Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy”

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Ks. Piotra Skargi
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60 , fax. 52 386 79 02
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  Ks. Piotra Skargi 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, fax. 52 386 79 02
  REGON: 09235089500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi przy przejeździe kolejowym w miejscowości Bielawy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej G090349C zlokalizowanej na działkach nr 42/1, 42/2, 40 i 43 w obrębie Lubaszcz i działki nr 8/33 w obrębie Bielawy, w gminie Nakło nad Notecią. 2.1 Lokalizacja planowanego do przebudowy odcinka drogi: Przewidziany do przebudowy odcinek drogi przy przejeździe kolejowym w obrębie Lubaszcza i Bielaw położony jest w ciągu drogi gminnej G090349C, zlokalizowany na działkach nr: 8/33, 40 i 43 stanowiących własność gminy Nakło nad Notecią oraz na działce 42/1 i 42/2 będącej własnością PKP. 2.2 Stan istniejący: Inwestycja położona jest na terenie miejscowości Bielawy (powiat nakielski, gmina Nakło nad Notecią, województwo kujawsko-pomorskie). Jest to teren położony na działkach o numerach ewid. 42/1, 42/2, 43, 40 (obręb 0007 Lubaszcz) oraz 8/33 (obręb 0001 Bielawy). Droga gminna G090349C stanowi połączenie pomiędzy drogą krajową DK10 Szczecin-Płońsk i drogą gminną G090349C Anieliny-Bielawy, w obrębie opracowania stanowi obsługę komunikacyjną zlokalizowanych wzdłuż drogi użytków rolnych. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi przecina przejazd kolejowy (dwutorowy) relacji Piła-Bydgoszcz. Obecnie, przedmiotowy odcinek drogi, po obu stronach przejazdu kolejowego posiada nawierzchnię gruntową, utwardzoną kruszywem kamiennym i gruzem. Droga gruntowa posiada zmienną szerokość, w granicach 4,30-4,80m i jest zdeformowana w przekroju podłużnym, jak i poprzecznym. Na przejeździe kolejowym ułożone są płyty żelbetowe typu CBP, na szerokość odpowiadającą istniejącej szerokości drogi gruntowej. Wzdłuż drogi istniejące rowy, częściowo zarośnięte i zamulone spływającym z nawierzchni piaskiem i ziemią. Ze względu na duże różnice terenu, wokół drogi znajdują się wysokie skarpy. Teren wokół inwestycji porasta zieleń, zarówno drzewa, jak i krzewy, a także wysokie trawy. Początek opracowania stanowi miejsce, gdzie kończy się asfaltowa nawierzchnia drogi gminnej, jej szerokość to 6,80m. Zakres projektu kończy się w miejscu, gdzie ponownie zaczyna się nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,0m. Odwodnienie istniejącego odcinka drogi gruntowej odbywa się poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów i na gruntowe tereny przyległe porośnięte zielenią. Na terenie objętym opracowaniem brak oświetlenia drogowego. Wg opracowania geodezyjnego, obcą infrastrukturę techniczną stanowi tylko sieć telekomunikacyjna, a wzdłuż drogi naniesiony jest projektowany przewód kanalizacyjny. 2.3 Opis planowanej inwestycji: Projektowany odcinek drogi dowiązano (na początku i na końcu opracowania) do istniejącej nawierzchni asfaltowej, zarówno pod względem wysokościowym, jak i szerokości. Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, po istniejącym śladzie drogi gruntowej. Projektowana jezdnia w km 0+000 – 0+102.12 będzie miała szerokość 6,80 m (do przejazdu kolejowego). Za przejazdem jej szerokość będzie zmienna, tak aby dowiązać się do istniejącej nawierzchni, której szer. wynosi 5,0 m (przejście od szer. 6,80m do 5,0 m w km od 0+110.29 – 0+139.60). Po obu stronach projektowanej jezdni będą znajdowały się pobocza umocnione kruszywem łamanym, o szer. równej 1,0m przed i 0,75m za przejazdem kolejowym. W km 0+081.84 zaprojektowano zjazd publiczny prowadzący w stronę działki leśnej, o nawierzchni takiej, jak na drodze głównej, szerokości 5,0 m i promieniach wyokrąglających R=6,0m. Istniejący po prawej stronie drogi (w km 0+000 – 0+066) rów zostanie oczyszczony, wyprofilowany i umocniony przy pomocy korytek betonowych i narzutu kamiennego. Inne rowy w obrębie opracowania zostaną przebudowane tak, aby dostosować je do nowego zagospodarowania terenu (przewidziano ich pogłębienie, regulację wysokościową i wyprofilowanie). Ze względu na duże różnice terenu i spadki poprzeczne skarp (zarówno wykopów, jak i nasypów), wynoszące ponad 6%, zaplanowano ich umocnienie przy pomocy narzutu kamiennego (miejsca umocnień – zgodnie z dołączonym do opracowania planem sytuacyjnym). Odrębne opracowanie obejmuje ponadto przebudowę przejazdu kolejowego, który znajduje się w km 0 + 106,22. Jego nawierzchnia zostanie wykonana z wielkogabarytowych płyt żelbetowych ( płyty typu CBP ). Odwodnienie jezdni oraz przejazdu kolejowego będzie odbywało się przy pomocy odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych do przebudowywanych rowów. Dołączona do SIWZ dokumentacja projektowa obejmuje również roboty związane z przebudową samego przejazdu kolejowego (wymiana podbudowy, ułożenie nowych płyt CBP itd.), niebędące przedmiotem niniejszego zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie wykonanie robót na odcinku od km 0+000 do km 0+102.12 i od km od 0+110.29 do km 0+139.60). 2.4 Parametry techniczne planowanego do przebudowy odcinka drogi: - długość odcinka drogi do przebudowy – 131,43 m, - klasa techniczna – droga klasy D, - kategoria ruchu – KR1, - prędkość projektowana: 30 km/h, - szerokość jezdni – przed przejazdem kolejowym - 6,80m, za przejazdem kolejowym – zmienna (od 6,80 do 5,0m tak, aby połączyć się z istniejącym fragmentem jezdni), - teren niezabudowany, - pobocza umocnione kruszywem łamanym o szer. 0,75 – 1,0m i spadku poprzecznym równym 8%, - odwodnienie – poprzez spadki podłużne i poprzeczne do rowów przydrożnych. Specyfikacja konstrukcji nawierzchni: 1) Nawierzchnia jezdni i zjazdu publicznego: a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm o pow. 939,10 m2, b. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4 cm o pow. 1017,40 m2, c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, mieszanka C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm o pow. 1194,40 m2, d. Podłoże ulepszone – warstwa wzmacniająca – mieszanka związana cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm, o pow. 1459,80 m2 e. Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, o pow. 1592,50 m2 W ramach realizacji niniejszego zadania przewidziano zabezpieczenie istniejącej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej poprzez montaż rur ochronnych dwudzielnych i taśm ostrzegawczych w miejscu, gdzie sieć koliduje z projektowanym zagospodarowaniem. Na terenie objętym inwestycją nie przewidziano zabezpieczenia ani regulacji urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej ani sieci gazowej. Projektowana przebudowa drogi nie wymaga wycinki drzew. Zaplanowano jedynie usunięcie zieleni porastającej istniejące rowy i skarpy, które zostały objęte przebudową. W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy składowe: • obsługa geodezyjna inwestycji, • rozbiórka elementów kolidujących z nowoprojektowanymi, • usunięcie podłoża nieprzydatnego do budowy, • zabezpieczenie infrastruktury podziemnej, • roboty ziemne – wykonanie koryta pod projektowaną nawierzchnią jezdni, • wykonanie nowych warstw nawierzchni jezdni oraz zjazdu publicznego, • wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym, • profilowanie skarp, • przebudowa istniejących rowów (oczyszczenie, pogłębienie, wyregulowanie wysokościowe i profilowanie, a w przypadku jednego z rowów – likwidacja przeciwskarpy i niwelacja terenu w celu utworzenia większej powierzchni odprowadzającej wodę z nawierzchni), • umocnienie (narzutem kamiennym) stromych skarp przy jezdni oraz w obrębie istniejącego rowu, • humusowanie i obsianie trawą skarp nowoprojektowanego rowu, • uporządkowanie terenu oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół projektowanych elementów drogowych (humusowanie, obsiew trawą), • wprowadzenie stałej organizacji ruchu – zgodnie z odrębnym projektem, stanowiącym część składową dokumentacji, • wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, • zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, • sporządzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 2.5 Geotechniczne warunki posadowienia - niska nośność nawierconych gruntów, - obecność wód gruntowych na różnych głębokościach, - występowanie gruntów wysadzinowych, Pomimo ww. cech stwierdzono, że warunki gruntowo-wodne są proste. Grupa nośności badanego podłoża – G4. Kategoria geotechniczna – I. 2.6 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: W ramach planowanej inwestycji zostanie wykonane m.in.: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, - usunięcie warstwy humusu – 703,19 m2, - rozbiórka elementów betonowych, kamiennych i bitumicznych, - wywiezienie gruzu – 146,42 m3, - roboty ziemne przygotowawcze, - wykonanie odwodnienia liniowego – 8,5 m, - odwodnienie korpusu drogowego (koryto, profilowanie, zagęszczenie podłoża, warstwa odsączająca, warstwa ulepszonego podłoża, podbudowa z kruszywa, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych), - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - umocnienie powierzchni skarp oraz pobocza, humusowanie z obsianiem, - roboty wykończeniowe – ścieki z elementów prefabrykowanych, - zabezpieczenie istniejących urządzeń podziemnych, - wykonanie stałej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) - wykonanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu, - wykonanie projektu powykonawczego z inwentaryzacją geodezyjną. Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, opłatami za uczestnictwo w odbiorach technicznych przedstawicieli służb utrzymania sieci uzbrojenia terenu, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy). Wykonawca ma obowiązek z wyprzedzeniem określonym w uzgodnieniu , powiadomić poszczególnych gestorów sieci o rozpoczęciu prac oraz wykonać prace zgodnie z wydanymi od gestorów warunkami. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej dokumentacji powykonawczej polegającej na wykonaniu robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej (wersja papierowa + cyfrowa, format .dxf lub .dwg) i włączenia jej do zasobów geodezyjnych odpowiedniej jednostki. Wykonawca ma obowiązek dokonać aktualizacji uzgodnień, wydanych przez poszczególnych gestorów sieci, które są zlokalizowane w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej zadania. Ustawa Prawo Geodezyjne obliguje jednostki uczestniczące w zadaniu do ochrony wszystkich znaków geodezyjnych i osnów szczegółowych. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, by Wykonawca dołączył do inwentaryzacji geodezyjnej obiektu, oświadczenie geodety biorącego udział w realizacji zadania, iż wszystkie istniejące znaki geodezyjne i osnowy szczegółowe, znajdujące się w miejscu prowadzenia robót na przedmiotowym zadaniu nie zostały uszkodzone. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, będącej załącznikiem do SIWZ: 1. Projekt wykonawczy – branża drogowa 2. Projekt zagospodarowania terenu, 3. Projekt stałej organizacji ruchu 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 5. Formularz kosztorysu ofertowego dla branży drogowej 6. Przedmiary – część drogowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 ppkt 3.1.1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 podpunkcie 3.1.1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 6. 1. Do oferty w postępowaniu Wykonawca dołącza: 1.1. Aktualne na dzień składania ofert do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ ( załącznik nr 2 i Nr 3 do SIWZ). 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w załączniku 3a do SIWZ. 1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega na zasadach określonych w art. 22 a Pzp składa także oświadczenie o którym mowa w załączniku 3a do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: 1) do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej; 3) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 1. Na ofertę składają się: 1) wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 2) wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku; 3) wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4) wypełniony załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i Podwykonawców); 5) wypełniony/e załącznik/i Nr 7 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy, (jeżeli występują); 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach