Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Zaprojektowanie i budowa budynku Urzędu Gminy w Rząśni w systemie budynku pasywnego przy ul. 1 Maja 37 w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną”

Gmina Rząśnia ogłasza przetarg

 • Adres: 98-332 Rząśnia, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 317 122 , fax. 446 317 129
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rząśnia
  ul. Kościuszki 16
  98-332 Rząśnia, woj. łódzkie
  tel. 446 317 122, fax. 446 317 129
  REGON: 59064793100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnia.pl, www.rzasnia.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Zaprojektowanie i budowa budynku Urzędu Gminy w Rząśni w systemie budynku pasywnego przy ul. 1 Maja 37 w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Zaprojektowanie i budowa budynku Urzędu Gminy w Rząśni w systemie budynku pasywnego przy ul. 1 Maja 37 w Rząśni wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną”. 2. Nadzór inwestorski będzie pełniony w następujących branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej. 3. Parametry powierzchniowe i wielkościowe inwestycji podlegającej nadzorowaniu: a) powierzchnia inwestycyjna: 14 777,00 m2 (1,4777ha), b) działka nr 766/1 - 1772,00 m2, c) działka nr 766/2 - 13005,00 m2 d) powierzchnia zabudowy proj. budynkiem 781,92 m2, e) powierzchnia utwardzeń 1022,00 m2 f) pow. utwardzeń - droga wewnętrzna 835,00 m2 g) pow. utwardzeń - chodnik 187,00 m2 h) powierzchnia wewnętrzna proj. budynku 1966,20 m2 i) powierzchnia użytkowa proj. budynku 1922,00 m2, j) powierzchnia pom. tech. i gosp. 44,40 m2, k) powierzchnia całkowita proj. budynku 2345,76 m2, l) gabaryty budynku proj. budynku 54,00 m × 14,48 m × 12,00 m (dł.×szer.×wys.) m) ilość kondygnacji proj. budynku 3, n) kubatura proj. budynku 8 408,34 m3, o) powierzchnia zabudowy pod budynkiem przeznaczonym do rozbiórki 794,38 m3, p) powierzchnia wewnętrzna budynku przeznaczonego do rozbiórki 736,00 m2, q) gabaryty budynku przeznaczonego do rozbiórki 60,64 m × 13,10 m × 4,50 m (dł.×szer.×wys.), r) ilość kondygnacji budynku przeznaczonego do rozbiórki -1 s) kubatura budynku przeznaczonego do rozbiórki 2 859,77 m3 4. Obiekt po budowie ma spełniać następujące kryteria stawiane budynkom pasywnym Definicja budynku pasywnego obowiązująca dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazana została w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dostępnym na stornie internetowej http://www.rpo.lodzkie.pl. 5. Zamawiający informuje, iż usługi nadzoru inwestorskiego stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia stanowią część projektu pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząśni” który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza 6. Szczegółowy opis prac podlegających nadzorowaniu określa program funkcjonalno – użytkowy - załącznik nr 1 do SIWZ 7. Szczegółowy opis usług stanowiących przedmiot zamówienia określa - załącznik nr 9 do SIWZ stanowiący jej integralną część, 8. Wymaga się minimum 2 pobytów tygodniowo inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej pełniącego rolę koordynatora inspektorów. Inspektorzy branżowi (branża: sanitarna, elektryczna, drogowa) muszą być obecni na terenie budowy z częstotliwością uzależnioną od postępu robót jednak nie mniej niż 1 raz w tygodniu 9. Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w postępowaniu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202, ze zm). 10. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202,1276,1496,1669,2245) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy, przepisami Ppoż. oraz zasadami BHP. 11. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych szczegółowo we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 12. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej pełnił będzie rolę koordynatora inspektorów wszystkich zaangażowanych branż. W przypadku, gdy realizowane roboty budowlane nie będą wymagały nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, to funkcję koordynatora, o której mowa w art. 27 ustawy Prawo budowlane, pełnił będzie inspektor właściwy dla robót o najwyższej wartości robót. Z tytułu pełnienia funkcji koordynatora Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące złotych) na zasadach i w jednej w form określonych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach