Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego kategorii N2 z zabudowa izotermiczną wyposażonego w windę dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności ogłasza przetarg

 • Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Aleja 3 Maja 73
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 265 11 22 , fax. 41 265 11 22
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności
  Aleja 3 Maja 73 73
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 265 11 22, fax. 41 265 11 22
  REGON: 29098901000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego kategorii N2 z zabudowa izotermiczną wyposażonego w windę dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego kategorii N2 z zabudową izotermiczną wyposażonego w windę, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2011, o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: zużycie energii
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bankzywności.um.ostrowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach