Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr sprawy: KZ.381.5.2019)

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-060 Opole, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4423524, 4423520 , fax. 774 423 517
 • Data zamieszczenia: 2019-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  ul. Katowicka 68
  45-060 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4423524, 4423520, fax. 774 423 517
  REGON: 53239101700015
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wsm.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (nr sprawy: KZ.381.5.2019)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż techniczno-szkoleniowy następującego sprzętu wyposażenia sal – sprzętu medycznego w ramach projektu pod nazwą: „Innowacyjne Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z podziałem na 12 pakietów (12 części): 1.1. Łóżka szpitalne ortopedyczne i domowe: 1.1.1. 59 - Łóżko szpitalne ortopedyczne – 1 komplet 1.1.2. 62 - Łóżko pacjenta domowe – 1 komplet, 1.2. Respirator: 1.2.1. 13 – Respirator – 1 komplet, 1.3. Lampa zabiegowa (do sali porodowej): 1.3.1. 80 - Lampa zabiegowa – 1 komplet, 1.4. Inkubatory i stanowiska do resuscytacji noworodka z promiennikiem: 1.4.1. 7 - Inkubator otwarty – 1 komplet, 1.4.2. 114 - Inkubator – 1 komplet 1.4.3. 85 - Stanowisko resuscytacji noworodka z promiennikiem – 1 komplet, 1.5. Defibrylatory: 1.5.1. 9 - Defibrylator manualny z funkcja AED – 1 komplet, 1.5.2. 31 - Defibrylator manualny z funkcja AED – 1 komplet, 1.5.3. 86 - Defibrylator AED – 1 komplet, 1.5.4. 36 – Defibrylator automatyczny treningowy AED – 2 komplety, 1.6. Aparaty EKG: 1.6.1. 63 - Aparat EKG – 1 komplet, 1.6.2. 78 - Aparat EKG – 1 komplet, 1.7. Aparat KTG i detektor tętna płodu: 1.7.1. 77 - Aparat KTG – 1 komplet, 1.7.2. 102 - Detektor tętna płodu – 1 komplet, 1.8. Stanowisko do iniekcji, szafka przyłóżkowa oraz stolik do pielęgnacji noworodka: 1.8.1. 60 - Stanowisko do iniekcji – 1 komplet, 1.8.2. 65 - Szafka przyłóżkowa – 1 komplet, 1.8.3. 113 - Stolik do pielęgnacji noworodka – 1 komplet, 1.9. Wózki reanimacyjne oraz transportowe: 1.9.1. 6 - Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 komplet, 1.9.2. 8 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 komplet, 1.9.3. 66 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 komplet, 1.9.4. 87 - Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 komplet, 1.9.5. 67 - Wózek transportowy – 1 komplet, 1.10. Zestawy pielęgnacyjno-higieniczne: 1.10.1. 64 - Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej – 1 komplet, 1.10.2. 69 - Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów – 1 komplet, 1.10.3. 70 - Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym: mobilny system pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik – 1 komplet, 1.11. Wózek inwalidzki: 1.11.1. 68 - Wózek inwalidzki – 1 komplet, 1.12. Drabinka gimnastyczna: 4.1.12.1. 104 - Drabinka gimnastyczna – 1 komplet. Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie 8 osób w wymiarze minimum 4 godzin w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1A do nr 1L do SIWZ. 2. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, uwzględniając zakres zamówienia częściowego określonego w załącznikach nr 1A – 1L do SIWZ, zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami ewentualnego opakowania/rozpakowania/wywozu i utylizacji tych opakowań, a także transportu, przeniesienia, montażu, napraw gwarancyjnych, a także ewentualnego ubezpieczenia w tym m.in.: ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, a także osób dokonujących wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub ewentualnego wynajmu dodatkowego sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 2.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, przysługującego Wykonawcy. 2.3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub wskazanych w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 2.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. 2.5. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 2.6. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1) ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (na lub w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ) oraz załączniki nr 1A – 1L do SIWZ (odpowiednio do części) 2) oświadczenie o wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 4 do SIWZ); 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach