Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzów, Skronina i Sędów gm. Białaczów

Gmina Białaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-307 Białaczów, ul. Piotrkowska 12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7581414 , fax. 44 7581414
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białaczów
  ul. Piotrkowska 12 12
  26-307 Białaczów, woj. łódzkie
  tel. 44 7581414, fax. 44 7581414
  REGON: 59064782000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bialaczow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zakrzów, Skronina i Sędów gm. Białaczów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Zakrzów, Skronina i Sędów, gm. Białaczów, woj. łódzkie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (niezbędnej dla wyboru w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy Robót), w zakresie: a) wykonanie map do celów projektowych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, b) wykonania projektów budowlanych, c) wykonania projektów wykonawczych, d) wykonania projektów usunięcia kolizji, e) opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, f) opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), g) wykonania opracowania dendrologicznego (drzewa do wycięcia), h) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień do projektów budowlanych (m.in. w Zespole Uzgadniania Dokumentacji, uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, PKP, Zakład Energetyczny, Konserwator Zabytków i wszystkich innych niezbędnych decyzji - wszystkie koszty ponosi Wykonawca) oraz badań geologicznych, i) uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, (przedmiotowa inwestycja nie przebiega przez obszary NATURA 2000, tereny objęte ochroną konserwatorską są ujęte na mapie Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego, którą załączono, na terenach projektowanej kanalizacji występują następujące rodzaje infrastruktury podziemnej: sieć wodociągowa, telekomunikacyjna i eNN.) k) wykonania operatu wodno - prawnego oraz uzyskanie decyzji wodno - prawnej, l) wykonania przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich szczegółowych, uproszczonych i nakładczych (ww. kosztorysy wraz z przedmiarami robót należy wykonać z rozdzieleniem na branżę instalacyjną, elektryczną i drogową), m) przygotowania wersji elektronicznej: projektu budowlanego, wykonawczego (PDF, dwg), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (PDF), informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ (PDF), kosztorysów wraz z przedmiarem w formacie PDF i ath., n) przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i uzyskanie zgód (zgód lub nie wyrażenia zgody) od właścicieli działek przez które będzie przechodziła inwestycja. Zgoda powinna zawierać załącznik graficzny w postaci mapy obejmującej teren użyczającego z zaznaczonym przebiegiem zarówno sieci jak i przyłącza, również naniesienie połączenia projektowanej studni kanalizacyjnej z budynkiem mieszkalnym oraz pisemną akceptację użyczającego (na tym załączniku graficznym) wyrażającym zgodę i akceptację lokalizacji odpowiednio sieci, przyłącza i lokalizacji przyłączenia do budynku). o) wykonania pozostałych wytycznych, instrukcji i dokumentów w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy Robót. p) Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje także sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania objętego niniejszą dokumentacją techniczną. Wykonawca obowiązkowo przeprowadzi szczegółową wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawca przed przyjęciem ostatecznego rozwiązania projektowego zobowiązany jest do uzgodnienia trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej z Zamawiającym co zostanie potwierdzone na piśmie Zamawiający ma prawo nakazać zmianę przebiegu sieci kanalizacyjnej Wykonawcy, fakt taki nie będzie stanowił podstaw do zwiększenia wynagrodzenia, bądź przedłużenia terminu wykonania dokumentacji. Wykonawca co 30 dni będzie składać na piśmie szczegółowy raport z postępu prac projektowych , zawierający opracowane w tym zakresie rysunki projektowe, opisy techniczne, oraz opis postępu uzgodnień wraz z kserokopiami pism i wniosków zawierających daty wpływu do poszczególnych organów. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania (TW)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bialaczow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach