Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE BADANIA DOTYCZĄCEGO POTENCJAŁU HYDROGEOLOGICZNEGO ORAZ ZASOBÓW ENERGII ZE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 84
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3432910 , fax. 041 3432912
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o.o.
  ul. Zagnańska 84 84
  25-528 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3432910, fax. 041 3432912
  REGON: 29245549300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.it.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEPROWADZENIE BADANIA DOTYCZĄCEGO POTENCJAŁU HYDROGEOLOGICZNEGO ORAZ ZASOBÓW ENERGII ZE ŹRÓDEŁ GEOTERMALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKI KLASTER ENERGETYCZNY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania dotyczącego potencjału hydrogeologicznego oraz zasobów energii ze źródeł geotermalnych na terenie Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego w ramach projektu: Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster Energetyczny. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Oceny warunków występowania i zasobów wód geotermalnych na terenie Województwa Świętokrzyskiego. 2) Studium występowania i możliwości zagospodarowania wód geotermalnych w Województwie Świętokrzyskim. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: a) wykonanie analizy rozwoju geologicznego Województwa Świętokrzyskiego na tle budowy geologicznej regionu; b) określenie warunków hydrogeologicznych Województwa Świętokrzyskiego; c) wykonanie szczegółowej analizy dostępnych archiwalnych profili litostratygraficznych pod kątem możliwości występowania skał zbiornikowych dla wytypowanych potencjalnych zbiorników wód geotermalnych; d) charakterystyka warunków występowania wód geotermalnych w obszarach poszczególnych gmin Województwa Świętokrzyskiego z uwzględnieniem wieku geologicznego zbiorników wód geotermalnych, ich powierzchni, głębokości stropu, średniej sumarycznej miąższości skał zbiornikowych kompleksu wodonośnego, rodzaju skał zbiornikowych, średniej porowatości efektywnej, temperatury wody w stropie, temperatury średniej w zbiorniku, temperatury średniej na wypływie, ilości ciepła możliwego do odebrania z 1m3 wody, potencjalnych zasobów wód geotermalnych; e) prognoza wykorzystania potencjalnych wód geotermalnych na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Wykonawca przedstawi wyniki badania dotyczącego badanie potencjału hydrogeologicznego oraz zasobów energii ze źródeł geotermalnych na terenie Województwa Świętokrzyskiego w formie Raportu. Raport powinien zawierać m.in.: Wprowadzenie, Opis celów badania i zidentyfikowanych zagadnień badawczych, Opis metod oraz narzędzi badawczych, Wyniki badań wraz z komentarzem, Wnioski oraz rekomendacje płynące z badania. Raport powinien stanowić opis zrealizowanego badania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedstawienie przyjętych założeń, klarowność oraz przedstawienie rekomendacji możliwości realizacji inwestycji a w szczególności musi zawierać: a) mapę głównych jednostek geologicznych Województwa Świętokrzyskiego w skali 1: 200 000; b) przekroje geologiczne obrazujące zmienność budowy geologicznej województwa świętokrzyskiego; c) przekroje hydrogeologiczne przez główne zbiorniki wód geotermalnych w obszarze województwa świętokrzyskiego; d) mapy lokalizacji otworów wiertniczych w obrębie zbiorników wód geotermalnych; e) zestawienie danych z otworów wiertniczych zlokalizowanych w obrębie zbiorników wód geotermalnych, zawierające nazwę otworu, rok wykonania, lokalizację, głębokość końcowa, litologię i wiek przewiercanych skał; f) zestawienia danych hydrogeologicznych obejmujące: temperaturę, mineralizację wód, wielkość przypływu, średnią porowatość i przepuszczalność warstw wodonośnych; g) zestawienie rozkładu parametrów zbiornikowych dla poszczególnych zbiorników wód geotermalnych; h) mapy strukturalne stropu utworów wodonośnych dla poszczególnych zbiorników wód geotermalnych w skali 1: 200 000; i) mapy miąższości utworów dla poszczególnych zbiorników wód geotermalnych w skali 1: 200 000; j) mapy rozkładu temperatur na głębokościach: 5; 500; 1000; 2000 m p.p.t. w skali 1: 200 000; k) mapy mineralizacji wód na głębokościach: 5; 500; 1000; 2000 m p.p.t. w skali 1: 200 000; l) mapy przewodności hydraulicznej na głębokościach: 5; 500; 1000; 2000 m p.p.t. w skali 1: 200 000; m) mapy potencjalnych wydajności na głębokościach: 5; 500; 1000; 2000 m p.p.t. w skali 1: 200 000; n) mapy dostępnych zasobów energii geotermalnej na głębokościach: 5; 500; 1000; 2000 m p.p.t. w skali 1: 200 000; o) tekst objaśniający wykonane załączniki graficzne wraz z wnioskami określającymi możliwości uzyskania i wykorzystania energii z wód geotermalnych dla gmin Województwa Świętokrzyskiego; p) uwarunkowanie rozwoju geotermii w Województwie Świętokrzyskim; q) szanse i zagrożenia związane z rozwojem geotermii w Województwie Świętokrzyskim. 1) Raport z badania wraz z załącznikami powinien obejmować min 100 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12. 2) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowanego raportu w formie: wydruku: 3 egzemplarze, elektronicznej: plik na płycie CD: 3 egzemplarze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.it.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach