Przetargi.pl
dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych (jabłek konsumpcyjnych, gruszek), owoców cytrusowych (pomarańczy, mandarynek, bananów, cytryn).

Szkoła Policji w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Kilińskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 417 558 , fax. 598 417 559
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Policji w Słupsku
  ul. Kilińskiego 42
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 598 417 558, fax. 598 417 559
  REGON: 77070295800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Policji w Słupsku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy warzyw świeżych, ogórków i kapusty kwaszonej, ziemniaków jadalnych, owoców świeżych (jabłek konsumpcyjnych, gruszek), owoców cytrusowych (pomarańczy, mandarynek, bananów, cytryn).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Warzywa świeże oraz kapusta i ogórki kwaszone w ilości : 22 450 kg, 2 050 pęczków, 3 270 sztuk Ziemniaki jadalne w ilości 26 000 kg. Owoce świeże (jabłka konsumpcyjne, gruszki) w ilości 2 880 kg. Owoce cytrusowe (pomarańcze, mandarynki, banany, cytryny) w ilości 2 770 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03221112-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zgodnie z art. 61 i 62 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.) posiada wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej lub zgodnie z art. 21 ust.4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 824 z późn. zm.) posiada decyzję administracyjną o wpisie do rejestru zakładów oraz stosownie do art. 59 i 73 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wdraża lub posiada wdrożony system HACCP z zastrzeżeniem art. 63 ust. 2 ww. ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach