - Kanalizacja ciśnieniowa o długości około 2191,3m, - Tłocznia ścieków 4kpl, - Odtworzenia nawierzchni. b) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała od oczyszczalni do studni B65 oraz budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Gołębiniec w zakresie: - Oczyszczalnia mechaniczno –biologiczna, - Kanalizacja grawitacyjna o długości około 3950,9mb, - Kanalizacja ciśnieniowa o długości około 1340,5mb, - Wodociąg o długości około 403,1 mb, - Tłocznia ścieków 3kpl, - Odtworzenia nawierzchni i zagospodarowanie terenu, - Rozbudowę drogi dojazdowej do oczyszczalni 3.Usługi nadzoru inwestorskiego będą pełnione w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej i konstrukcyjno – budowlanej. Zakres obowiązków inspektora nadzoru określony został w projekcie umowy. Wymaga się aby inspektor w branży sanitarnej (koordynator) przebywał na terenie budowy minimum 2 dni w tygodniu. 4.Szczegółowy opis robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określają dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Dokumentacja projektowa określająca zakres robót budowlanych do wykonania zostanie udostępniona w oryginale wszystkim zainteresowanym w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja projektowa dotycząca robót jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie pod linkiem https://www.rzasnia.eobip.pl/bip_rzasnia/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=11&layout=1&page=0
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych) na zasadach i w jednej z form określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie wykonawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach