Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawy implantów do zabiegów osteotomii okołokolanowej oraz usztywnień stopy

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Komeńskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 239 44 01, 55 239 44 95, , fax. 55 239 45 77
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu
  Komeńskiego 35
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 239 44 01, 55 239 44 95, , fax. 55 239 45 77
  REGON: 28109884000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiejski.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawy implantów do zabiegów osteotomii okołokolanowej oraz usztywnień stopy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż Zamawiającemu przedmiotu zamówienia wymienionego w załącznikach asortymentowo-cenowych numer 1.1 -1.2. Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia instrumentarium operacyjnego (wraz z zapewnieniem bezpłatnego serwisu). Na opakowaniach powinny znajdować się samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu, nr katalogowy, producent, data ważności, nr serii (jeżeli jest to możliwe).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 1.Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 4 do SIWZ. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane oświadczenie Wykonawcy składają wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach