Przetargi.pl
Dostawa w ramach leasingu samochodu osobowego, fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019 roku z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-356 Olsztyn, Jagiellońska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 357 684 , fax. 895 357 684
 • Data zamieszczenia: 2019-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
  Jagiellońska 91
  10-356 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 357 684, fax. 895 357 684
  REGON: 51965302200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wmodr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w ramach leasingu samochodu osobowego, fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019 roku z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa w ramach leasingu samochodu osobowego, fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2019 roku z prawem opcji wykupu oraz ubezpieczenie w zakresie AC, OC, NNW, Assistance
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ. 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach