Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ROBOTY REMONTOWE PN.: ”KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA DLA POTRZEB REWIRU DZIELNICOWYCH KPP W KWIDZYNIE, PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 30”

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 477414945 , fax. 47 74 14 810
 • Data zamieszczenia: 2022-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 477414945, fax. 47 74 14 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: ROBOTY REMONTOWE PN.: ”KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA DLA POTRZEB REWIRU DZIELNICOWYCH KPP W KWIDZYNIE, PRZY ULICY KOŚCIUSZKI 30”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pn.: ”Kompleksowy remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych KPP w Kwidzynie, przy ulicy Kościuszki 30”. Istniejący budynek gospodarczy KPP w Kwidzynie zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 30, na działce budowlanej nr 310/22; w obrębie nr 0010 – Miasta Kwidzyna. Przedmiotowy obiekt to parterowy, niepodpiwniczony budynek o konstrukcji murowanej, przekryty stropodachem. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne dostosowujące budynek gospodarczy do nowej funkcji użytkowej – biurowej, związanej z działaniem Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, zgodnie z załączoną do SIWZ wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową wraz STWiOR. Przedmiot postepowania jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. (Dz.U.2019,poz.99). 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Roboty remontowe pn.: ”Kompleksowy remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych KPP w Kwidzynie, przy ulicy Kościuszki 30” 1) Dane dotyczące istniejącego budynku Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. Istniejący budynek gospodarczy KPP w Kwidzynie zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki 30, na działce budowlanej nr 310/22; w obrębie nr 0010 – Miasta Kwidzyna. Przedmiotowy obiekt to parterowy, niepodpiwniczony budynek o konstrukcji murowanej, przekryty stropodachem. Powierzchnia użytkowa budynku - 73,71m2 Kubatura budynku – 290,85m3 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i instalacyjne (sanitarne, elektroenergetyczne i teletechniczne) dostosowujące budynek gospodarczy do nowej funkcji użytkowej – biurowej, związanej z działaniem Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie, zgodnie z załączoną do SIWZ wielobranżową dokumentacją projektowo – kosztorysową wraz STWiOR. 2) Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa:  dokumentacja projektowa (projekt budowlany): opracowany w lipcu 2019 r. przez firmę projektową Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki z siedzibą w Kwidzynie pn. „Kompleksowy remont budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Rewiru Dzielnicowych KPP w Kwidzynie, przy ulicy Kościuszki 30”  Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 173/20 z dn. 22.05.2020 r. wydana przez Starostę Kwidzyńskiego na podstawie powyższej dokumentacji projektowej.  szczegółowe wymagania dotyczące realizacji robót zostały określone w niniejszej SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 2. Szczegółowe wymogi stawiane Wykonawcy robót: 1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonym w § 1, zgodnie z niniejszą umową, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Ustawą Prawo Budowlane. Wykonawca będzie stosował materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane. 2) Materiały winny posiadać odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatę techniczną. Materiały i zastosowane urządzenia muszą być w I gatunku. 3) Przed zastosowaniem danego materiału Wykonawca winien otrzymać akceptację odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie przedstawionych aktualnych Aprobat Technicznych, Deklaracji Zgodności lub inny dokument dopuszczający wnioskowany materiał do obrotu w budownictwie. Brak akceptacji zaproponowanego materiału na podstawie przedstawionych dokumentów jest jednoznaczny z brakiem zgody na zastosowanie danego materiału. 4) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewnić ochronę budowy, właściwe warunki bhp i ppoż. oraz utrzymać porządek na budowie. 5) Wykonawca zobowiązuje się :  do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na budowie jednolitej odzieży roboczej z emblematem firmy oraz do egzekwowania jednolitego ubioru od podwykonawców ,  codzienne sporządzanie listy obecności z podpisami wszystkich pracowników zatrudnionych na budowie,  przestrzegania wszystkich zasad, przepisów organizacyjnych obowiązujących w jednostce Policji, w której realizowane będą roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia,  do realizacji wszystkich robót, w każdej z branż, przez pracowników posiadających wszelkie niezbędne, konieczne uprawnienia i kwalifikacje wynikające z wymagań obowiązujących przepisów,  do zapewnienia wszystkim swoim pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,  po zakończeniu budowy posprzątania terenu budowy wraz z przyległym otoczeniem. 6) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i realizowanych robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie od szkód (ryzyk) na sumę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Kserokopię polisy ubezpieczeniowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 7) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie Zamawiającemu z 3 dniowym wyprzedzeniem roboty ulegające zakryciu celem dokonania ich odbioru technicznego przez Zamawiającego i ponieść wszelkie koszty z tym związane. Z wykonania robót ulegających zakryciu zostanie spisany stosowny protokół. 8) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentów odbiorowych, w tym kosztorysów powykonawczych wraz z skompletowaniem dokumentów dopuszczających do stosowanie materiałów w budownictwie oraz niezbędnych wymaganych przepisami badań na własny koszt. 9) Dokumenty odbiorowe winny obejmować wszystkie branże i zostać przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz po 1 egz. na nośniku elektronicznym typu pendriv’e i płyta CD w wersji elektronicznej [*.pdf, *.doc, *.dwg] - na dzień zgłoszenia gotowości obiektu.. 3. Istotne warunki wobec Wykonawcy stawiane w trakcie procedury przetargowej: 1) Na etapie realizacji zamówienia bezpośredni Wykonawca montażu instalacji i systemów SSP (instalacja alarmu pożaru oraz instalacja oddymiania obiektu) musi wykazać się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadaniem aktualnych uprawnień Certyfikowanego Instalatora, budowanego na obiekcie systemu SSP, nadanych mu przez producenta lub dystrybutora tego systemu. 4. Wytyczne branżowe: 1) Wytyczne robót budowlanych Zakres robót budowlanych:  Roboty wewnętrzne: - rozebranie zewnętrznych schodów; - zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych; - osadzenie nadproży i wykucie nowych otworów; - budowa słupa S1 wraz ze stopą fundamentową; - wkucie podciągu R1 w ścianę i rozebranie ściany poniżej; - wykonanie nowej podłogi na gruncie; - wykonanie nowych ścianek działowych; - wewnętrzne prace wykończeniowe;  Roboty zewnętrzne: - rozebranie warstw stropodachu powyżej stropu Ackermana; - skucie gzymsów żelbetowych; - murowanie nowych ścian attykowych; - wykonanie nowych warstw stropodachu; - montaż systemu odwodnienia dachu - orynnowanie; -docieplenie budynku ścian budynku z wykonaniem izolacji; - przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych; - rozbiórka części utwardzeń przed projektowanym wejściem do budynku; - rozebranie części ogrodzenia bezpośrednio przy budynku; - budowa podwaliny pod ogrodzenie i słupy zadaszenia; - ułożenie nowych warstw chodnika przed wejściem; - montaż prefabrykowanego zadaszenia; - montaż ogrodzenia przed wejściem; - założenie krat w oknach. 1) Wytyczne instalacji sanitarnych  Roboty demontażowe : - wewnętrzna instalacja c.o., c.w.u.: demontaż grzejników, demontaż części wew. instalacji c.o. i c.w.u.; - wewnętrzna instalacja wod.-kan.: demontaż pionów i poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami i wpustami podłogowymi, demontaż baterii zlewozmywakowych, umywalkowych, demontaż zaworów przelotowych z.w., demontaż części wew. instalacji z.w.; - armatura i przybory sanitarne: demontaż miski ustępowej wraz z dolnopłukiem, demontaż zlewozmywaka i umywalki; - wentylacja grawitacyjna: demontaż kratek wentylacyjnych. W skład prac demontażowych należy uwzględnić wywóz i utylizację zdemontowanych urządzeń i wyrobów budowlanych.  Roboty montażowe : - wewnętrzna instalacja c.o., c.w.u.: wykonanie nowej wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u, montaż nowych grzejników konwektorowych wraz z zaworami termostatycznymi; - wewnętrzna instalacja wod.-kan.: montaż nowej wewnętrznej instalacji z.w., montaż nowych pionów i poziomów instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami i wpustami podłogowymi, montaż baterii zlewozmywakowych, umywalkowych i prysznicowych, montaż zaworów przelotowych z.w.; - armatura i przybory sanitarne: montaż zestawu podtynkowych WC, montaż pisuaru, montaż zlewozmywaka i umywalki, montaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem; - wentylacja grawitacyjna: montaż kratek wentylacyjnych i wentylatorów wywiewnych; - wykonanie nowego przyłącza cieplnego niskoparametrowego; - wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej; - wykonanie nowego przyłącza kanalizacji deszczowej. 2) Wytyczne instalacji elektrycznych Zakres robót elektrycznych:  Roboty wewnętrzne: - demontaż elementów istn. instalacji elektrycznej; - instalacja oświetlenia ogólnego; - instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; - instalacja oświetlenia zewnętrznego; - instalacja gniazd ogólnych 230V AC; -instalacja gniazd DATA 230V AC dla zasilania odbiorników komputerowych; - instalacja zasilania odbiorników technologicznych [np. wentylacji, IT, SAWiN, KD itd.]; - instalacja połączeń wyrównawczych; - instalacja rozdzielcza WLZ + rozdzielnie elektryczne; - dostawa, montaż i uruchomienie zasilacza typu UPS - instalacja odgromowa.  Roboty zewnętrzne: przebudowa zasilania zewnętrznego nN 0,4kV dla budynku. 3) Wytyczne branży teletechnicznej Zakres robót teletechnicznych obejmuje wykonanie następujących instalacji :  Połączenia kablowe między budynkowe – światłowodowe i miedziane w kanalizacji teletechnicznej;  Sieć strukturalna – okablowanie kablem UTP 4x2x0,5 kat.6 dla potrzeb sieci LAN oraz łączności telefonicznej;  Instalacja monitoringu wizyjnego – system IP, 4 punkty kamerowe: 2 zewnętrzne i 2 wewnętrzne;  Instalacja przyzywowa – w toalecie dla niepełnosprawnych;  Instalacja kontroli dostępu – z kartami zbliżeniowymi, dwustronna, w drzwiach zewnętrznych i w furtce ogrodzenia;  System SSWiN – z czujkami włamania oraz dymu włączonymi w istniejący system SSWiN Komendy;  Instalacja wideo domofonowa – na dwóch furtkach ogrodzenia z wizualizacją na dwóch stanowiskach obserwacji (w konfiguracji 2 + 2); oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wymagania dotyczące wykonawcy robót :  Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadają aktualne ubezpieczenie OC.  Pracownicy, bezpośredni wykonawcy robót, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, legitymować się wpisem na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego, posiadać uprawnienia Certyfikowanego Wykonawcy instalowanych systemów, posiadać aktualne zaświadczenie o ukończenia szkolenia BHP dla wykonywania prac na instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a)5 osób zatrudnionych na pełen etat – w tym 3 osoby wykonujące roboty budowlane, 1 osoba wykonująca instalacje teletechniczne – niskoprądowe oraz 1 osoba wykonująca instalacje elektryczne posiadająca stosowne uprawnienia kwalifikacyjne SEP. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie złożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik do SIWZ. Wykonawca zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2/1 do SIWZ zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach