Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na remont i naprawę pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów.

Szkoła Policji w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Kilińskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 417 558 , fax. 598 417 559
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Słupsku
  ul. Kilińskiego 42
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 417 558, fax. 598 417 559
  REGON: 77070295800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na remont i naprawę pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pt. „Remont i naprawa pomieszczeń i budynków oraz budowli, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów – objętych planem rzeczowym”. Plan rzeczowy na 2020 rok zakłada realizację remontu wybranych obiektów Szkoły Policji w Słupsku wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego jednostce tj. ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką od strony ul. Kościuszki w Słupsku, budynek wartowni wraz z przyległym terenem przy ul. Zamiejskiej 22 w Słupsku w zakresie obejmującym m.in: 1) Branża budowlana a) Roboty rozbiórkowe; b) Roboty budowlane w zakresie konstrukcji; c) Roboty murarskie i murowe; d) Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej; e) Nakładanie powierzchni kryjących; f) Pokrywanie podłóg i ścian; g) Roboty izolacyjne oraz podłoża; h) Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; i) Roboty elewacyjne; j) Dostawa i montaż elementów budowlanych niezbędnych do prawidłowego wykończenia pomieszczeń; k) Prace związane z zagospodarowaniem terenu. 2) Branża elektryczna a) Roboty przygotowawcze i demontażowe; b) Roboty związane z montażem okablowania oraz instalacji i urządzeń elektrycznych; - instalacja WLZ; - instalacje odbiorcze; - instalacja połączeń wyrównawczych; c) Roboty związane z montażem okablowania i urządzeń instalacji niskoprądowej; d) Prace kontrolno-pomiarowe; e) Roboty wykończeniowe. 3) Branża sanitarna a) Roboty przygotowawcze i demontażowe; b) Roboty związane z montażem wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej z przyborami sanitarnymi; c) Roboty związane z montażem instalacji grzewczej; d) Roboty związane z montażem instalacji wentylacji mechanicznej; e) Roboty związane z montażem instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i studni rewizyjnej; f) Roboty związane z montażem komory wodomierzowej i urządzeń pomiarowych; g) Roboty związane z montażem instalacji hydrantowej; h) Roboty związane z montażem instalacji zewnętrznej wodociągowej; i) Próba szczelności instalacji; j) Wykonanie mikrobiologicznego badania wody; k) Roboty wykończeniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach