Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”.

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Ks. Piotra Skargi
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60 , fax. 52 386 79 02
 • Data zamieszczenia: 2021-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  Ks. Piotra Skargi 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, fax. 52 386 79 02
  REGON: 09235089500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego – kat IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Stadionu Miejskiego w Nakle nad Notecią wraz z infrastrukturą techniczną. Zakres przebudowy obejmuje między innymi: • pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej w obrębie pola gry oraz nawierzchnią z trawy hybrydowej na wybiegach, • sześciotorową okrężną bieżnię lekkoatletyczną, ośmiotorową bieżnię na prostej, • rzutnie i skocznie do uprawiania lekkoatletycznych konkurencji technicznych zgodnych z wymogami IAAF oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, • zadaszoną trybuną dla 250 widzów, • systemy infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, nawodnienie, drenaże, instalacje zewnętrzne teletechniczne, elektryczne, sanitarne, wodociągowe itp.), • przyłącza do projektowanej w drugim etapie hali lekkoatletycznej z wyłączeniem przyłącza cieplnego. Zamówienie obejmuje swoim zakresem również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskanie świadectwa kategorii IVA PZLA według klasyfikacji IAAF, które Wykonawca winien uzyskać w terminie realizacji przedmiotu umowy. W trakcie uzyskania ww. świadectwa należy stosować „Procedury i zasady opiniowania i uzgadniania projektów oraz wydawania świadectw PZLA dla obiektów lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w dniu 29.07.2020 roku i obowiązujące od dnia 01.08.2020 roku”. Odbiór dokonywany będzie według przepisów obowiązujących na moment podpisania umowy. W przypadku ich zmiany wykonawca nie ponosi z tego tytułu kosztów. W przypadku negatywnej decyzji Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i nieprzyznaniu dla przebudowywanego obiektu IV A kategorii wg klasyfikacji IAAF z winy Wykonawcy, Zamawiający uzna, że przedmiot umowy nie został wykonany w sposób prawidłowy i odmówi jego odbioru. W takim przypadku Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt w oparciu o protokół Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i zawarte w nim uwagi, dokona niezbędnych poprawek w celu ponownej oceny przez PZLA skutkującej uzyskaniem certyfikacji VIA kategorii PZLA według klasyfikacji IAAF. W przypadku zmiany przepisów dotyczących warunków uzyskania świadectwa realizacji stadionu w kategorii IV A, dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Zamawiający. Budowa hali lekkoatletycznej oraz likwidacja skarpy w miejscu usytuowaniu hali nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Docelowe zagospodarowanie Terenu 1) Stadion • Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z trawą naturalną w polu gry (rzutnie) oraz hybrydową na wybiegach. • Sześciotorowa bieżnia okrężna i ośmiotorowa bieżnia prosta. Na drugim łuku bieżni okrężnej rów z wodą przystosowany do rozgrywania biegu z przeszkodami. Elementy zgodne z wymogami PZLA oraz IAAF do organizacji pełnego programu konkurencji lekkiej atletyki. Na bieżni nawierzchnia sportowa typu pełny poliuretan „Full Pur”, bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa. • Urządzenia do rozgrywania lekkoatletycznych konkurencji technicznych. Na płycie boiska oraz w zakolach wprowadzono urządzenia:  skocznia do skoku wzwyż,  skocznia do skoku o tyczce,  skocznia do skoku w dal i trójskoku,  rzutnia do pchnięcia kulą,  rzutnia do rzutu młotem i dyskiem,  rzutnia do rzutu oszczepem. Nawierzchnia sportowa dla wyżej wymienionych elementów typu pełny poliuretan „Full Pur” bezspoinowy, poliuretanowo-gumowa. • Dodatkowe elementy stanowiące wyposażenie stadionu:  kompletne wyposażenie ruchome stadionu wg. załączonego zestawienia,  telebim,  piłkochwyty,  ogrodzenie,  oświetlenie,  pawilon sędziego z aparaturą pomiarową,  system odwodnienia boiska do gry w piłkę nożną,  system odwodnienie obiektów do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych,  systemy nawadniające,  osprzęt i instalacje systemów nagłośnienia, systemu telewizji dozorowej. • Widownia: Trybuny o podstawowej konstrukcji żelbetowej z siedziskami stadionowymi na 250 osób z zadaszeniem z płyt poliwęglanowych ułożonych na konstrukcji stalowej. • Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania nawierzchni z pełnego poliuretanu (Full PUR) – spełniającej wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki (dalej zwanym PZLA) opisane w dokumencie „Nawierzchnie Syntetyczne – wymagania techniczne. Podstawowe wymagania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych stosowanych na obiektach lekkoatletycznych zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Uchwałą nr 13/2019 z dnia 01.01.2019 r. i obowiązujące od dnia 01.04.2019 r.”, która została zastosowana na minimum dwóch obiektach wykonanych w Europie lub obiektach wykonanych w warunkach klimatycznych zbliżonych do panujących w Polsce, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1, zgodnej z dokumentacją projektową. Żadna warstwa nawierzchni nie może posiadać w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych. Nie dopuszcza się zastosowania granulatu butylowego i granulatu SBR z produkcji pierwotnej z recyklingu lub barwionego w masie i powlekanego powierzchniowo oraz EPDB z recyklingu. Poszczególne warstwy nawierzchni muszą posiadać barwę pochodzącą od koloru zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim koloru systemu PUR. Grubość warstw i komponenty muszą być potwierdzone w kompletnym raporcie wydanym przez akredytowane przez IAAF laboratorium w celu uzyskania certyfikatu produktowego tzw. „Product certificate”. • Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji i odbioru nawierzchni poliuretanowej Full PUR: Przy instalacji nawierzchni sprawdzić odpowiednie wyprofilowanie podłoża, tak aby równość podbudowy była zgodna z wymaganiami producenta systemu, podłoże musi być bezwzględnie suche i wolne od zanieczyszczeń (odpylone), podłoże nie może być zaolejone (ewentualne plamy usunąć), prace należy prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotności powietrza oscylującej w granicach 40-90% i temperaturze podłoża wyższej, o co najmniej 30 C od panującej w tym miejscu temperatury punktu rosy, podbudowa musi być odebrana komisyjnie a wyniki powinny zostać zapisane w formie protokołu – zaleca się zlecenie uprawnionym jednostkom badawczym przeprowadzenie badań przed wybudowaniem nawierzchni w zakresie równości podłoża i odprowadzeniem wody, sprawdzić ilość i rodzaj materiałów dostarczonych do wykonania nawierzchni. Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni – nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość na całej swej powierzchni – zgodnie z grubością określoną w PRODUCT CERFICATE (min 14 mm) i karcie technicznej producenta systemu, nie licząc pogrubień do 20 mm na części rozbiegu i do 25 mm na pochyłej i płaskiej dna rowu z wodą do biegów z przeszkodami, nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną, warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną, na powierzchni nie mogą istnieć zgrubienia i zlewy powstałe z nadmiaru materiału, powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez uskoków utrudniających późniejszy użytkowanie, cały system i górna warstwa użytkowa musi mieć grubość zgodną z kartą techniczną producenta nawierzchni, rodzaj granulatu musi być zgodny z kartą techniczną nawierzchni, spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadać wartościom określonym w odpowiednich przepisach IAAF. W trakcie przygotowania podłoża oraz wykonywania nawierzchni poliuretanowej Wykonawca ma obowiązek zapewnić uczestnictwo w realizacji robót technologa w zakresie układania nawierzchni poliuretanowych full-pur. 2) Infrastruktura techniczna towarzysząca: • Drogi dojazdowe i place: Wykonanie nowej drogi dojazdowej do stadionu od strony południowej (z kostki betonowej na podbudowie) oraz nowej nawierzchni na wjazdach i placu manewrowym w miejscach wykonywanych przekopów i wykopów pod przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne i inne). • Instalacja sanitarne (wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i deszczowa) Zakres podstawowych prac instalacyjnych obejmuje wykonanie:  przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do hali sportowej nie będącej częścią przedmiotu zamówienia (hala zostanie wykonana w późniejszym terminie – poza zakresem przedmiotu zamówienia),  zewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej system podlewania ,  zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej (odprowadzającej wody z bieżni, i boiska, rowu z wodą i innych terenów o nawierzchni utwardzonych). • Instalacje elektryczne zasilające i niskoprądowe” Zakres podstawowych prac elektrycznych obejmuje wykonanie:  przyłączy i instalacji zewnętrznych do hali sportowej nie będącej częścią przedmiotu zamówienia (hala zostanie wykonana w późniejszym terminie),  zasilania rozdzielni głównej RG (ułożenie kabla zasilającego),  instalacji zewnętrznej zasilającej w obrębie stadionu,  elementów instalacji zewnętrznych teletechnicznych i niskoprądowych (telebimu, nagłośnienia, systemu telewizji dozorowej, instalacji sygnalizacji pożaru. • Wykonawca w ramach zadania jest zobowiązany spełnić wymagania w zakresie promocji obiektu (tablice informacyjne) zgodnie z ustaleniami zawartymi na stronie Ministerstwa Sportu https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-dotyczace-obowiazkow-informacyjnych Uwaga  Sposób i jakość wykonanych prac musi gwarantować uzyskanie dla stadionu świadectwa PZLA kat. IV lub wyższej. (według przepisów obowiązujących na dzień podpisania umowy)  Wskazane jest (nie obowiązkowo), aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy, celem uszczegółowienia warunków lokalnych związanych z wykonywaniem prac wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, Stan istniejący: 1) Obiekty zlokalizowane na obszarze inwestycji Na terenie objętym planowaną inwestycją usytuowane są elementy podlegające przebudowie i modernizacji: • Płyta główna boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej z nieczynnym oświetleniem • Bieżnia wokół boiska (400 m), czterotorowa o nawierzchni żużlowej, • Skocznia do skoku w dal zlokalizowana w zakolu północnym boiska. • Ogrodzenie z siatki metalowej wokół całego boiska na wysokość około 1,2m • Trybuny odkryte na około 850 miejsc. Trybuny zlokalizowane na nasypie ziemnym wzdłuż dłuższych boków boiska • Plac manewrowy za główną bramą wjazdową na stadion. 2) Obiekty poza obszarem inwestycji Ponadto w skład kompleksu stadionu wchodzą następujące obiekty zlokalizowane w sąsiedztwie planowanej inwestycji (nie podlegające przebudowie – są poza zakresem przedmiotu zamówienia) • Boisko treningowe usytuowane za nasypem zachodnim boiska głównego. • Obiekty kubaturowe zlokalizowane na południowy zachód od trenu inwestycji:  parterowy budynek szatniowo-socjalny z pomieszczeniami magazynowymi,  parterowy budynek gospodarczo-magazynowy oraz toaleta dla publiczności. • Od strony południowej usytuowany jest skatepark. Teren skateparku jest zagospodarowany, ogrodzony, z samodzielnym wejściem od strony południowej. • Układ ciągów komunikacyjnych. Na teren stadionu prowadzą dwie bramy; główna od strony zachodniej i boczna od strony południowej. Przed bramą boczną wzdłuż południowego ogrodzenia stadionu i skateparku urządzone są miejsca postojowe (parking utwardzony) wraz z drogą dojazdową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zakres zgodnie z załączoną dokumentacją. - załączniki formalno – prawne - STWIOR - Tom 1 PZT + Architektura - Tom 4 Instalacje sanitarne zewnętrzne - Tom 5 Sieci i instalacje elektryczne - Tom 6 Obiekty sportowe - Tom 6A Zadaszona trybuna Na przedmiotowe zadanie uzyskano pozwolenie na budowę (nr pozwolenia 364 z dnia 14.06.2018 r.). UWAGA! Dokumentacja projektowa została opracowana na szerszy zakres obejmujący budowę hali sportowej, która nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Wymagane jest wykonanie wszystkich przyłączy do projektowanej ściany zewnętrznej hali ( z wyłączeniem przyłącza do sieci ciepłowniczej). Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wykonanie prac odtworzeniowych po wykopach związanych z wykonaniem przyłączy i sieci oraz nawierzchni utwardzonych. W ramach przedmiotowego zadania należy uwzględnić postawienie kontenera technicznego o min. wymiarach 6,0m x 3,0m, w miejscu pomieszczenia technicznego zaprojektowanego w hali lekkoatletycznej (do realizacji w późniejszym okresie). Ściany i dach kontenera ocieplone min. 10 cm styropianu. Kontener wyposażyć w instalację elektryczną, 1 szt. okna otwieranego o wym. 0,9 x 0,9 m i drzwi wejściowe o wym. w świetle otworu 0,9 x 2,0 m. W kontenerze należy przewidzieć zamontowanie urządzeń do obsługi telebimu, oświetlenia stadionu, regulacji nawodnienia płyty boiska o nawierzchni trawiastej „ , regulacji systemu nagłaśniania oraz systemu monitoringu stadionu.” Wymagania ogólne Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane, uzyska pozwolenie na użytkowanie i świadectwo kategorii IV A PZLA. Wykonawca uwzględni w ofercie instalację oprogramowania zainstalowanych urządzeń i systemów. według potrzeb zamawiającego. 2a. ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający rozszerza przedmiot zamówienia o wykonanie strefy rozgrzewkowej dla stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią. Zakres rozszerzenia obejmuje między innymi wykonanie; - bieżni prostej dwutorowej do biegu 60 m - skoczni do skoku wzwyż - skoczni do skoku w dal i trójskoku - rzutni do pchnięcia kulą - remontu boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 25 x 42,25 m Powyżej wymienione elementy infrastruktury sportowej należy wykonać o nawierzchni z pełnego poliuretanu „Full Pur” bezspoinową, poliuretanowo-gumową, grubości 14 mm, nieprzepuszczalną dla wody tożsamą jak zaprojektowana na stadionie głównym – stadion miejski w Nakle nad Notecią. Ponadto należy wykonać; - piłkochwyty za bramkami szt 2 - bramki do piłki ręcznej szt 2 - tablice do piłki koszykowej szt 4 - elementy zagospodarowania terenu (dojścia do stadionu głównego o nawierzchni z pełnego poliuretanu jw. , chodniki, skarpowania terenu, odwodnienie terenu, odtworzenie zniszczonej w trakcie robót budowlanych zieleni i innych elementów zagospodarowania terenu itp.) Powyżej opisaną strefę rozgrzewkową wykonać zgodnie z projektem budowlanym „ Budowa strefy rozgrzewkowej w zakresie zadania inwestycyjnego pn. budowa stadionu lekkoatletycznego – kat. IV A w ramach przebudowy stadionu miejskiego w Nakle nad Notecią” opracowanym przez PAMAR – PROJEKT – JACEK GRUBA. Opis stanu istniejącego; Strefę rozgrzewkową dla stadionu kat. IV A zaprojektowano na terenie przyszkolnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Nakle nad Notecią, graniczącym ze stadionem miejskim w Nakle nad Notecią. Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej o wym. 25 x 42,25 m przeznaczone do remontu oraz teren rekreacyjny – zieleń ( trawa , drzewa) z utwardzonymi dojściami zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. Dokumentacja techniczna strefy rozgrzewkowej stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach