Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawy pieczywa do Zakładu Karnego w Raciborzu

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 47400 Racibórz, ul. Eichendorffa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 539 600
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Eichendorffa 14
  47400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 324 539 600
  REGON: 32021300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej: zakład karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawy pieczywa do Zakładu Karnego w Raciborzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Chleb mieszany jasny krojony w folii (foremka lub bochenek 400g): wymagania klasyfikacyjne: produkt – pieczywo spożywcze mieszane, produkowane z mąki żytniej i pszennej, na kwasie, kwasie z dodatkiem drożdży lub na drożdżach, z dodatkiem soli, mleka, ekstraktu słodowego oraz innych dodatków smakowych i konserwujących zgodnie z recepturą, struktura i konsystencja – podłużny lub okrągły bochenek, lub kształt nadany formą zbliżony do prostopadłościanu, skórka gładka lub lekko chropowata, błyszcząca, barwa: skórki – brązowa do ciemnobrązowej, której intensywność na przekroju maleje w kierunku miękiszu, miękisz – równomiernie zabarwiony, suchy w dotyku o dobrej krajalności, smak i zapach – aromatyczny swoisty dla rodzaju chleba, zawartość metali zgodna z powoływaną PN, kwasowość mierzona w stopniach nie większa niż 8, objętość100g chleba nie mniejsza niż 200cm³, znakowany etykietkami lub banderolami z nadrukiem zawierającym dane: nazwę i adres producenta, rodzaj pieczywa, masę jednostkową, termin przydatności do spożycia. Nadruk powinien być wykonany jednostronnie, farbą nierozpuszczalną i nieszkodliwą dla zdrowia produkt – pieczywo krojone – grubość kromki 1-1,2cm, opakowane folią spożywczą. cechy dyskwalifikujące: obce posmaki, zapachy, smak gorzki, kwaśny, zbyt słony, niesłony, stęchły, mdły, zanieczyszczenia mechaniczne, chleb o skórce oddzielającej się od miękiszu, zabrudzony, spalony, niedopieczony, o wyraźnie niewłaściwej porowatości, o miękiszu lepkim, z zakalcem, kruszącym się, z obecnością grudek mąki lub soli, objawy pleśnienia, psucia, zawilgocenie, objawy zakażenia laseczką ziemniaczaną uszkodzenia mechaniczne, bochenki zdeformowane, zgniecione porozrywane obecność szkodników żywych, martwych, oraz ich pozostałości, brak oznakowania bochenków, opakowanie i oznakowanie dostawy: opakowanie jednostkowe folia spożywcza/opakowanie zbiorcze – kosz plastikowy, częstotliwość dostaw: 6 razy w tygodniu, w przypadku dni świątecznych dostawy maksymalnie na dwa dni Materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością, termin przydatności do spożycia min. 5 dni od daty dostawy Godziny dostaw do magazynu Odbiorcy:8.00-10:00 Masa netto powinna być zgodna z deklaracją producenta. Dopuszczalna ujemna wartość błędu masy netto powinna być zgodna z obowiązującym prawem Materiał opakowaniowy- dopuszczony do kontaktu z żywnością. Opakowania jednostkowe powinny zabezpieczać produkt przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów i uszkodzeń mechanicznych. Opakowania transportowe powinny zabezpieczać produkt przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, powinny być czyste, bez obcych zapachów, zabrudzeń, pleśni, załamań i innych uszkodzeń mechanicznych. Opakowania powinny być wykonane z materiałów opakowaniowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Nie dopuszcza się pudeł zapleśniałych, z załamaniami, zagięciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Znakowanie: Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem 1. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczany do zamawiającego w początkowym terminie jego przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. 2. Przedmiot zamówienia, a także sposób jego przewozu powinien spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności: - ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.); - rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.); - rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. W sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1 - 54; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, tom 34, str. 319 – 337, z późn. zm.); - rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 – 17, z późn. zm.); - rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. to w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29). - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 - Rozporządzenia Komisji (WE) NR 975/2009 z dnia 19 października 2009 r. zmieniające dyrektywę 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi - PN-A-74108 Pieczywo-metody badań - PN-A-74104 Pieczywo- pobieranie próbek i kontrola jakości 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy 4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 6) Reklamacji podlegają wszystkie artykuły lub pojedyncze artykuły danej dostawy, które w szczególności: a) dostarczono transportem nie spełniającym wymogów sanitarnych; b) dostarczono w opakowaniach nie spełniających wymogów sanitarnych; c) nie zostały właściwie oznakowane d) nie odpowiadają wymaganiom wskazanym w w/w rozdziale specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad, w trakcie przyjmowania przedmiotu zamówienia do magazynu, Zamawiający nie przyjmie wadliwej partii towaru lub zwróci się o jej wymianę, informując niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, przesyłając faksem, bądź e-mail na wskazany w formularzu ofertowym numer / adres poczty elektronicznej, zgłoszenie reklamacyjne. Wykonawca jest zobowiązany wymienić wadliwe artykuły na artykuły wolne od wad najpóźniej do godziny 14:30 w dniu dostawy. Zamawiający ma również możliwość reklamowania wadliwych towarów po ich przyjęciu do magazynu do momentu upływu daty przydatności do spożycia umieszczonej na etykiecie. O wykryciu wady Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawcę, przesyłając faksem lub pocztą elektroniczną na wskazany w formularzu ofertowym adres lub numer zgłoszenie reklamacyjne. Wykonawca jest zobowiązany wymienić wadliwe artykuły na artykuły wolne od wad w terminie 12 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż wjazd do jednostki będzie odbywał się bez zbędnej zwłoki, jednakże czas wjazdu pojazdu Wykonawcy może być ograniczony względami bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, co w konsekwencji może wydłużyć czas oczekiwania na wjazd na jej teren. 7) Szczegółowe terminy, rodzaj i ilość zamawianych towarów będą podawane Wykonawcy z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie lub faksem 8) Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych oraz w stosowanych normach i powszechnie obowiązujących przepisach prawa powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw oraz kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów. Ilość przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną, jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również cena całkowita wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zobowiązuje się do odbioru od Wykonawcy dostaw asortymentu obejmujących 70% (siedemdziesiąt procent) ilości przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iż wjazd do jednostki będzie odbywał się bez zbędnej zwłoki, jednakże czas wjazdu pojazdu Wykonawcy może być ograniczony względami bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, co w konsekwencji może wydłużyć czas oczekiwania na wjazd na jej teren. Dostawy realizowane będą w konkretnie wskazanym w zamówieniu terminie, pod rygorem odmowy przyjęcia dostaw. Wykonawca zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (47-400 Racibórz, ul. Eichendorffa 14) własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Koszty rozładunku przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy ponosi Wykonawca. 9) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu dla Wykonawców. 4. Informacja o przewidywanym udzieleniu zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy pzp. 5. Miejsce dostaw: Magazyn żywnościowy - teren Zakładu Karnego w Raciborzu ul. Eichendorffa 14, Racibórz 6. Wymagania w zakresie znakowania i opakowań: a) Produkt oznakowany zgodnie z obowiązującym prawem sanitarnym. Każde opakowanie transportowe musi zawierać etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: a. nazwę produktu , b. masę netto, c. nazwę dostawcy-producenta, adres d. kraj pochodzenia e. warunki przechowywania oraz pozostałe informacje zgodnie z obowiązującym prawem. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych oraz w stosowanych normach i powszechnie obowiązujących przepisach prawa powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów. 7. Zamawiający informuje, że: - Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych - Nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych, - Nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp - Nie przewiduje zawarcia umowy ramowej - Nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów - Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wskazać w ofercie, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy. Należy w tym celu wypełnić odpowiednie załączniki do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Brak ww. informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę. 8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Umowa o podwykonawstwo to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem sa usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym podmiotem (Podwykonawcą) ilość: 110 000kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa wadium w wysokości 3000,00 złotych Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu; b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; c) Gwarancjach bankowych; d) Gwarancjach ubezpieczeniowych; e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26-02-2019 do godziny 09:30 Nazwa i numer konta: Zakład Karny w Raciborzu , ul. Józefa von Eichendorffa 14 47-400 Racibórz Konto: NBP O/ Katowice Nr 92 1010 1212 3061 0213 9120 0000 z dopiskiem ,, WADIUM NA DOSTAWY PIECZYWA”. Z potwierdzenia wpłaty wadium musi jasno wynikać oferty jakiego wykonawcy dotyczy Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy zdeponować w kasie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 26-02-2019r do godziny 9:30 . Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. Zamawiający przechowuje wadium na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostało uznane konto zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy b) Podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą – pełnomocnictwo do podpisania oferty. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zamieści informację, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp na stronie internetowej www.zp.sw.gov.pl. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności, braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach